Bekymringene, mulighetene, utfordringene

Ordførerne Astrid Hilde, Harald Furre og Johnny Greibesland snakker om bekymringene, mulighetene og utfordringene knyttet til den nye storkommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ordførerer i Søgne, Astrid Hilde, ordfører i Kristiansand, Harald Furre og ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).

Astrid Hilde

Ordfører i Søgne siden 2015
Ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland). Du har vel ikke alltid vært tilhenger av kommunesammenslåingen. Hvorfor har du endret mening?

– Det stemmer at jeg var for en mindre storkommune i begynnelsen, med bare Søgne og Songdalen. Men jeg endret fort ståsted da jeg så omfanget av det interkommunale samarbeidet i regionen. Vi er tre veldrevne kommuner som må forberede oss på fremtidens utvikling. Vi får noen store utfordringer, som eldrebølgen, og da må vi tenke annerledes, og drive annerledes. Det er et løft som kan bli vanskelig for mindre kommuner å gjøre alene.

Tenke og drive annerledes, sier du. Hva innebærer det?

– Det blir stadig flere eldre, og det blir stadig flere eldre med demens. Det betyr at vi må organisere tjenestene på en annen måte. Velferdsteknologi og andre digitale tjenester blir viktige. Dessuten er det et miljøperspektiv her. Man må planlegge bo- og arbeidsmarkedet på en helt annen måte enn tidligere, for å klare utslippsmålene i Parisavtalen. Da er det en fordel med et større geografisk område, hvor den nye kommunen tenker som en helhet.

Hva ligger i begrepet velferdsteknologi?

– Det går for eksempel på at demente kan bo hjemme med et alarmsystem. Dersom en person går på do på natta, kan det være en alarm som ringer dersom han eller hun ikke har kommet tilbake etter en gitt tid. Da vil noen bli sendt ut for å hjelpe. I Søgne har vi i samarbeid med Kristiansand begynt med et felles callsenter med hjelp blant annet til folk som har kols eller diabetes. En del tjenester kan utføres online på nett, og man kan kommunisere med helsepersonell via en mobiltelefon eller iPad, slik at de ikke trenger å komme på besøk for mindre ting.

Blir det mer ensomt å være gammel i storkommunen?

– Vi skal ha ensomhet også på agendaen. Vi vil samarbeide med frivilligheten, og for eksempel lage flere dagsentertilbud, blant annet til demente. Dette kommer frem i regjeringens satsing «Leve hele livet», og vil også skje i Søgne.

Mange er bekymret for å miste helse- og omsorgstjenestene i nærområdene sine. Er det grunn til en sånn bekymring?

– Nei. Noen tjenester er definert som «nære tjenester», og alle skal fortsatt ha disse i sitt nærområde. Vi er også nødt til å satse på at flere skal bo hjemme lenger, selv om de har et hjelpebehov. Da må vi blant annet muliggjøre for overvåking, i samtykke med pasienter og pårørende, som gir en trygghet til de som bor hjemme.

Hva med de yngste? Skoler og barnehager?

– Skole og barnehager vil bli der de er. De som har spesielle behov eller ønsker, innen kultur eller andre ting, vil få et større miljø. Det vil bli enklere å gi dem et godt tilbud i en større kommune.

Så hvordan vil innbyggerne merke at det blir en ny storkommune?

– De aller fleste vil ikke merke så mye. De vil få gode tjenester der de bor, men noen av tjenestene man trenger en gang i blant, kan bli sentralisert i en av de tre kommunedelene. Det vil gi bedre kvalitet, for det vil føre til sterkere fagmiljøer. Det vi er god på i mindre kommuner er at vi har mange gode generalister, folk som jobber på mange områder. Nå vil man få flere som er mer spesialisert.

Hva slags ulemper er det med sammenslåingen?

