Eiendomsskatt i 2020

Kristiansand kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er en objektskatt, og den går direkte til kommunen. Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder. Taksten er uavhengig av hvem som eier eiendommen.

De gamle kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen hadde alle forskjellige eiendomskatteregimer før kommunesammenslåingen, med egne skattesatser, beregningsgrunnlag og takster.

Eiendomsskatten for 2020 tar utgangspunkt i de gamle kommunenes regimer. I henhold til eiendomsskattelovens §13 skal eiendomsskatten i de tre gamle kommunene samordnes i løpet av en overgangsperiode på inntil tre år. På bakgrunn av dette vedtok bystyret 18. desember 2019 dette om eiendomsskatten i Kristiansand for 2020:

I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Det skrives også ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019.

Overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåingen skal starte i 2020 og vare i inntil tre år.

Gamle Kristiansand:

Skattesats for bolig- og fritidseiendom senkes fra 5,7 ‰ i 2019 til 5 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom fastsettes til 5,7 ‰.

Skattelister 2020:

Skatteliste pdf, fritaksliste pdf, skatteliste i regneark

Gamle Songdalen:

Skattesats for bolig- og fritidseiendom fastsettes til 3 ‰. På næringseiendom fastsettes 4 ‰. Bunnfradraget fjernes. Det innføres 30 % reduksjonsfaktor på bolig- og fritidseiendom.

Skattelister 2020:

Skatteliste pdf, fritaksliste pdf, skatteliste i regneark

Nytt gnr = gammelt gnr + 500

Gamle Søgne:

Skattesats for bolig- og fritidseiendom fastsettes til 2 ‰. På næringseiendom foreslås skattesats økt fra 2 ‰ til 3 ‰. Bunnfradraget fjernes. Det innføres 30 % reduksjonsfaktor på bolig- og fritidseiendom.

Skattelister 2020:

Skatteliste pdf, fritaksliste pdf, Skatteliste i regneark 

Nytt gnr = gammelt gnr + 400

 

Betalingsterminer

Eiendomsskatten og eiendomsavgiftene ble opprinnelig vedtatt utskrevet på fire like terminer i 2020 med forfall 20. mars, 2. mai, 5. august og 1. november.

Faktura for 1. termin ble sendt ut i begynnelsen av mars. Forfallsdato var opprinnelig fastsatt til 20. mars, men fristen ble etter utsendelsen endret til 2. april på grunn av koronasituasjonen.

De øvrige forfallsdatoene i år blir 15. juni, 5. august og 2. november.

Skattelister - offentlig ettersyn

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn 1. mars hvert år. Klagefristen er seks uker, det vil si 14. april i 2020.

Klage

Du kan klage på takstverdien hvilket som helst år hvis det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. En klage kan sendes inn når skattelistene er lagt ut. Klagefristen er seks uker etter at listene legges ut til offentlig ettersyn. En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.

Eventuell klage sendes: Kristiansand kommune, eiendomsskattekontoret, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Fritak

Alle tre "gamle" kommuner gir fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7a, som i hovedsak gjelder ideelle lag, foreninger og stiftelser. Det anbefales at fritaket videreføres i den sammenslåtte kommunen etter samme prinsipp som for 2019.

I henhold til eiendomsskattelovens § 7b kan det gis helt eller delvis fritak for bygninger med historisk verdi. Ingen eiendommer gis slikt fritak i 2019. I omtakseringsprosjektet som skal gi nytt takstgrunnlag fra 2021 vil det bli utarbeidet liste over eiendommer som kan gis slikt fritak. Det anbefales at bystyret tar stilling til innføring av fritak etter eiendomsskattelovens § 7b ved neste års behandling av fritakssaker.

Omtaksering - ny eiendomsskatt fra 2021

Den nye kommunen er i gang med å omtaksere alle eiendommene i Kristiansand. De nye takstene vil danne grunnlaget for eiendomsskatten fra og med 2021.

Omtaksering

Generelt om eiendomsskatten

Takst

Grunnlaget for skatten er en takst fastsatt av sakkyndig nemnd. Taksten settes med utgangspunkt i "Rammer og retningslinjer" fastsatt ved siste omtaksering, og baserer seg på faktaopplysninger om areal på bygning og tomt, samt skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter.

Skattetakstnemdene; sakkyndig nemnd og klagenemnd

Takstene fastsettes av en politisk valgt nemnd – sakkyndig nemnd. Hvis du klager på eiendomsskatten, skal klagen først behandles av sakkyndig nemnd.  Klager som ikke får medhold sendes videre til klagenemnd for eiendomsskatt.

Betaling

Du bør betale fakturaen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye. Spørsmål om faktura rettes til regnskapsavdelingen. Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunale avgifter. Det sendes regning fire ganger i året.

Flere eiere – hvem får fakturaen?

Hvis en eiendom eies av flere vil fakturaen sendes én av eierne. Det er eiernes ansvar å fordele regningen internt i sameiet. Hvis eierne ønsker at en annen av eierne skal få fakturaen på eiendomsskatt og kommunale avgifter, må de gi beskjed om dette til regnskapstjenesten. Regnskapstjenesten splitter ikke ut fra eierbrøk. Én eiendom=én faktura.

Spørsmål

Konkrete spørsmål kan sendes eiendomsskattekontoret på epost 

Eiendomsskatteloven

Her finner du eiendomsskatteloven 

Reduksjon eller bortfall - § 28

Retningslinjer for behandling av søknad om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt; eiendomsskattelovens § 28, finner du her. Denne paragrafen er en sikkerhetsventil, og det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall. Se også betalingsvansker – skatt.