– Ingen blir større av å gjøre andre mindre

Kjell A. Kristiansen er opptatt av å bygge en kultur der ansatte spiller hverandre gode. Han blir direktør for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand og ble formelt ansatt av fellesnemnda 29. mai. Rollen innebærer også at han blir assisterende rådmann i den nye storkommunen.

Kjell A. Kristiansen blir direktør for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand. Foto: Svein Tybakken

En av de mange nyttige erfaringene Kjell har med seg i «ryggsekken» fra Songdalen kommune er fokus på å bygge samarbeidskultur.

–  Vi har vært veldig opptatt av å dyrke frem et godt samarbeid på tvers av organisasjonen og legger opp til åpenhet overfor innbyggerne. Ingen blir større av å gjøre andre mindre, snarere tvert imot. Dette har vært mitt mantra i mange år og er noe jeg ønsker å videreføre i nye Kristiansand kommune, understreker han. Godt samarbeid styrker arbeidsmiljøet og gir bedre tjenester til innbyggerne.

Bred erfaring

Kjells nåværende rolle er rådmann i Songdalen, en jobb han har hatt siden 2014. Utover dette har han omfattende ledererfaring både fra sin tid som organisasjonssjef i Vennesla kommune og gjennom sin rolle som leder for Knutepunkt Sørlandet. Han har også ledererfaring fra Forsvaret, hvor han har tatt store deler av sin utdannelse, blant annet Sjøkrigsskolens 1. og 2. avdeling. Kjell har i tillegg studert organisasjons- og administrasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Opptatt av samarbeid

En av årsakene til at Kjell ønsket å bli direktør for organisasjon er at fagområdet tiltrekker ham og han ønsker å være med og prege samarbeidsformen.

– Jeg har arbeidet med ledelse av kommuner i mer enn 20 år og hadde lyst til å bruke den erfaringen inn i prosessene som nå gjennomføres i byggingen av ny kommune. Jeg tenker at min kompetanse passer godt inn i rollen, både som organisasjonsdirektør og assisterende rådmann. I det ligger det også at jeg har lyst til å være med å prege samarbeidsformen i nye Kristiansand, godt inspirert av min tid som rådmann i Songdalen, der samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon har fungert godt.

IT-systemer, helse og personell

På spørsmål om hva han tror er viktig å ta tak i først svarer Kjell:

– Det har vært jobbet intensivt med sammenslåingen fra sommeren 2017. Et godt grunnlag har kommet på plass, mange dyktige kolleger i programsekretariatet og i de tre kommunene legger ned en betydelig arbeidsinnsats og står på for at nye Kristiansand skal få en god start. Programmets bredde er formidabel. Fremover er det viktig å være selektiv slik at tjenester som må fungere fra 1. januar 2020 prioriteres. Det betyr at IT-systemer og helsemessig kritiske ting må fungere, i tillegg til at personell må være på plass i tide. Harmonisering av tjenester blir også viktig, så langt som praktisk mulig. Dette arbeidet vil nok måtte fortsette etter 1.1.2020 også.

Enda bedre tilbud

– Det aller beste som kan skje er at innbyggerne merker forbedring på noen områder, for eksempel ved at nye servicekontor i nåværende kommunesentre og tilbudet derfra blir en suksess, slik politikerne er opptatt av. Det nest beste som kan skje er at mottakere av nye Kristiansands tjenester i det vesentligste ikke merker sammenslåingen. Det er jo fortsatt i bunn og grunn de samme tjenestene vi skal tilby, understreker Kjell.

Omstilling og ressurskabal

Han er forberedt på at personalpolitikk i omstillingsprosessen vil bli krevende.

– Noen ansatte får nye jobber, og dette krever endringsvilje fra hele organisasjonen. Politikerne har vedtatt at ingen skal sies opp eller gå ned i lønn som en følge av sammenslåingen, og det pågår arbeid med harmonisering av lønn. I tillegg har vi omstillingsavtalen som kom på plass tidligere i vår. Den skal sikre forutsigbarhet for de ansatte og medvirkning fra ansattes representanter.

Kjell understreker at det mest utfordrende vil bli å sørge for at de tre kommunene skal opprettholde samme kvalitet på tjenestene frem til nedleggelse samtidig som vi bygger nye Kristiansand, og at ny kommune skal levere på samme nivå fra dag én. Det at man både skal bygge opp og trappe ned samtidig er ikke enkelt.

– Vi merker også, forståelig nok, at politikerne ønsker å få gjort så mye som mulig i de gamle kommune før avvikling, noe som er krevende for administrasjonen.  

Skape resultater sammen

Det å treffe kolleger og samarbeide med dem er noe Kjell ser frem til.  

– Jeg er opptatt av at vi i fellesskap skal lykkes med å levere gode resultater. Jeg gleder meg også til å bli en del av toppledergruppen, og utvikle en kultur for god ledelse og samarbeid sammen med dem. Et samarbeid som preger resten av organisasjonen på en positiv måte.

En foregangskommune

Kjell understreker at de tre kommunene allerede er attraktive kommuner som har mange dyktige ansatte og spennende stillinger. Ambisjonsnivået fra politikerne er at nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune å jobbe, virke og bo i.

Han legger til at jobben som direktør for organisasjon, personal og stab kommer til å ha mye intern fokus, men poengterer at mange av de ansatte i forskjellige stabsfunksjoner er viktige for hvordan kommunen fremstår overfor innbyggerne.

– En rekke av våre kolleger har kontaktpunkter ut av kommunen, for eksempel politisk sekretariat, kommuneadvokater, it-tjeneste og arkiv, i tillegg til kommunikasjon og servicetorv. Innbyggerne møter kommunen gjennom nettsider, sentralbord og flere andre kontaktpunkter. Uansett hvordan førstelinje-tjenestene kommer til å blir organisert i nye Kristiansand er det overordnede målet at vi skal levere best mulig tjenester til innbyggerne.  

– I sektoren for organisasjon, personal og stab er mine forventninger at trivsel, gode resultater og attraktive stillinger skal virke som en magnet på jobbsøkere og medvirke til å styrke kommunens omdømme.

Politisk er det lagt klare føringer for at nye Kristiansand kommune skal være en foregangskommune når det gjelder digitalisering. Gode selvbetjeningsløsninger via nettsidene vil dermed bli enda viktigere fremover.

– Alle innbyggeres møte med kommunen skal være en god opplevelse, enten folk går inn på nettsiden, ringer eller møter opp personlig. Vi er først og fremst til for innbyggerne, samtidig som det er viktig å bygge god intern kultur for å sikre en god drift i kommunen.

En ekstra dimensjon

– Det å være assisterende rådmann ser jeg på som et spennende tillegg til jobben, og en ekstra dimensjon som er med å gi tyngde til hele organisasjonssektoren. Jeg kommer til å samhandle tett med kommende rådmann, Camilla Dunsæd, noe som vil gi meg god oversikt over hva som rører seg i organisasjonen. Jeg har fått positive innspill fra de tillitsvalgte når det gjelder betydningen av denne delen av jobben. Det at jeg selv i dag er rådmann gir meg nyttig og verdifull erfaring å ta med meg inn i rollen. Jeg gleder meg til å ta fatt, og til å gjøre en forskjell både for ansatte og innbyggere!

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 05.06.2018 14:48
Sist endret: 28.02.2019 13:42