– Generelt er det slik at store organisasjoner blir litt mer byråkratiske. Ting tar lenger tid. Nærheten kan bli mindre, og veien til politikere lengre. Det prøver vi å avhjelpe med et prosjekt som handler om nærdemokrati og innbyggerpåvirking. Motstandere har fremmet dette med lengre vei til politikerne som en ulempe, og vi vil anerkjenne dette ved å prøve nye modeller rundt samarbeid og innbyggerdialog. Vi har høyt fokus på det. Vi ønsker å få frem flere gode initiativ og vi vil ha bedre samarbeid med frivilligheten.

Det er ingen fra Søgne i toppledergruppen for storkommunen? Hva tror du er årsaken til det?

– Vi har mange gode ledere i Søgne, men dessverre nådde de ikke opp. Jeg er trygg på at programlederen valgte de kandidatene hun mener er best, og så regner jeg med at Søgne kommune får med noen ledere på neste nivå i organisasjonen.

Hvilken posisjon vil bydelen Søgne få etter 2020?

– Denne delen av kommunen kommer til å vokse. Det kommer til å bli behov for større areal for næring og boliger, og da er en dreining mot vest naturlig. Jeg tror flere tjenester vil bli lagt til vår del av kommunen. Jeg har også forventninger om at nye E 39 vil føre til vekst på denne siden av byen. I tillegg vil vi få bedre tilgang til kulturtilbudet i Kristiansand.

Kan du si noe om hvor de kommuneansatte vil havne etter sammenslåingen?

– Det er for tidlig å si hvilke kontorer som blir lagt til Søgne. Mye vil ligge i Kristiansand, men det skal være arbeidsplasser og tilbud også i Søgne og Songdalen. Jeg er trygg på en god vurdering, men det er et stykke igjen til vi lander den biten.

Harald Furre

Ordfører i Kristiansand siden 2015

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).
Hvorfor er kommunesammenslåing en god idé, Furre?
– Kommunene får stadig flere oppgaver, og det trengs større kompetente miljøer for å levere gode tjenester. Vi får blant annet en stor utfordring med eldrebølgen. Utvikling av teknologi for å bistå dem som trenger omsorg, såkalt velferdsteknologi, er et av flere områder som trenger store fagmiljøer. Vi skal også sikre kvalitet og innhold i barnehager og skoler, og ha sterke fagmiljøer på mange områder. Det er også viktig at kommunens grenser er tilpasset folks «hverdagsregion», der folk bor og jobber.

Velferdsteknologi rettet mot eldre vil føre til færre hjemmebesøk. Det høres ut som at en konsekvens av utviklingen er at eldre vil bli mer ensomme?

– Feil. Eldreomsorgen skal være tilpasset enkeltmenneskets ønsker og behov, og velferdsteknologien hjelper oss å jobbe smartere. Gode tilpassede hjemmebaserte tjenester skal gjøre det mulig å bo hjemme gjennom hele livet for de fleste av oss. Dette betyr ikke mindre besøk, men heller besøk når det er behov.

Mange er bekymret for at helse- og omsorgstjenester blir flyttet fra nærmiljøene deres…?

– Det er en ubegrunnet frykt. Skoler, barnehager, sykehjem, og så videre, skal være der de er i dag. Denne bekymringen er noe av det jeg hører mest, og det er det aller enkleste å svare på. De nære tjenestene skal alltid være i nærheten av der folk bor. 

De fleste store avgjørelser har både positive og negative sider. Hva er den største utfordringen ved sammenslåing?

– Det er nok å beholde nærheten mellom folk og kommune, kanskje særlig mellom innbyggere og politikere. Derfor jobbes det nå med å lage nye modeller rundt nærdemokrati og innbyggerinvolvering. Det innebærer blant annet at kommunens politikere og innbyggere skal jobbe sammen om å løse saker i prosjektgrupper.

 Det er vel naturlig at innbyggerne får mindre å si når kommunen blir større?

– Nei, det er det ikke. Kristiansand er et svært engasjert lokaldemokrati i dag, selv om det er vesentlig større enn Søgne og Songdalen. Det er mye engasjement i forskjellige saker, både når det gjelder politikk og grupper utenfor politikken.

