Arbeidsgivere og skatt

Aktuell informasjon for deg som er arbeidsgiver.

A-melding

Fra 1. januar 2015 ble det innført en ny felles rapporteringsordning for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen ble navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-meldingen erstattet dermed terminoppgaven, lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og oppgave til lønnsstatistikk.

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) omfattes ikke av a-ordningen nå, og skal leveres til skatteoppkreveren på samme måte som før.

Les mer om A-melding, elektronisk innsending, betaling og annen informasjon

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Frister for levering av a-melding og betaling

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal du betale til Kemneren i Kristiansandsregionen annenhver måned.
Arbeidsgiver har fortsatt plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Mer informasjon

a-ordningens nettsider i Altinn finner du blant annet:

Skatte-ABC 2018

Lønns-ABC for a-ordningen

Oslo kemnerkontoret har i samarbeid med Skattedirektoratet utarbeidet Lønns-ABC for a-ordningen. Den viser hvordan de vanligste ytelsene skal behandles fra 2015 når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen.

Rapportering for 2014 og tidligere år

A-ordningen gjelder for lønn, ytelser mv. du utbetaler fra 1. januar 2015. Hvis du skal endre opplysninger for inntektsåret 2014 eller tidligere år, må du rapportere dette via terminoppgave/lønns- og trekkoppgave/årsoppgave. Du kan ikke rapportere dette via a-meldingen.

Informasjon om dette, ta kontakt med oss.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å trekke skatt (forskuddstrekk) og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse eller gir en naturalytelse (fri bil, bolig osv.) til en arbeidstaker. Dette gjelder også i kortvarige arbeidsforhold. Arbeidstakeren trenger ikke være ansatt hos deg.

Les mer om lønnsarbeid i hjemmet og frivillige organisasjoner, forskuddstrekk trekkgrunnlag og minstegrense, unntak og begresninger, fradrag, beregning m.m

Lønnsarbeid i hjemmet og frivillige organisasjoner

For pass av barn, for skattefrie institusjoner og for frivillige og ideelle organisasjoner er det spesielle regler og beløpsgrenser.

Forskuddstrekk trekkgrunnlag

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.

Unntak og begrensninger

Noen skattepliktige ytelser skal du ikke trekke i selv om de er skattepliktige, for eksempel feriepenger som du utbetaler i ferieåret (året etter opptjeningsåret) og del av lønn før jul.
Det finnes også noen skattepliktige naturalytelser som ikke er trekkpliktige, for eksempel fri bruk av arbeidsgivers motorsykkel.

Utbetaler du bilgodtgjørelse eller andre utgiftsgodtgjørelser, er dette trekkfritt hvis arbeidstakeren leverer reiseregning som oppfyller visse vilkår. Det finnes egne satser for hvor stor godtgjørelsen kan være.

I Lønns-ABC finner du hvilke ytelser som er trekkpliktige og trekkfrie.

Fradrag i trekkgrunnlaget

Fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd som du har trukket i arbeidstakerens lønn, skal trekkes fra før du beregner forskuddstrekket.

Minstegrenser for forskuddstrekk

Du trenger ikke foreta forskuddstrekk hvis:

 • Forskuddstrekket til en og samme arbeidstaker ikke vil utgjøre mer enn 100 kroner i kalendermåneden.
 • Summen av alle trekkpliktige ytelser til en og samme arbeidstaker ikke vil overstige 500 kroner i kalendermåneden.
 • Alle utbetalingene til en og samme arbeidstaker ikke overstiger 1000 kroner i løpet av et inntektsår (gjelder selv om utbetalingen er skjedd samlet).

Beregning av forskuddstrekk

Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Kontantprinsippet

Hovedregelen er at du skal beregne trekket på det tidspunktet arbeidstakeren får lønnen eller godtgjørelsen utbetalt eller naturalytelsen stilles til disposisjon. Dette kalles kontantprinsippet. I Lønns-ABC kan du lese mer om når du skal ta en ytelse/godtgjørelse med til trekkberegning.

Skattekort

Du beregner forskuddstrekket etter arbeidstakerens skattekort. På skattekortet er det oppgitt hvilken prosentsats eller hvilket tabelltrekk du skal bruke. Skattekortet henter du elektronisk. for de som ikke har lønnssystem.
Har ikke arbeidstakeren frikort eller skattekort, må du trekke 50 % (30 % i pensjonsforhold).

