Bredere samarbeid for bedre sikkerhet

Arbeidet med ny felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for den nye storkommunen er nå avsluttet. Et tverrsektorielt samarbeid med over 100 involverte parter har resultert i en ROS-analyse som favner i både bredden og dybden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Den nye kommunen har flere ganger opplevd flom. ROS-analyser gjøres blant annet for å være forberedt på flom og oversvømmelser. (Foto: Kjartan Bjelland)

—Vi vet aldri når det skjer eller hva som vil inntreffe, men vi vet at det kommer til å skje noe, forklarer prosjektleder for delprosjektet felles ROS-analyse, Silje Solvang.  

En helhetlig ROS-analyse er et viktig verktøy som kartlegger risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen, for å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet best mulig. Denne analysen legger grunnlaget for utviklingen av en ny felles planstrategi.  

 

Også påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd, er opptatt av at den nye kommunen skal være godt forberedt når hendelsene kommer 

— Arbeidet med ROS-analysen og det å forberede seg på mulige hendelser er viktig for oss i nye Kristiansand kommune, understreker DunsædSelve analysen er lovpålagt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men det gir oss som ny organisasjon en god oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet i den nye kommunen. Den ligger også til grunn for beredskapsplanen, som sier noe om hvordan vi skal håndtere disse hendelsene og bidra til samfunnssikkerhet. 

Foto: Erling Slyngstad Hægeland

 

Workshoper for å fange dybden og bredden 

For å utarbeide ROS-analysen ble det avholdt en rekke workshoper med forskjellige tema. Totalt var det over 100 deltakere— Vi ville ha med flest mulig fra alle forvaltningsnivåer. Målet var å arbeide mest mulig tverrsektorielt slik at vi kunne fange både faglig dybde og faglig bredde, for å få en komplett sårbarhetsdybde, forklarer Solvang. 

Gevinsten ved å avholde workshoper med så mange involverte parter fra forskjellige sektorer har vært stor. — Dette samarbeidet har vært veldig givende, det har gitt oss et større nettverk og bedre mulighet for samarbeid på tvers, sier Solvang. —Metoden vi har jobbet etter har gjort at vi er bedre rustet til å håndtere potensielle kriser. Det har gitt en tydelig forventningsavklaring, og vi har fått en arena for kunnskapsdeling. Det er et prinsipp som sier at de som er leder i ‘fredstid’, også skal lede i kriser. Det er fordi de kjenner byggene, området og brukerne best, forteller Solvang. Solvang presiserer også at gevinsten ved å bruke eksterne fagpersoner har vært stor. — Dette er personer som til daglig arbeider med dette og som er første linja som håndterer slike kriser om de inntreffer.  

Kristiansand får et endret risikobilde 

Det er flere faktorer som spiller inn på risikobildet til nye Kristiansand kommune, blant annet bygging av ny kommune, endringer i nasjonalt risikobilde, globale trender og teknologisk utvikling. Prosjektet har tatt for seg totalt 29 uønskede hendelser med identifisert risiko innenfor temaene naturhendelser, kritisk infrastruktur, uønskede tilsiktede handlinger, alvorlige ulykker og helse.   

— Risikoen er et produkt av sannsynlighet og konsekvens, mens sårbarheten sier noe om systemer og tjenesters evne til å fungere når det utsettes for stor negativ påkjenning, sier Solvang. — Selv om disse hendelsene er identifisert i analysen med høyere sannsynlighet, må vi ikke glemme at det kan finnes andre hendelser med lavere sannsynlighet, men som likevel kan  katastrofale følger dersom de inntreffer, sier Solvang. 

 

Alle hendelsene i ROS-analysen er kjente, men det er de ukjente hendelsene som er skumle.  

— Når vi utvikler en beredskapsplan tar vi utgangspunkt i hendelsene i ROS-analysen, og da skal vi være godt forberedt på å klare også ukjente hendelser, sier Solvang. Kommunen må altså være klar over hvilke hendelser som kan skje, og ha planer som 

kan iverksettes for slike hendelser. Nå som ROS-analysen er klar, følger det arbeid med oppfølging. 

 Foto: Svein Tybakken

 

Ny kommune får ansvar for å føre arbeidet videre 

Oppfølgingen av ROS-analysen er en viktig oppgave, og vil si noe om forslag til nye tiltak som reduserer risiko og hvilket kommunalområde som får ansvaret for hvert enkelt tiltak.. Den nye organisasjonen får oppgaven med å føre arbeidet videre.  

— Oppfølgingsarbeidet starter når ny organisasjon er på plass for å sikre at de rette kommunalområdene og personene blir ansvarliggjort for oppfølgingen, sier Solvang.  —Noen roller er allerede klare, men det blir kommunalsjefene og direktørene som får ansvaret for å delegere det videre til den i kommunalområdet som får beredskapsansvaret.  

— Frem til 1.1.2020 vil det være dagens tre kommuner som har det operative ansvaret dersom det skulle oppstå en krisesituasjon eller hendelse, presiserer DunsædArbeidet som har pågått i prosjektet sørger for at nye Kristiansand er godt rustet til å ta over stafettpinnen når den nye kommunen trer i kraft.  

Forfatter: Pernille Ihme
Publisert: 29.04.2019 13:17