Forskrifter for nye Kristiansand på høring

Tre forskrifter om vann og avløp er nå på høring. Forskriftene skal gjelde fra 1. januar 2020, da Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en ny kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I forbindelse med etableringen av ny kommune, må en rekke av dagens forskrifter fra kommunene samkjøres til oppdaterte forskrifter for nye Kristiansand.

De tre forskriftene som nå er lagt ut på høring er utarbeidet av de tekniske enhetene i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner, i samarbeid med EnviDan Momentum AS.

Målsetningen med arbeidet har vært å lage forskrifter som er rettferdige, tydelige og fleksible. Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte, og det er bystyret i nye Kristiansand som hvert år skal vedta størrelsen på gebyrene.

Driften av Bredalsholmen renseanlegg i Vågsbygd finansieres av vann- og avløpsgebyret. Anlegget renser kloakk og avløpsvann fra vestre deler av Kristiansand. (Foto: Trond Even Tønnesen, Kristiansand kommune)

Forskriftene legges ut på høring med høringsfrist 30. september 2019. 

Deretter skal forskriftene til politisk behandling.

Høringssvar sendes på e-post eller vanlig post til:

Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund,
4604 Kristiansand.

postmottak@kristiansand.kommune.no

 

Tømming av slamanlegg

Denne forskriften regulerer tømming av slamanlegg, enten de er knyttet til avløpsnett eller ikke.

I forskriften er det foreslått at det blir obligatorisk å benytte den kommunale slamtømmeordningen. Dette er nytt for Kristiansand, men gjelder allerede i Søgne og Songdalen. Det viktigste poenget med tvungen kommunal slamtømmeordning er hensynet til kravet om at kommunen skal ha oversikt over alle slamanlegg, skal føre tilsyn med at anleggene fungerer og har plikt til å tømme anleggene.

Forskrift

Gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling, kontroll og tilsyn ved for eksempel utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter eller mindre tettbebyggelser. Forskriften dekker også saksbehandling for utslipp av oljeholdig vann, fettholdig vann og øvrige industripåslipp til kommunalt ledningsnett.

Forskrift

 

Vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å gi tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til fond og gebyrene vil deretter reguleres etter egne regler. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre kommunale tjenester.

I forskriften foreslås det at det skal bli obligatorisk å bruke vannmåler. Slik er det i Søgne og Songdalen, men ikke i Kristiansand.

Forskrift

Følgebrev

 

Forslagene til forskrifter ligger også til gjennomsyn i servicetorgene i alle tre kommunene.

Politisk behandling

Kontaktpersoner

Forskrift om tømming av slamanlegg og forskrift om gebyrer for saksbehandling:

Marianne Bliksås – 416 28 584

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Torleif Jacobsen – 995 38 399


 torleif.jacobsen@kristiansand.kommune.no


marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Torleif Jacobsen
Publisert: 15.07.2019 12:06