Naturalytelser

Mottar arbeidstakeren naturalytelser, skal du gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er forskuddstrekket høyere enn de kontante ytelsene, skal du melde fra til skattekontoret.

Dokumentasjon av forskuddstrekk

Ved hver lønnsutbetaling skal du gi arbeidstakeren kvittering for foretatt forskuddstrekk, vanligvis en lønnsslipp. Kvitteringen skal blant annet inneholde:

 • arbeidstakerens navn og fødselsnummer
 • trekkperioden
 • hvilken tabell eller prosentsats det er trukket etter
 • bruttolønnen
 • beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag i trekkgrunnlaget
 • størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk
 • arbeidsgiverens navn og organisasjonsnummer

Du skal gi arbeidstakeren dokumentasjon på det samlede forskuddstrekket når inntektsåret er slutt (årsoppgave til arbeidstakeren som viser totalt forskuddstrekk og ytelser som er innrapportert på a-meldingene for året).

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes på bakgrunn av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats.

Kommunen virksomheten har sitt hovedkontor i avgjør hvilken sats du skal bruke. Den varierer mellom 0 % og 14,1 %. I Oslo er satsen 14,1 %.

Avgiftsgrunnlag

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som du skal innrapportere på a-meldingen for kalendermåneden.

 • Du skal ikke redusere avgiftsgrunnlaget selv om du har gjort fradrag i trekkgrunnlaget for fagforeningskontingent, pensjonsinnskudd mv.
 • Du skal beregne arbeidsgiveravgift selv om beløpet er fritatt for opplysningsplikt på grunn av beløpets størrelse (under 1000 kroner i løpet av inntekståret).

Du skal også beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser (bil, bolig osv.) og utgiftsgodtgjørelser (bilgodtgjørelse, kostgodtgjørelse osv.) som er trekkpliktige. Du skal ikke beregne arbeidsgiveravgift hvis naturalytelsen eller utgiftsgodtgjørelsen er trekkfri.

Har du betalt tilskudd til livrente- og pensjonsordninger, skal du beregne arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverens andel av innbetalingen. Dette gjelder selv om det ikke skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker på a-meldingen.

I Lønns-ABC kan du lese mer om hvilke ytelser du skal beregne arbeidsgiveravgift av.
For mer informasjon om beregning av arbeidsgiveravgift, se Skattedirektoratets melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Frister for innrapportering og betaling

Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter. Forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften skal du fortsatt betale til Kemneren annenhver måned som i dag. Frister for rapportering og betaling.

A-melding

Hver kalendermåned skal du sende en a-melding med opplysninger om gjennomført forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Du skal rapportere gjennomført forskuddstrekk med beløp og beskrivelsen «Forskuddstrekk» på den enkelte arbeidstakeren, og det skal inngå i rapporteringen av «Sum forskuddstrekk å betale» for arbeidsgiveren.

Du skal ta med alle avgiftspliktige ytelser i rapporteringen av avgiftsgrunnlaget for aktuell beregningsenhet. Beregnet avgift skal inngå i rapporteringen av «Sum arbeidsgiveravgift å betale».

A-meldingen må leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betalingsinformasjon

Når du leverer a-meldingen, får du en tilbakemelding med betalingsinformasjon. Du må summere beløpene for begge månedene, men KID-nummeret er det samme for de to månedene.

Lover og forskrifter

Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn må sette forskuddstrekket inn på en egen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om frigivelse. Ønsker du ikke å benytte skattetrekkskonto må du ha en skattetrekksgaranti.

Les mer om skattetrekkskonto, frigivelse av beløp, skattetrekksgaranti og unntak

Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn eller pensjoner, må sørge for innbetaling av skattetrekk. Trukket forskudds- eller utleggstrekk skal settes inn på en egen skattetrekkskonto. Dette må gjøres senest dagen etter lønnsutbetalingen.

Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskonto kan kun overføres til Kemneren eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du kontakte Kemneren om å få de tilbake (frigivelse).

I stedet for å sette skattetrekket inn på skattetrekkskontoen ved hver lønnsutbetaling, kan saldoen på kontoen holdes så høy at den alltid dekker hele skattetrekksbeløpet.