Noen tjenester vil nødvendigvis flyttes fra der de er nå. Vil kollektivtilbudet bli bedre for de som bor i de to minste kommunene?

– Kollektivtilbudet skal bli bedre i regionen fremover. Det har egentlig ikke noe med sammenslåingen å gjøre, det ligger planer i byvekstavtalen om å bedre det vesentlig. (Byvekstavtalen er en helhetlig plan for transport i Kristiansandsregionen, og er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, journ.anm.). Jeg tror ikke sammenslåingen vil medføre at folk må inn til Kvadraturen så veldig mye oftere.  Men over halvparten av de som er yrkesaktive i Søgne og Songdalen i dag, jobber i Kristiansand. Og vi ønsker å bidra til at folk tar bussen i større grad.

Det heter at det skal bli egne servicetorg i Søgne og Songdalen, men folk har vel opplevd at det ikke alltid blir slik politikerne lover. Er dette noe du kan garantere?

– Ja, det kan jeg garantere. Det står krystallklart i vedtakene.  Servicetorgene skal være kommunens ansikt mot innbyggerne. Enkel saksbehandling, mottak av søknader, rådgiving, og så videre, skal gis i disse sentraene. Vi skal også beholde bibliotek og kveldsåpne legekontor både på Nodeland og Tangvall.

Hva er viktig å ta vare på i Søgne og Songdalen?

– Folk har en identitet knyttet til der de kommer fra, der de er oppvokst eller der de bor. Om det er Søgne, Finsland eller Randesund, vil ikke det endre seg i den nye kommunen. Det er bra aktivitet i frivilligheten i Søgne og Songdalen, og det er viktig å ivareta.  I tillegg er begge kommunene dyktige i primærnæringen. Søgne er i kraftig utvikling som fiskerisamfunn og Songdalen er den største landbrukskommunen i regionen. Vi vil ta vare på de tradisjonene.

Kristiansand får bedre økonomi som større kommune, hvordan vil innbyggerne nyte godt av det?

– Kommunen vil få storbytilskudd, som er et årlig tilskudd fra regjeringen, og det er på 50-60 millioner kroner. Alle kommunale penger brukes på å lage tjenester til innbyggerne.

Vil noe bli merkbart annerledes for folk etter sammenslåingen?

– På kort sikt tror jeg ikke folk vil oppleve så mye annerledes. På lang sikt tror jeg vi klarer å lage en bedre kommune for innbyggerne, både med hensyn til tjenester og attraktivitet for næringslivet. Kristiansands tyngde nasjonalt vil også øke markant når vi blir over 110  000 innbyggere. Det betyr noe når det gjelder penger fra staten og ressursfordeling nasjonalt, og det betyr noe med tanke på å tiltrekke folk og arbeidskraft innen næringslivet. Det er tre gode kommuner som slås sammen, og vi har satt oss ganske store ambisjoner. Vi skal lage en storkommune som innbyggerne er stolte av, og en kommune som ansatte er stolte over å jobbe i. Og vi er godt i rute.

Johnny Greibesland

Ordfører i Songdalen siden 2003

Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).Er det grunn til å være bekymret for at helse- og omsorgstjenester flyttes fra Songdalen inn til Kristiansand etter sammenslåingen?

– Jeg tror folk kan ta det helt med ro. Den avtalen vi har gjort er at tjenestene folk trenger mest, skal ligge der de ligger i dag. Da snakker vi spesielt om helse- og omsorgstjenester. Hjemmetjenesten vil bestå som i dag. Det samme vil jordmortjenesten, tilbudet på Familiesenteret, og sånne ting. Det kan jeg garantere. I tillegg vil vi ha et servicetorg, hvor folk kan få hjelp og være med på å påvirke ting. Nå som sammenslåingen er en realitet, er det vår jobb å lage en best mulig kommune med vel så gode tjenester som i de gamle. 

Det vil komme en eldrebølge i nær fremtid. Hvordan skal den nye storkommunen møte den utfordringen?

