Første svar om lokalisering

Fredag 15. mars ble de første foreløpige beslutningene om lokalisering av arbeidsplasser i nye Kristiansand fattet. Beslutningene gjelder en del funksjoner som skal ha sine arbeidsplasser i rådhuskvartalet i Kvadraturen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det foreløpige forslaget til lokalisering går til de tre kommunenes arbeidsmiljøutvalg og deretter til Arena for drøfting 25. mars før endelig beslutning fattes av programleder. I neste runde, det vil si fase 2, skal de andre stedsubundne arbeidsplassene som ikke er plassert plasseres. 

Lokalisering av arbeidsplasser

Fra høyre nærmest kamera: Are Herdlevær, Svein Tore Kvernes og Anne Brattås Steen. Bakre rekke fra venstre: Sonja Abrahamsen Haukås, Pål Tjøm, Maigret Nilsen, Kjell A Kristiansen, Bjarne Lauvås, Åse Førland Velle, Marianne Tronstad, Kenneth Fedog og Torkjell.

Prosjekteier Kjell A. Kristiansen og en ressursgruppe som består av arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjeneste fra alle tre kommunene har sammen med en arbeidsgruppe jobbet frem et forlag for fase en.

Arbeidsgruppen består av Svein Tore Kvernes, Torkjell Tofte og Åse Førland Velle. Denne gruppen har det operative ansvaret med å planlegge prosessen, lage maler for kartlegginger og utarbeide beslutningsgrunnlag basert på felles prinsipper og kriterier.

Tilgjengelige arbeidsplasser i rådhuskvartalet og tilhørende lokaler er kartlagt i samarbeid med vernetjenesten for å være sikkert på at det opereres med forskriftsmessige plasseringer. Prosjektet har hatt som utgangspunkt at rådhuskvartalet er tømt og at alle dagens plasser kan fordeles på nytt. De har også avklart hvilke plasser som finnes i tilliggende lokaler.

Spørsmål og svar

Hva består første fase av?

Første fase av lokaliseringen konsentrerer seg om:

  • Hvilke tjenester/funksjoner bør lokaliseres i eller i tilknytning til rådhuskvartalet i Kristiansand?
  • Hvilke tjenester/funksjoner har høy grad av publikumskontakt?
  • Hvilke tjenester/enheter/avdelinger er stedbundne og forblir på nåværende lokasjon?

Hva er definisjonen på rådhuskvartalet?

Rådhuskvartalet er i praksis fire bygg i Kristiansand sentrum i og rundt det gamle branntårnet.

Hvilke ansatte skal sitte i rådhuskvartalet?

De som skal sitte i rådhuskvartalet er stabene i de ulike kommunalområdene og andre funksjoner som må til for å få til samordnet ledelse, eller er tett koplet til politisk saksbehandling, eller samhandler med eksterne aktører som ligger i nærheten. Det vil i praksis si rådmann, politisk ledelse, politisk administrativt sekretariat, direktører og direktørstaber samt noen andre ansatte fra de fem kommunalområdene som tilfredsstiller ett eller flere av de fire kriteriene.

Hvordan defineres detaljene?

Kommunalområdene får tildelt lokaler basert på hvilke funksjoner som skal inn i rådhuskvartalet og direktørene står ansvarlig for intern fordeling.

Stedbundne tjenester

De aller fleste ansatte i kommunen skal ikke flytte til et nytt arbeidssted. Dette gjelder alle de som jobber i såkalt stedbundne tjenester, for eksempel de som jobber på en skole eller barnehage i dag. Det samme gjelder folk som jobber på sykehjem eller andre institusjoner. De blir på samme lokasjon som de er i dag.

Hva skjer videre?

Lokaliseringsprosjektet definerer endelig arealbehov for innbyggertorgene og kvalitetssikrer ytterligere kapasitet i rådhusene på Tangvall og Nodeland. I neste fase vil tjenester bli lokalisert i restkapasiteten i rådhusene på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen.

Når skal vi flytte dit vi skal sitte i den nye kommunen? 

– Flytting vil mest sannsynlig finne sted i november. 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 19.03.2019 13:51