Første felles ledermøte

8. september møttes ledergruppene fra de tre kommunene for første gang. I tillegg var tillitsvalgte og hovedverneombud fra alle tre kommuner invitert.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


50 deltakere

Omtrent 50 ledere og tillitsvalgte fra de tre kommunene var med på det første felles ledermøtet 8. september.

Hensikten med dagen var å bli bedre kjent, skape godt samarbeidsklima og gi innspill til hvordan arbeidet med sammenslåingen best kan organiseres.

Leder for fellesnemnda, Harald Furre, orienterte de nesten 50 deltakerne om hva som er politisk vedtatt, og hvilke forventninger den politiske ledelsen har til prosessen. Furre understreket at det vil handle om å bygge en ny kommune, ikke å innlemme to mindre i en stor kommune. Derfor er likeverdighet sentralt.

Fellesnemnda ønsker å være fri til å tenke nytt når det gjelder politisk styringsstruktur. Fellesnemndas rolle er å være en form for overgangsstyre, og skal konsulteres i saker som har økonomiske konsekvenser for ny kommune.

Det vil bli en stor utfordring å skulle drifte dagens kommuner samtidig som ny skapes.

Involvering

Både rådmennene, hovedsammenslutningene og hovedverneombud hadde innlegg om forventninger til hva som er viktig for å få en god prosess, og hva de ønsket skulle kjennetegne nye Kristiansand. Mange var opptatt av å sikre god involvering og forankring, og at vi skal bygge en ny kommune basert på godt faglig arbeid fra alle tre kommuner.

Prosjektleder Eva Åsland orienterte om status i organiseringen av prosessen.

Prosjektleder Eva Åsland orienterte om status i organisering av prosessen. Fellesnemnda vedtok 28. august at det skulle skilles mellom administrative og politiske prosjekt. Denne organiseringen bygger på erfaringer fra nye Asker. Fellesnemnda vil at det innen 15. oktober skal være oppstart i sju administrative prosjekt. Hvert prosjekt skal ha en egen prosjektleder og egen styringsgruppe som består av kommunalsjefer fra de tre kommunene og tillitsvalgte.

Presentasjon

Eksterne råd

Andreas Høistad Sjøberg fra Vivento var invitert for å gi råd om hvordan man bygger en ny kommune. Han minnet om at kommunesammenslåing er et svært og komplekst arbeid som må deles i mange arbeidsoppgaver og i ulike faser. Derfor anbefales såkalt programstyring. Han sa også at det er viktig at alle prosjekt jobber på samme måte og at begrepsapparatet er felles, ellers blir det fort kaos. Sjøberg anbefalte også at det blir ansatte – ikke innleide konsulenter – med kompetanse på prosjektledelse som blir satt til å lede arbeidet i de forskjellige administrative delprosjektene.

Presentasjon

Tar med innspillene

Deltakerne ga mange gode og nyttige innspill både i plenum og i grupper. Dette er innspill som tas med når prosessen skal planlegges og organiseres videre. Flere mente det virket ryddig å skille mellom programledelse og prosjektledelse. Foreløpig mangler en formell organisering rundt prosjektleder Eva Åsland i rollen som programleder. Flere ønsket at samarbeidet med rådmennene formaliseres som programstyre, og at det etableres nært samarbeid mellom et slikt programstyre og prosjektstyrene, som vil bestå av kommunalsjefer.

Blant annet mente mange at det antagelig kunne bli endring i sammensetning av prosjektstyrene når lederne i nye Kristiansand er på plass våren 2018. Det vil være det nye lederteamet som skal lage mål og strategier for nye Kristiansand. Viktig nå at prosjektstyrene etableres fort og kommer i gang. De kan jobbe litt, så kan de justere oppgaver og hvor det hører hjemme etter hvert.

Mange var opptatt av at tillitsvalgte skal involveres og informeres på riktig nivå og riktig tidspunkt i prosessen Det er ikke lett å finne gode samarbeidsformer. Hvordan gjennomføre drøftinger uten å være for mange tillitsvalgte til stede samtidig? I tillegg viktig å få på plass frikjøp og hvilket nivå det bør ligge på.

Når det gjaldt prosjektledere for de sju administrative prosjektene, var det stor enighet om å prioritere rekruttering blant kommunenes egne ansatte, og helst fra alle tre kommunene. De bør fortrinnsvis rekrutteres ved interne utlysninger.

Forfatter: Anne Aunevik
Publisert: 11.10.2017 13:09