– Den største utfordringen er å få nok helsepersonell. Vi må legge til rette for at folk kan klare seg best mulig selv, blant annet ved digitalisering. Ting endrer seg og utvikler seg, og flere tjenester vil nok bli tilbudt via mobil og PC.

Hva vil denne utviklingen bety i praksis?

– Det kan for eksempel være overvåkningssensorer i boligen. Kanskje kan du ha kontakt med legen din via PC eller mobil, og den type ting. Vanlig pleie, som matstell og lignende, vil ikke påvirkes av denne utviklingen. Det vil foregå som i dag.

Hvilke endringer vil folk merke i hverdagen etter 2020?

– Svært få, tror jeg. Folk flest vil ikke merke dette i særlig grad i det hele tatt. Noen mener det blir større avstand til politikerne, men det skal utredes en ny modell for hvordan innbyggere skal ha kontakt i den nye kommunen. Det vil også bli flere selvbetjeningstilbud på nett.

Hva sier folk om sammenslåingen når de møter deg?

– Det er begge deler. Noen er skeptiske, andre tror dette er et riktig grep for framtida. En bekymring er denne avstanden mellom folk og politikere. I små kommuner er avstanden mindre. Kanskje har man en politiker som nabo, eller i familien. I nye Kristiansand blir det større avstand, men det trenger ikke være negativt. Det blir mer spesialiserte tjenestetilbud med høyere kompetanse, kanskje spesielt innenfor dette med digitalisering og IT-tjenester, og utviklingen av velferdsteknologi.

Vi har et intervju med Bjørg Bjørsvik i Søgne i dette magasinet. Hun får støtte fra kommunen til en eldregruppe som hun tar ut på middag og turer. Vil det være vanskeligere i en stor kommune å få støtte til sånne små prosjekter?

– Jeg tror det vil bli lettere. Sannsynligvis vil det gjelde mange flere mennesker, over et større område, og det vil gjøre det mer økonomisk forsvarlig. Det vil kunne betjene flere folk.

Hva tenker du rundt kulturtilbudet etter sammenslåingen? 

– Det skjer mye i Songdalen allerede, og en ting som er spennende for oss er at vi nå får tilgang til Cultiva, som er et kjempefond som deler ut masse ressurser til kultur og kulturaktiviteter. Noen av de midlene vil kunne komme våre innbyggere til gode.

Hva er det viktigste Songdalen bringer inn i denne sammenslåingen? 

– Det er kanskje kulturen, hvordan vi arbeider. Alle er like viktige, om man er rådmann eller sekretær spiller ingen rolle. Jeg tenker også at vi er en tillitsbasert organisasjon, og det håper jeg den nye kommunen også blir.

Utover det du nå har snakket om, hva slags konkrete ønsker har du for storkommunen?

– Det er ønskelig at kollektivtilbudet skal bli bedre. Nå er det ikke kommunen alene som styrer det, men vi ønsker flere ressurser til kollektivtransport. Det er viktig. Den negative siden er at det sannsynligvis vil bli høyere bomavgifter. Jeg håper også nye Kristiansand får en stor enhet for samfunnsutvikling. For Nodeland, Finsland, Lunde og Tangvall må videreutvikles. Det blir bra å få tilgang til den kompetansen den enheten sitter på. Det er mange flinke folk i de tre kommunene, og det kan bare være bra at de samarbeider. 

Hva skal du gjøre etter sammenslåingen?

– Jeg regner med å bli pensjonist. Jeg er 63 når sammenslåingen finner sted. Jeg håper helsa holder sånn noenlunde, og at jeg kan være en hjelp for mine barn. Jeg håper også at Senterpartiet kan gjøre et godt valg i den nye kommunen. Det er stort potensial for å trekke nye velgere til Senterpartiet også i byområder. Jeg er i alle fall optimistisk.

Forfatter: Jan Frantzen, foto: Erling Slyngstad-Hægeland
Publisert: 05.07.2018 09:02