Gevinster, måloppnåelse og kulturbygging på ledermøte

Ledelse, virksomhetsstyring og gevinster som følge av ny kommune var noen av temaene som sto på agendaen under forrige ledermøte. Lederne som var samlet ble enige om å jobbe for tettere samarbeid og en oppbygging av en åpen organisasjonskultur.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


─Det eneste konstante er forandring, lød det fra programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd da hun åpnet ledermøtet på Søgne gamle prestegård. 

Hun minnet deltakerne om at endringer vil fortsette å skje, også inn i den nye kommunen. ─Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan en oppfattes som leder når omgivelsene er i stadig endring, understreket Dunsæd og la til: .

─Det er vi som skal bygge Norges beste kommune for våre innbyggere. Det vi driver på med er veldig viktig. Vårt oppdrag er å gjøre det vi gjør virkelig bra, sa Dunsæd. 

Programleder og påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd lytter til innspill fra hovedtillitsvalgt fra Akademikerne, Knut A. Knutsen

En kultur basert på åpenhet og lojalitet

Dunsæd la vekt på viktigheten av å fokusere på fellesnemdas mål om å bygge en åpen organisasjonskultur i tillegg til drift. ─I den nye kommunen skal vi stå på to bein. Ett strukturbein og et kulturbein.

Kulturen som blir bygget vil ha mye å si for arbeidsmiljøet og driften for den nye kommunen. Dersom en klarer å utvikle en kultur basert på gode verdier vil det være mulig å utføre lederoppgaver, inkludert de upopulære beslutningene, på en måte hvor ansatte blir ivaretatt. Dunsæd presiserte hvor viktig det er å ha en kultur hvor det er lov å skifte meninger og hvor lojalitet ikke må forveksles med lydighet. 

Lederutvikling skal bidra til samhandling og måloppnåelse  

Personalsjef Eirik Nyberg presenterte status for lederutviklingen som skal skje etter 2020. ─ Vi ønsker å skape en arena som stimulerer til god ledelse og samarbeid. Dette basert på kommunenes verdier og de øvrige føringer som er vedtatt. Vi arbeider med å legge rammer for hvordan dette skal gjøres.

Under årets først ledersamling ble det avholdt en workshop som omhandlet muligheter, utfordringer og mål for den nye kommunen. Helena Frustøl, trainee i nye Kristiansand, presenterte resultatene. ─ Ledere for hvert av kommunalområdene har identifisert muligheter og utfordringer som er unike for dem, men det finnes også klare fellestrekk på tvers av områdene, forklarte Frustøl. Videre forklarte hun at alle ser muligheten til å bli en mer samhandlende kommune og at samtlige ønsker et tettere samarbeid i og mellom enheter, med bruk av erfaringsdeling for å nå felles mål. Men det kan være utfordrende å få dette til..

Ledernes innspill samsvarte godt med Dunsæds tidligere uttalelse for dagen. ─Vi må jobbe videre med samarbeid. 

Trainee Helena Frustøl presenterer resultater fra workshop om muligheter og utfordringer ved ny kommune.

Helhetlig virksomhetsstyring 

Oppvekstsdirektør i dagens Kristiansand, Svein Ove Ueland, la i samarbeid med rådgiver Kristin Skjelbred og Eivind Eikeland frem en presentasjon om helhetlig virksomhetsstyring for ny kommune. Plan, styring og utvikling må ses i sammenheng og vi må unngå å drive parallelle systemer for kommunalområdene, understreket de. De trakk frem styringsdialog som et verktøy som kan brukes for å gjøre tilbudene mer transparente, og styringsindikatorer som lederne kan bruke for å oppnå god virksomhetsstyring og ledelse.

Etter presentasjonen skulle ledere selv gi innspill til hvilke styringsindikatorer de anså som nyttige ved bruk av det digitale verktøyet «Menti». Svarene ble presentert på storskjerm for de andre deltakerne etter hvert som de ble registrert. Gruppeoppgaven ga lederne mulighet til å påvirke hva de skal måles på innenfor temaene «økonomi» «medarbeider» og kvalitet», basert på hva som er nyttig for å utføre god virksomhetsstyring. 

Lederne for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog sender innspill til måleindikatorer ved å bruke Menti.

Økonomiplan og gevinstrealisering

Utover ettermiddagen ble resultatet av gevinstarbeidet i de administrative prosjektene presentert for forsamlingen av Roger Nodeland og Kristine Knutsen, begge rådgivere i Økonomienheten i gamle Kristiansand. Lederne mottok en rapport som inneholdt de identifiserte gevinstene som følger av ny kommune for hvert kommunalområde. Dette skal brukes som grunnlag for videre realisering. Mens noen tiltak ventes å gi gevinster allerede i løpet av det første året, er det en rekke tiltak som det vil ta lengre tid å se resultatene av tid.

-Identifisering og tilstrekkelig spesifisering av gevinstene har vært en utfordrende oppgave for prosjektlederne, blant annet fordi informasjonsbildet er komplekst, påpekte Nodeland og Knutsen. Direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, lettet på stemningen ved å trekke ut en heldig vinner av en gevinst blant prosjektlederne. Grete Gavelstad som leder dokumentsenteret i gamle Kristiansand stakk av med seieren og en fruktkurv.

Dunsæd avrundet ledersamlingen med å minne deltakerne på deres ansvar som ledere. ─Vi er her for å serve etter beste evne. Vi som ledere har ansvar for å ta vare på dem som blir truffet av beslutninger. Videre oppfordret hun alle til å ta vare på seg selv i prosessen. ─Husk at musikk er mer enn summen av tonene, avsluttet hun. 

Camilla B. Dunsæd takker for dagens innspill

 

Forfatter: Helena Frustøl
Publisert: 13.06.2019 15:20