Upersonlig skattyter

Upersonlig skattyter benyttes som hovedbetegnelse på skattytere som skal betale forskudd på skatt i året etter inntektsåret. Begrepet erstatter «etterskuddspliktig» som ble brukt tidligere om de samme skattytere.

Forskuddsskatt

Nyttig informasjon om upersonlige skattytere som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av likningsopplysninger fra tidligere år.

Virksomheten mottar en forskuddsskatteseddel i januar som viser hvor mye dere skal betale. Beregnes skatten til under kr 2000, skrives det ikke ut forskuddsskatt.

Les mer om å betale forskuddsskatt, om å betale for sent, endring av forskuddsskatt, tilleggsforskudd og betalingsproblemer.

Betale forskuddsskatt

Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist utliknede skatten.

De to terminene har samme forfallsdato hvert år:

 • 15. februar
 • 15. april

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten
  • Velg skatteart: forskuddsskatt.
  • Velg år: det året skatten gjelder.
  • Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du betaler for sent

Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis virksomheten ikke betaler har Kemneren plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker

Penger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene.

Les mer om skatteoppgjør, renter, om å endre kontonummer og etterlysing av skatteoppgjør.

Når kommer skatteoppgjøret?

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, skal du gjøre dette på Skatteetaten.no.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om beløpet har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Du bør undersøke om du har meldt riktig adresse til Enhetsregisteret. Bytter virksomheten adresse må du sende adresseendring til Enhetsregisteret.

Klage på skatteoppgjøret

Hvis du mener det er feil på skatteoppgjøret, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, kan du klage.

Skattekontoret og Kemneren har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Les mer om hvilke saker som behandles hos skattekontor og hvilke saker som behandles hos kemnerkontor.

Kontakt skattekontoret hvis:

 • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av selvangivelsen
 • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
 • du har spørsmål om skattebeløpet

Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Klage på skatteoppgjøret (Skatteetaten)

Kontakt lokalt skattekontor (Skatteetaten)

Betalingsplikt

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall. Dette gjelder både private personer og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens klagen behandles, må du søke Kemneren i Kristiansandsregionen om betalingsutsettelse.

Selv om du har søkt om betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

Kontakt Kemneren hvis:

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
 • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
 • det er foretatt motregning som du mener er feil
 • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekk som arbeidsgiveren har foretatt ikke er kommet med på selvangivelsen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen. Det samme gjelder hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Kemneren i Kristiansandsregionen behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Kristiansand og Birkenes.

Det er viktig at arbeidsgiverens organisasjonsnummer og ditt fødselsnummer er påført avregningsklagen. Husk at du må levere selvangivelsen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Kemneren i Kristiansandsregionen.

Restskatt for upersonlige skattytere

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen, får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til Kemneren.

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Les mer betalingsfrist, hvor du betaler den, hva skjer om du ikke betaler el ikke kan betale

Betalingsfrist

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Betalingsgiro med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten
 • Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har Kemneren plikt til å forsøke å få dekket kravet. Virkemidlene Kemneren har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Tilleggsforskudd

Vet du at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Les mer om innbetaling inn tilleggsforskudd og klage på avvist tilleggsforskudd.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt (Skatteetaten)

Betaling av tilleggsforskudd

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
 • Velg skatteart: tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent

Det kan skje at tilleggsforskudd du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at du har betalt tilleggsforskuddet etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.

Klagen kan ikke sendes på e-post , men sendes per post.

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Kemnerkontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Les mer om varsel, pant, betalingsanmerkning, klage, gebyr, lover, innbetaling for å slippe utleggsforretning og hva som skjer etter utleggsforretning.

Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.

Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode.

Bestill kontoutskrift eller saldooversikt for skatt og arbeidsgiveravgift ved å kontakte Kemneren i Kristiansandsregionen.

Skatteattest

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Les mer om bestilling av skatteattest her.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30