Skattetrekksgaranti

Hvis selskapet ikke ønsker å bruke skattetrekkskonto, kan det stilles en garanti for skattetrekket. Det vanligste er at skattetrekksgarantien stilles av en bank, men også andre foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet kan stille garanti. Garantien må være godkjent av Kemneren før lønnsutbetalingen. Vi godtar ikke garantier fra banker og andre finansieringsforetak fra land utenfor EØS-området.

Følgende må fremgå av skattetrekksgarantien:

 • hvem som er garantist (bank) og garantidebitor (foretak med org.nr.)
 • hvem garantien er til fordel for, (benificiant Kemneren i Kristiansandsregionen)
 • beløp (størrelsen på garantien)
 • lovhenvisning til skattebetalingsloven § 5-12 (3), jf. § 16-20
 • at garantien fortsetter å gjelde, etter oppsigelse eller utløp, til skattetrekket for alle lønnsutbetalinger foretatt i garantitiden er betalt.

Hvis det er en utenlandsk bank eller et forsikringsselskap innenfor EØS-området som er garantist, skal garantien i tillegg inneholde klausuler om at Kristiansand er korrekt verneting, og at garantien er underlagt norske lover og regler.

Unntak

Private arbeidsgivere som benytter den forenklede oppgjørsordningen og frivillige eller ideelle organisasjoner skal betale inn skattetrekket første virkedag etter lønnsutbetalingen og trenger derfor ikke skattetrekkskonto.

Straff

Skattetrekket er de ansattes penger, og kan derfor ikke disponeres av arbeidsgiveren. Det er straffbart å ikke gjennomføre og håndtere skattetrekket riktig.

Lover

Solidaransvar

Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragsgiver (den som leier inn) og oppdragstaker (den som leier ut) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Dette kalles solidaransvar. Oppdragsgiver og oppdragstaker har et felles ansvar for å beregne og betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og for å sende inn a-meldinger. Skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving.

Enkeltpersonforetak omfattes også av reglene om solidaransvar hvis de driver med arbeidsutleie.

Les mer om fritak for solidaransvar

Fritak fra solidaransvaret

Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale hvem av dem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Fritak fra arbeidsgiveransvaret kan kun innvilges av Kemneren etter søknad. Det må søkes før arbeidet starter. Det kan ikke gis fritak bakover i tid.

Enkelt fritak

Fritar på bakgrunn av en rammeavtale. Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Generelt fritak

Innebærer at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskaper som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyråer. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Søknad om fritak fra solidaransvar må inneholde:

 • kopi av skriftlig avtale mellom partene
 • opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver
 • oppdragets varighet
 • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om oppbevaring av skattetrekk. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn to år.

 

Søknadsskjema for fritak for solidaransvar

Gjennomføring av utleggstrekk skatt

Kemnerkontoret kan pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra en ansatts lønnsutbetaling, hvis skatte- og avgiftskrav ikke blir betalt til rett tid. Dette kalles utleggstrekk. Utleggstrekk er et inn­fordrings­middel og skal gjennomføres uav­hengig av arbeidstakerens samtykke.

Er du arbeidstaker, og har fått varsel om utleggstrekk kan du lese om det her.

Les mer om trekkpålegg, plikter og ansvar, prioriteringsregler, frister og betalingsinformasjon

Trekkpålegg

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Kemneren.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Prioritetsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

 • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
 • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
 • krav på bøter
 • krav på skatt eller offentlig avgift
 • andre krav

Frister for innrapportering og betaling

 • 1.termin (januar/februar) 15.mars
 • 2.termin (mars/april) 15.mai
 • 3.termin (mai/juni) 15.juli
 • 4.termin (juli/august) 15.september
 • 5.termin (september/oktober) 15.november
 • 6.termin (november/desember) 15.januar året etter

Oppgjørsliste

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake via ordinær post. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Kemneren.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra skatteetatens sider.

Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin. Har du ikke denne tilgjengelig betaler du slik:

 • Betal til kontonummer: 6345 07 42041
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO5063450742041
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten
 • Husk å velge skatteart: utleggstrekk. Dette må gjøres for at betalingen skal registreres riktig.

Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

 • Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag
 • Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Kontakt Kemneren i Kristiansandsregionen for kontoutskrift og saldo

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30