Personlige skattytere

Aktuell informasjon for deg som er personlig skattyter.

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste likningsopplysninger eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.

Les mer om betaling, frister, tilleggsforskudd, endring av forskuddsskatt, betalingsproblemer.

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

 • 15. mars
 • 15. mai
 • 15. september
 • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
  • Velg skatteart: Forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper du rentetillegg på restskatten.

Ved for sen betaling

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis du ikke betaler, har Kemneren plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

Kan du ikke betale

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker

Tilleggsforskudd

Vet du at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt (Skatteetaten)

Les mer om betaling av tilleggsforskudd og klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent.

Betaling av tilleggsforskudd 

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
  • Velg skatteart: Tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent

Det kan skje at tilleggsforskudd du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at du har betalt tilleggsforskuddet etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.

Klagen sendes per post.

Skatteoppgjør

Se oppgjøret, renter, innbetalingsinformasjon hos Skattetaten

Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Penger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene ved motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

- privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

- aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF) er upersonlige skattytere. 

Les mer om endring av kontonummer, rentegodtgjørelse og etterlysning av skatteoppgjøret

Endre kontonummer

Kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, endres på Skatteetatens sider. Dette gjelder både Norsk og utenlandsk konto for land med IBAN kode. 

Dersom du har opprettet bankkonto i løpet av inneværende år eller ønsker å registrere utenlands konto i land som ikke har IBAN kode, må dette registreres hos oss. Vi trenger da opplysning om ditt bankkontonummer sammen med din signatur og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.

Henvendelse kan skje ved personlig oppmøte på vår besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 Kristiansand.

Eller sendes pr brev:

Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland, Norge.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).

Dersom du ikke har mottatt tilgodebeløp eller skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om eventuell skatt tilgode har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Når skatteoppgjøret er ferdig behandlet vil dette ligge tilgjengelig elektronisk i Altinn. Hvis du har reservert deg fra å motta skatteoppgjøret elektronisk, og skal du ha skatteoppgjøret pr. post, må du undersøke om du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret. Flytter du innen Norge skal du sende flyttemelding til Folkeregisteret innen åtte dager.

Upersonlige skattytere må kontakte Enhetsregisteret for å endre adresse.

Restskatt

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Skatteoppgjør for personlige skattytere (skatteetaten)

Les mer om tilleggsforskudd, betalingsfrist og hvordan du betaler.

Tilleggsforskudd

Du får rentetillegg på restskatten. For å unngå dette kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

Betalingsfrist

Restskatten deles i to like store beløp. Er restskatten på under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Er restskatten på under 100 kroner, vil den ikke kreves inn.

Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret, men aldri tidligere enn 20. august. Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.

Slik betaler du restskatten

Du får tilsendt en betalingsgiro med KID-nummer etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

 •  Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
  • Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen og frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på likningen, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Hvis du fortsatt ikke betaler, har Kemneren plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemneren har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Betalingsvansker

Dersom skatten ikke betales vil den bli krevd inn av Kemneren. Det kan bli lagt ned trekk i lønn se utleggstrekk, avholdt utleggsforretning eller motregnet i krav du har mot det offentlige. Har du store betalingsproblemer, så er det mulig å søke om betalingsutsettelse eller avdragsordning hos Kemneren.

Les mer om betalingsvansker 

Klage på skatteoppgjøret

Hvis du mener det er feil på skatteoppgjøret, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, kan du klage.

Skattekontoret og Kemneren har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Les mer om betalingsplikt og hvem som gjør hva

Kontakt skattekontoret hvis:

 • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av skattemeldingen
 • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
 • du har spørsmål om skattebeløpet

Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Klage på skatteoppgjøret (Skatteetaten)

Kontakt ditt lokale skattekontor (Skatteetaten)

Betalingsplikt

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall. Dette gjelder både private personer og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens klagen behandles, må du søke Kemneren om betalingsutsettelse.

Selv om du har søkt om betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

Kontakt Kemneren hvis:

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
 • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
 • det er foretatt motregning som du mener er feil
 • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekk som arbeidsgiveren har foretatt ikke er kommet med på selvangivelsen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen. Det samme gjelder hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Kemneren i Kristiansandsregionen behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Kristiansand og Birkenes.

 • Det er viktig at arbeidsgiverens organisasjonsnummer og ditt fødselsnummer er påført avregningsklagen.
 • Husk at du må levere selvangivelsen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Kemneren.

 

Skatteattest

Slik søker du om attest for skatt og merverdiavgift

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Bestill attest for skatt og merverdiavgift

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Kemneren for hjelp til å bestille.

Les mer om når trenger du attest

Når trenger du attest?

 • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet
 • Søknad om løyve
 • Søknad om skjenkebevilling
 • For å dokumentere at virksomheten eller du som privatperson ikke skylder skatt

Mine krav og betalinger

Her kan du finne oversikt over din skattegjeld, tilgodehavende, inn - og utbetalinger på Altinn. 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30