Oppstartmøte i nærdemokrati og innbyggerinvolvering

Tirsdag 30. januar var det oppstartmøte i den politiske prosjektgruppa «Nærdemokrati og innbyggerinvolvering», en gruppe som jobber med hvordan vi kan involvere innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand i arbeidet med å bygge ny kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prosjektgruppa for nærdemokrati og innbyggerinvolvering. Renate Hægeland (H) var ikke til stede

Prosjektgruppa består av ni politikere. Arild Ernst Berge fra Søgne Venstre og Ida Grødum fra Songdalen Høyre er henholdsvis leder og nestleder for prosjektet. Resten av medlemmene er: Renate Hægeland (Kristiansand H), Trond H. Blattmann (Kristiansand AP), Grethe K. Skaara (Kristiansand KrF), Arild Birkenes (Songdalen Frp), Kjetil Aasen (Songdalen SP), Per Kjær (Søgne SV), og Mira S. Thorsen (Kristiansand MDG). I tillegg deltok Anne Aunevik, Eva Ottesen og Kristin Wallem Timenes fra programsekretariatet i nye Kristiansand.

Arild Ernst Berge fra Søgne Venstre er leder for gruppa

En god start

På oppstartmøtet snakket gruppa blant annet om forventninger til arbeidet, mandat, rammer for gruppas arbeid og erfaringer fra andre kommuner. Møtedeltakerne var enige om å fokusere på arbeidet som ligger foran dem, uansett forhistorie, og jobbe for å finne aktiviteter og saker som engasjerer og inviterer til innbyggerinvolvering.

– Jeg er motivert til å legge inn en solid innsats for at vi skal nå målet med å lage Norges beste kommune, slo Mira S. Thorsen fra MDG fast og la til: – Jeg håper at vi kan jobbe kunnskapsbasert og aktivt hente inn erfaringer fra innbyggerinvolvering i egne og andre kommuner.

Per Kjær Søgne SV (til venstre) og Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand MDG

Hun poengterte også hvor viktig det er å bruke klart og tydelig språk, slik at folk flest kan forstå det som blir kommunisert gjennom prosjektet.

Samspill med UiA

Deltakerne var enige i at prosjektet bør samhandle med UiA og invitere fagpersoner fra universitetet, som besitter nasjonal kompetanse på det å jobbe med lokaldemokrati. En mulig arena kan være en workshop eller temadag 20. mars.

Annen ekstern inspirasjon kan gruppa hente fra nasjonale veiledere som regjeringen og KS har gitt ut, samt gjennom et prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som heter «Fremtidens kommuner – Tillit og samspill i levende lokaldemokrati».

Bakgrunn og behov for informasjon og dialog

Fellesnemnda vedtok i møte 28. november 2017 at prosjektgruppa skulle etableres.

­­­– Informasjon og god dialog er viktig, understreket Grete K. Skaara. – Vi kan for eksempel oppfordre eldrerådet, frivillige organisasjoner o.l. på vers av kommunene til å begynne å jobbe sammen for involvering. Ad hoc-utvalg er en arbeidsform som passer fint når man ønsker å oppnå god kontakt med innbyggerne i forbindelse med spesielle saksområder over en bestemt tid. Hun legger til at – veien må bli til mens vi går. 

 I forgrunnen Grete Kvelland Skaara, Kristiansand KrF. Bakerst fra venstre Ida Grødum (H) og Arild Birkenes (Frp)

Oppdraget

Prosjektgruppa skal utarbeide et konkret forslag til hvordan man best mulig kan legge til rette for nærdemokratiske ordninger i nye Kristiansand som gjør at folk får lyst til å bidra i samfunnsutvikling og politisk arbeid. De skal også komme med forslag til hvordan innbyggerne kan involveres i områder og saker som krever særlig oppmerksomhet overfor spesifikke brukergrupper. I tillegg skal prosjektgruppa vurdere om det skal prøves ut ad hoc-utvalg i noen grafiske områder eller basert på spesielle temaer. Spesifikke forslag som ble diskutert på møtet var lokaldemokratiundersøkelse, barn- og ungutvalg og nærmiljøutvalg.

19. juni skal gruppas anbefalinger legges frem som en sak til fellesnemnda.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 05.02.2018 14:29