Dialogmøte om involvering av innbyggere

Det kokte av engasjement i rommet da en engasjert gruppe representanter fra de lovpålagte rådene i Songdalen, Søgne og Kristiansand nylig var samlet til dialogmøte med politikere og administrasjonen. De kom med mange gode innspill til hvordan man kan gjøre dialogen mellom innbyggere, politikere og administrasjonen bedre.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politikere og deltakere i rådene møttes for å snakke om dialog mellom kommunen og innbyggere.

– Kombinasjonen av bedre tjenester både for folk med nedsatt funksjonsevne, men også fokus på den store gruppa med seniorer som kommer de neste årene er viktig for meg. Det trengs stor innsats i alle tre kommuner for at det skal bli best mulig. Det å slå seg sammen gir økt kompetanse og kapasitet, sa Hans Otto Lund som var representant for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kristiansand.

Lovfestede råd

Nye Kristiansand har tidligere arrangert flere dialogmøter med innbyggere fra ulike deler av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Denne gangen var målet å snakke med de lovpålagte rådene; rådene for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Dette er engasjerte mennesker som er vant til å snakke med kommunen og dyktige på å sette søkelyset på saker som angår brukergruppene de representerer. De er en viktig stemme for noen av de svakeste i samfunnet.

Politiker Renate Hægeland i samtale med Lise Kristiansen fra seniorrådet i Kristiansand og Charlotte Wesenberg fra råd for funksjonshemmede.

Ba om innspill

– Det er viktig for oss å få høre innspillene deres, sa Arild Birkenes fra Songdalen FRP da han åpnet dialogmøtet. Tenk at om femten år vil det kanskje være like mange eldre som ungdommer i kommunen vår. Birkenes er med i det politiske prosjektet Nærdemokrati og innbyggerinvolvering, som arrangerte dialogmøtet.

Anne Aunevik, programrådgiver i nye Kristiansand, fortalte litt mer om selve prosjektet, hvor langt gruppa er kommet med arbeidet og hva som har kommet frem i tidligere dialogmøter. Prosjektet har til nå gjennomført dialogmøter fem ulike steder i kommunene.

­– Innbyggerne i Søgne og Songdalen og i de ulike delene av Kristiansand, hadde ulike opplevelser av hva som var de store utfordringene. Noen opplevde allerede at de var glemte utkanter, andre steder var fornøyde med dagens status, og mer bekymret for om ting ville endre seg til det verre, forklarte hun.

Kafédialog

Det kom mange gode innspill gjennom kafédialogen.

I kafédialogen som fulgte, diskuterte deltakerne to temaer sammen med politikerne: hvilke saker er viktig å fokusere på, og hvilke former for kontakt bør satses på for å bedre dialogen med innbyggere. Mange av deltakerne hadde mye på hjertet da dialogen rundt bordene satte i gang. De kom både med nye innspill og med nye perspektiver på saker som kom frem i tidligere dialogmøter.

Frivillighet

For mange av deltakerne var frivillighet et viktig tema. Frivillige er viktige for å sikre at mennesker ikke blir ensomme, både at noen kommer på besøk, og at frivillige legger til rette for gode møteplasser. Noen opplevde at engasjement og frivillighet ikke alltid blir møtt på den beste måten, og var redde for at man dermed mister mennesker som har mye å tilby. Dersom man ønsker å bidra eller komme med innspill på en sak, må man møtes med positivitet fra kommunen og i det minste få svar på henvendelser.

Tilgjengelighet

En sak som særlig ble løftet fram var tilgjengelighet. For funksjonshemmede gjelder det for eksempel det å fysisk komme seg rundt i kommunen, i tillegg til universell utforming av nettsider og materiell. For eldre handler det ofte om å finne frem til informasjon og riktig person i en stadig mer digital verden. Flere representanter fra eldrerådene ønsket bedre kurs og opplæring, slik at eldre kan delta i samfunnslivet, og klare seg selv i bruk av nett og digitale tjenester. Kanskje kunne man også tenke på alternative kanaler for å nå frem til alle innbyggere, ble det foreslått

Økte avstander

Flere uttrykte også bekymring for at avstandene blir store i en større kommune, både i fysisk avstand, men også avstanden til politikerne som styrer kommunen. I de mindre kommunene er man kanskje vant til å kjenne ordføreren; det kan man ikke regne med i en større kommune. Det kan være krevende å nå frem med innspill og få gjennomslag for dem. Dersom politikere ber om innspill må de også vurdere dem og ta dem med videre.

Deltakerne så for seg ulike måter å kompensere for økt avstand på, og særlig ble servicetorget sett på som en stor mulighet. Noen møtesteder rundt om i bydelene, der innbyggere kan møte politikere og administrasjon, kan være viktige kanaler. Der bør man ha kontaktpersoner som er lette å få tak i, og som har god kunnskap om kommunens ulike fagfelter. Det å ha politiske møter i distriktene ble nevnt som en måte å sikre at flere deltar i lokaldemokratiet.

Innspill

I pausen ble det tid til en liten intervjurunde med noen av deltakerne på møtet.

Lise Kristiansen, representant fra seniorrådet i Kristiansand, er positiv til kommunesammenslåingen:

– Jeg synes det er veldig bra. Jeg tror at tjenestetilbudet vil kreve enda mer kompetanse fremover, og dette vil være vanskelig for små kommuner å ivareta. Når vi nå blir flere i en stor kommune blir beboerne bedre ivaretatt ettersom vi får på plass mer spisskompetanse.

Grete Wathne som også representerte seniorrådet i Kristiansand, ønsker fokus på forebygging:

–  Jeg er opptatt av at ungdom som strever med aggresjon og utagerende atferd får forebyggende hjelp. Jeg er selvsagt også opptatt av at eldreomsorgen må være bra og at eldre får de tilbudene de trenger når de har behov for det.

Også Bjørn Nilsen, fra Søgne Eldreråd ønsker seg gode tilbud:

–  Jeg er opptatt av fremgang for eldre og uføre og ønsker at de skal kunne få det godt på sine gamle dager.

Blir til rapport

Alle innspillene som kom inn i løpet av dagen ble notert ned, og blir en del av rapporten til prosjektet Nærdemokrati og innbyggerinvolvering, sammen med innspillene fra de andre dialogmøtene. Etter at alle dialogmøtene er gjennomført, skal prosjektet komme med forslag til metoder og arenaer der innbyggere kan komme med innspill til løsninger på utfordringer i nærmiljøet. Rapporten deres skal behandles politisk i fellesnemnda, og legger grunnlaget for hvordan den nye kommunen skal jobbe med innbyggerdialog.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 29.08.2018 10:30