Infomøte om status i nye Kristiansand

Alle tre kommunene holder jevnlig informasjonsmøter for sine ansatte. Her følger en oppsummering av informasjonsmøtet rådmann Ragnar Evensen og nye Kristiansand-direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, holdt for de ansatte i Kristiansand kommune 26. oktober.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rådmannen fortalte de ca. 130 frammøtte at det nå er 112 ulike prosjekter på gang i regi av programmet nye Kristiansand, og at de aller fleste av dem er innen oppvekst og læring. Nesten tre prosent av de ansatte i Kristiansand kommune er involvert i ulike prosjekter. Tilsvarende andel for Søgne og Songdalen er 8,6 og 7,9.

Eksempler på prosjekter ligger i presentasjonen fra møtet.

Evensen fortalte at det så langt ligger an til IKT-utgifter på ca. 50 millioner kroner i forbindelse med etableringen av den nye kommunen.

– Det er bedt om 50 millioner kroner foreløpig. Det er lite sammenlignet med andre kommuner. I Asker ligger beløpet på over 100 millioner kroner, i Indre Østfold blir det kanskje opp mot 400 millioner kroner. Vi har lagt inn vår del i budsjettet, blant annet for at den nye kommunen skal bli mest mulig oppdatert på digitale innbyggertjenester, sa rådmann Ragnar Evensen.

Rådmannen gikk gjennom ansvarsfordelingen mellom direktørene. (Se presentasjonen det er lenket til over). Denne ble avklart tidligere i høst. Unntaket er drift og organisering av idrettsanlegg og plassering av kriminalitetsforebygging. Disse behandles i fellesnemnda 30. oktober.

Omstillingsveileder

Nå jobber programmet med organisasjonsstrukturen på nivå 2 og 3, det vil si kommunalsjefer og enhetsledere. I dag er det nemlig mange tilsvarende lederstillinger i de tre kommunene. I den nye kommunen blir det én tilsvarende stilling.

– Hva med de overtallige? De har rett til annet passende arbeid. Det kan være i stab og andre lederstilling, det kan være forskjellige løsninger på det. Omstillingsveilederen skal bidra til en åpen og ryddig prosess om dette, sa rådmann Ragnar Evensen.

Utkast til omstillingsveileder

Arbeidet med utvelgelseskriterier og stillingsbeskrivelser skal være ferdig til 19. november. Deretter blir det kartlegging og omstillingssamtaler. I slutten av januar skal alle på ledernivå 2 og 3 være plassert.

– Det lages en omstillingsveileder som viser spillereglene for innplassering på nivå 2 og 3, hvem som skal være med i utvelgelsesområdet, hvem som skal innkalles og hvilke rettigheter man har hvis man ikke får jobben man vil. Man må være forbedret på at det kan bli endringer for mange, særlig for de på rådhusene og de som har lederstillinger, sa rådmannen, som minnet om at ingen mister jobben eller går ned i lønn.

– Det er en fantastisk sikkerhetsplanke i bunnen for alle sammen, sa Evensen.

Etter at ledernivået er på plass i slutten av januar, skal lederne innplassere de ansatte.

Alt avklart før sommerferien

Før 1. mai 2019 skal planen for lokalisering av arbeidsplasser og fagmiljø være ferdig. Før sommerferien skal alle ansatte vite hvor de skal jobbe, hva de skal jobbe med og hvem som blir lederen deres. Så er planen å starte flytteprosessen i løpet av september.

– Arbeidet med lokalisering av arbeidsplasser har så vidt begynt. Det kommer til å bli gjort kartlegginger og prioriteringer. Alt kommer ikke til å bli som det er i dag. Det går ikke i praksis. Alle må være forberedt på at det kan bli endringer, sa rådmann Ragnar Evensen.

Kultur, frivillighet og innbyggerdialog

Også direktøren for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, var tydelig på at det blir forandringer.

– Det er viktig å passe på å gi en vennlig arrestasjon når man sier at dette er på plass og at ting blir som det er. Vi skal bygge noe nytt sammen. Ingen i dette bygget skal ha den samme jobben som i dag. Det blir forandring for alle, og det er viktig å innstille seg på det. Det er viktig å sette strek over at Søgne og Songdalen skal bli en del av Kristiansand. De skal ikke det, sa Torbjørn Urfjell.

Han har ansvaret for direktørområdet med ansvar for tre felt.

–         kultur

–         idrett og frivillighet

–         innbyggerdialog

Kommunalsjefen for kultur skal dekke mye av det som ligger i dagens kultursektor, som for eksempel kulturskole, fritidstjenester og ulike kulturarenaer.

Idrett og frivillighet er samlet under samme kommunalsjef, mens kommunalsjefen for innbyggerdialog får Servicetorv, kommunikasjon, bibliotek og nærdemokrati og medvirkningsordninger i sin portefølje. Ansatte i begge disse delområdene skal levere tjenester på tvers av sektorene i den nye kommunen.

– Vi er satt til å svare på fellesnemndas ønske om at den nye kommunen skal bygges på frivillighet. Vi skal lage en frivillighetspolitikk som samler frivillighetskulturene fra dagens tre kommuner, sa Urfjell.

Han pekte på at idretten er veldig avhengig av frivillig innsats, og at det foreslås at anlegg i stor grad skal drives med frivillige i hallene.

Innbyggerdialog er et nytt begrep som også brukes i byggingen av flere andre nye kommuner, blant annet Asker og Drammen. Organisatorisk hører Servicetorvet, kommunikasjon, biblioteket og nærdemokrati og medvirkningsordninger til innbyggerdialog.

– Alle de kommer til å få mer tjenesteproduksjon i sin virksomhet enn i dag. Det skjer noe når kommunen møter mennesker, og mennesker møter mennesker. Kan hende det blir å få ansvar for å arrangere flere folkemøter, eller hente innspill fra de som ikke er med i lag og foreninger? Her må det være mye ny kreativ tenking som klarer å hente ut det nye, samtidig som vi leverer kvalitet på det som leveres i dag. Innbyggerdialog skal ikke erstatte de tjenestene som gis i dag, og modellen kan utvikles sammen med andre kommuner som jobber med det samme, sa Torbjørn Urfjell.

Fra salen kom det spørsmål som gikk på ansvars- og arbeidsfordeling når det jobbes på tvers av sektorer, og organisatorisk inndeling.

– Har dere snakket om arbeidsfordelingen mellom demokrati og medvirkning og det ansvaret den enkelte enhet og hver og én av oss har, spurte planrådgiver Marit Eik fra by- og samfunnsenheten.

– Det vil være den som har ansvaret for en plan, som har ansvaret for å kommunisere planen. Så blir det Torbjørn Urfjell og hans folk som får ansvaret for at det blir gjort bra, sa rådmannen.

Irene Kaspersen, som arbeider med frivillighet i Helsefremming, viste til at Urfjell sa at frivillighet hører naturlig sammen med innbyggerdialog. – Hvorfor er frivillighet da linket så nært til idrett, og ikke innbyggerdialog, spurte Kaspersen.

Torbjørn Urfjell forklarte at ting kan se mer skjematisk ut enn det vil bli, når ting plasseres i bokser på et organisasjonskart.

– De som skal jobbe under idrett og frivillighet skal ivareta frivillige organisasjoner og bidra med folk som skal inn i innbyggerdialog, sa Urfjell, som minnet om at kommunalsjefene skal jobbe strategisk også på tvers av egen «boks».

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 02.11.2018 15:37