Felles informasjonsmøte i bystyresalen i Kristiansand

Onsdag 17. januar informerte prosjektlederne fra digitalisering, økonomi og eierskap samt administrasjon og ledelse om status og veien videre for sine prosjekter i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prosjektlederne hadde invitert aktuelle ledere innen ovennevnte administrative fagfelt fra Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det var totalt 35 deltakere på møtet, inkludert sju fra programmet nye Kristiansand.

Gustav Skretting, styreformann i prosjektet administrasjon og ledelse, ledet møtet

– Vi må stå sammen for å få dette til understreket prosjektstyreleder i administrasjon og ledelse, Gunnar Skretting, da han ønsket velkommen til møtet.

Etter en rask presentasjonsrunde av samtlige møtedeltakere gikk ordet til programleder og framtidig rådmann, Camilla Dunsæd, som fortalte litt om hvordan hun hadde opplevd de første dagene på jobb, og hva hun ønsket å fokusere på i det videre arbeidet.

- Det har vært en spennende og innholdsrik uke og jeg har truffet mange engasjerte, inspirerende og flinke folk, understreket Camilla. – Jeg er imponert over hvor langt dere er kommet på kort tid. Dette blir krevende, spennende og gøy. Sammen skal vi bygge Norges beste kommune for våre innbyggere.

Programleder Camilla Dunsæd fortalte engasjert om de første dagene på jobb og planene fremover

Camilla slo fast at noe av arbeidet med harmoniseringen av de tre kommunene vil måtte fortsette etter 1.1.2020. – Vi rekker ikke å bli ferdig med absolutt alt til 1. januar 2020. Sammen må vi prioritere hva som være ferdig, hva som bør være ferdig, og hva kan vente til vi er inne i selve driftsfasen av den nye kommunen, sa hun.

Store linjer og viktige datoer

Rådgiver Anne Aunevik fra programsekretariatet orienterte generelt om programmet og forklarte litt om arbeidet med mål og visjoner.

– De sentrale prinsippene som fellesnemnda vedtok i juni i fjor har nå blitt videre konkretisert og presisert, og vil bli lagt frem for fellesnemnda 30. januar, forklarte Anne.

Programrådgiver Anne Aunevik

Hun poengterte også at informasjonen går i linja. – Ta kontakt med de som sitter i prosjektstyrene om det er ting dere lurer på.  Andre viktige informasjonskanaler er nettsida www.nyekristiansand.kommune og Facebook-sidene våre, understreket Anne.

Anne orienterte videre om både politiske og administrative prosjekter, programstyrene og prosjektlederne. – Vi er nå snart ferdig med kartleggingsfasen. Innspillsrunden med de tillitsvalgte blir fremskyndet til 9. februar, forklarte Anne. ­– I den neste fasen skal vi jobbe med satsingsområder, mål og strategier. Dette munner ut i et grunnlagsdokument som danner grunnlaget for overordnede prinsipper for organisering. – Basert på dette skal vi utarbeide organisasjonskart, slik at det kan fremmes politisk til over sommeren. Høsten vil da gå med til å gjennomføre organiseringen på detaljnivå og jobbe med stillingsinnplasseringene i den nye organisasjonen. Målet er at alle skal vite hvilke stillinger de har i den nye kommunen innen 1. desember 2018.

Tydelig og informativt fra prosjektlederne

Kari Røskaft, Nina Hauge og Marianne Tronstad, prosjektledere for henholdsvis digitalisering, økonomi og eierskap og administrasjon og ledelse, var alle tre enige i at arbeidsgruppene har gjort en utmerket innsats. – Det er mye positivitet og stor vilje til å bidra, understreket prosjektlederne.  

Kari Røskaft, prosjektleder for digitalisering skisserte hva som vil være prioriterte områder ved digital sammenslåing.

Kari Røskaft, prosjektleder for digitalisering

– Gjennom digital sammenslåing skal vi sørge for at nye Kristiansand får sammenhengende digitale tjenester og robuste, stabile IKT-løsninger, forklarte Kari.

Ettersom det i dag er mange forskjellige IKT-systemer i de tre kommunene er kartleggingsfasen omfattende. I tillegg er det viktig å få oversikt over eksisterende avtaler med leverandører. Prosjektet venter nå på en uttalelse fra KS sine advokater med hensyn til  retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til rettslige utfordringer i forbindelse med bygging av ny kommune.

Komplekst bilde

Nina Hauge, prosjektleder for økonomi og eierskap, tegnet et komplekst bilde av eksisterende økonomisystemer i kommunene. – Vi trenger løsninger i fremtiden som snakker minst like godt sammen som dem vi har i dag. Her er det mye å ta hensyn til, sa hun.

Nina Hauge, prosjektleder for økonomi og eierskap

Et viktig tema for den nye kommunen er valg av pensjonsleverandør. Her står det mellom KKP (Kristiansand kommunale pensjonskasse), KLP eller en kombinasjon av de to.

I tillegg til ovennevnte, er det kartlagt mer enn 400 innkjøpsavtaler totalt i de tre kommunene. Disse må gjennomgås og vurderes etter 1. februar.

– Vi er heldige. Dette blir bra!

Til tross for at det ser ut til å bli en travel vår er Marianne Tronstad, prosjektleder for administrasjon og ledelse, stadig optimist. – Vi har blitt møtt av en utrolig velvilje nå i kartleggingsfasen, og jeg er veldig fornøyd med styret, understreket Marianne som har 12 arbeidsgrupper som rapporterer til henne.

Noen av oppgavene som skal løses i prosjektet hennes fremover er blant annet lønnssystematisering, ansettelsesreglement og delegasjonsreglement.

Marianne Tronstad, prosjektleder for administrasjon og ledelse

– Vi må blant annet definere hvilke forskjeller vi kan akseptere å leve med i en overgangsperiode. Organisasjonskartet skal være klart til 30. juni, og på høsten skal det jobbes med innplassering av ansatte.

– Det å bygge ny kommune kan sammenlignes med å skifte hjul på en bil i fart, konkluderte Camilla. – Tenk klokt på ressurser og hva dere velger å bruke ressursene på.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 19.01.2018 12:43