Brenner for dialog med innbyggerne

Iren Moløkken er prosjektleder for prosjektet kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand kommune. Hun har mye erfaring med dialog med innbyggerne, og gleder seg over at dette er et fokusområde i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Iren Moløkken er prosjektleder for kultur, frivillighet og innbyggerdialog.

Iren Moløkken bor i Lillesand, men kommer fra en stilling i Kristiansand kommune, der hun i tre år har jobbet ved servicetorvet. Det hun synes er mest spennende i jobben som prosjektleder i nye Kristiansand er å kunne fokusere på å bygge en helt ny kommune til beste for innbyggere, næringsliv og ansatte.

– Jeg føler meg heldig som får lov til å være en del av teamet «nye Kristiansand», et stort og komplekst program. Godt samarbeid med mange dyktige ansatte gjør at jeg lærer mye om mange kommunale fagfelt samtidig som jeg lærer mye om prosjektarbeid og prosjektstyring, sier Iren.

Den største utfordringen opplever Iren å være tidspresset. Det er en deadline 1.1.2020, når den nye kommunen trer i kraft, hvor det meste må være på plass. Det kan derfor være utfordrende å få gode nok prosesser underveis,

Nytt fokus på innbyggermedvirking

I den nye kommunen vil noen tjenester fortsette stort sett uendret, mens andre kan bli fornyet. Det kan blant annet sees i det nye organisasjonskartet, der den overordnede strukturen er fastsatt. Kulturfeltet har blitt satt i sammenheng med frivillighet og kommunikasjon mot innbyggere i kommunalområdet kultur, frivillighet og innbyggerdialog.

– Jeg synes det er spesielt spennende tanker rundt sektoren «Kultur, frivillighet og innbyggerdialog», hvor det bl.a. er fokus på medborgerskap og samskaping, sier Iren.  

Kommunen ønsker et større fokus på kontakten med innbyggere. Det er opprettet et eget politisk prosjekt, kalt Nærdemokrati og innbyggerinvolvering, som jobber med å kartlegge hvordan man bør jobbe med lokaldemokratiet i den nye kommunen. Dette gjør de blant annet i dialogmøter med innbyggere i ulike deler av den nye storkommunen.

Ny fase

Iren forteller at vinteren gikk med til kartlegging av de tre kommunene, og mye av tiden etter dette har gått med til planlegging av prosessen videre. Rådmannens ledergruppe kom på plass i mai, og i løpet av høsten vil organisasjonen formes mer, og hungleder seg til at mye vil konkretisere seg utover høsten 2018.

I løpet av våren har prosjektet jobbet med å få oversikt over alle slags delprosjekt/oppdrag, og beskrivelse av mandater for de ulike delprosjektene. I tillegg har prosjektet levert ulike faglige vurderinger, som for eksempel hvilke fagsystemer man ønsker å bruke i nye Kristiansand.

– Et av delprosjektene som startet opp før sommeren handler om hvilke retningslinjer, prioriteringer og betalingssatser som skal gjelde for nye Kristiansand.  Det gjelder treningstider, turneringer/arrangementer, leie/lån av skolelokaler/gymsaler, leie/lån av andre kulturbygg og kommunale lokaler.

Innspill fra de ansatte

De fleste delprosjektene innen kulturfeltet påvirker både ansatte og innbyggere i større og mindre grad. Det er likevel et delprosjekt som kanskje har en spesiell interesse for ansatte, «Dimensjonering, organisering og tjenestetilbud».

Resultatet fra dette delprosjektet vil si noe om hvilke tjenester, lokalisering, avdelinger, team og roller som skal ligge innenfor sektoren kultur, frivillighet og innbyggerdialog.

Her er det særlig viktig å få involvert ansatte slik at man kan jobbe med å få til best mulig tjenestetilbud.

– Vi ønsker å ha med ansatte fra alle tre kommuner i prosjektgruppene i alle delprosjektene, understreker Iren. – I tillegg vil både vernetjenesten og tillitsvalgte være delaktige i de delprosjektene som handler direkte om de ansatte.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 12.07.2018 08:52