Likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestilling handler om mer enn kjønn

Likestilling har tidligere handlet om likestilling mellom kvinner og menn. Dette har endret seg de siste årene. I Kristiansand kommune handler likestilling både om kjønn, etnisitet/religion/livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Det er mennesker det handler om!

Bystyret vedtok i mars 2015 en felles strategi for hvordan kommunen i alle sine roller og oppgaver skal jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien omfatter både innbyggere, brukere og medarbeidere. Denne strategien videreføres i Kristiansand etter 1. januar 2020.

Strategien heter "Det er mennesker det handler om!" og finnes også i kortversjon som brosjyre.

Strategien finnes også i engelsk versjon: "It's all about people!"

Likestillingsintegrering

I Kristiansand skal likestillings-, inkluderings- og mangfoldsperspektivet være en naturlig del av virksomheten på alle arbeidsplasser. Lederne har ansvar for at likestillingsperspektivet ivaretas. En tverrfaglig ressursgruppe for likestilling og mangfold koordinerer arbeidet, har spisskompetanse på området, er pådriver og gir lederstøtte. Kontaktperson er likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator (lim-koordinator) Toril Hogstad

Mål og resultater

I kommunens økonomiplan vil du finne hvilke tiltak og hvilke mål kommunen hvert år prioriterer i arbeidet. I årsrapporten rapporteres på resultatene.

Rådgiver for flerkulturell dialog

Kim Henrik Gronert er rådgiver for flerkulturell dialog. Han bidrar til å ivareta ressursene blant de flerkulturelle innbyggerne, og til dialog mellom den flerkulturelle befolkningen og politikerne og administrasjonen i kommunen. Frivillige organisasjoner er spesielt viktige samarbeidspartnere. Rådgiveren har et arbeidsutvalg som består av politikere, representanter fra den flerkulturelle befolkningen og kommunens administrasjon.

Kristiansand er sertifisert som likestilt virksomhet!

I en høytidelig seremoni på Kilden den 5. juni 2018 ble Kristiansand, sammen med 14 andre virksomheter på Agder, sertifisert som likestilt virksomhet. Kommunen har deltatt i prosjekt Likestilt arbeidsliv, som er inspirert av Miljøfyrtårnordningen. Sertifiseringen er vedtatt å gjelde videre i nye Kristiansand. Kommunen jobber nå med en handlingsplan fram mot resertifisering i 2021. 

Kristiansand, en by for alle!

Kristiansand skal være en by for alle. (Strategi for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2022).

I uke 6 i 2020 ble "Kristiansand, en by for alle!" markert for tredje gang, med enda flere aktiviteter og arrangementer enn tidligere år. Hele den nye kommunen var med. En rekke bidragsytere stod for nær 100 ulike aktiviteter og arrangementer, fra kurs og foredrag til konserter, teater og utstilling. Det ble en flott markering av at Kristiansand er en by der vi alle, uansett bakgrunn, skal inkluderes og ha mulighet for å bidra i samfunnet. Uka har fått svært gode tilbakemeldinger fra både publikum og arrangører. "Kristiansand, en by for alle!" er blitt et årlig arrangment, og planleggingen for uke 6 i 2021 er i full gang.

Det er opprettet en egen nettside for En by for alle!, og den finnes også på Facebook og Instagram.

Ta kontakt med Toril Hogstad eller Kari Anne Candasamy dersom du har idéer eller spørsmål! 

Hvordan har du det - egentlig? Undersøkelse av selvopplevde levekår.

Formannskapet vedtok i juni 2016 at det skulle gjennomføres en undersøkelse om lhbt-personers (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) levekår i Agder. Resultatene skulle gi et kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre mot et likestilt og inkluderende samfunn, med gode levekår og likeverdige offentlige tjenester. Kristiansand ledet prosjektet for gjennomføring av undersøkelsen, i samarbeid med Arendal kommune og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Østlandsforskning og Likestillingssenteret på Hamar fikk oppdraget. Respondentene måtte selv ta initiativ til å gå inn og svare på spørreskjemaet, som lå på nettsiden "egentlig.no". Overveldende mange besvarte undersøkelsen, noe som har gitt et godt grunnlag for resultatene i rapporten. Det er også gjennomført 14 dybdeintervjuer. 22. august 2018, under Skeive Sørlandsdager, ble resultatene fra undersøkelsen offentliggjort. Arbeidet med å følge opp resultatene er i gang. Rapporten finner du her.

Uke 6

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune er med i et samarbeid om  Uke6. Uke6 er et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet. Uke6-grunnmateriell inneholder ideer til undervisning om seksualitet på 8-10.klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg.  Materiellet egner seg til arbeid med kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk, og til arbeid for trivsel og inkludering, og mot mobbing. Det harmonerer godt med FLiK-satsningen i oppvekstsektoren.

Satsningen "Kristiansand - en by for alle!" er lagt til uke 6, nettopp for å markere at det er en sammenheng mellom verdiene som ligger til grunn for "Uke 6" og temaene og verdiene som ligger til grunn for "Kristiansand, en by for alle!"-uka.

Heltid

Et nytt heltidsprosjekt er i gang i kommunen. Det er et mål å utvikle en heltidskultur både hos arbeidstakerne og hos arbeidsgiver, og å øke andel heltidsarbeidende i kommunen. 

Menn i helse

Det utdannes i dag ca 2200 helsefagarbeidere årlig i Norge, mens behovet er det dobbelte. 10% av de som i dag jobber med pleie og omsorg er menn. For å rekruttere flere menn, og samtidig få mer mangfold, bedre fagmiljø og en arbeidsstokk som gjenspeiler brukergruppa, er prosjektet "Menn i helse" startet. Dette er et unikt prosjekt for menn i alderen 25-55 år. De får tilbud om et komprimert utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeider. Prosjektet pågår i 10 fylker, også i Agder. Koordinator i Agder er Lars Hove, tlf 413 35 533, e-post: lars@mennihelse.no.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Etter initiativ fra bystyret ble det på nyåret 2019 gjennomført en spørreundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet blant medarbeidere i Kristiansand kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i et samarbeid mellom kommunen, prosjektledelsen for Likestilt arbeidsliv og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Resultatene er presentert for kommunalutvalget. 

Intercultural Cities (ICC), nasjonalt nettverk

Kommunen er medlem av det nasjonale nettverket for Intercultural Cities: "Storbynettverk for etnisk likestilling", sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim. Det er vedtatt at Kristiansand skal søke medlemskap i det internasjonale nettverket, der Oslo, Stavanger og Bergen allerede deltar.

Agder for alle!

Kristiansand kommune deltar aktivt i nettverket Agder for alle. Nettverket har som mål å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel som fremmer interkulturell kompetanse og flerkulturelle ressurser. Nettverket arrangerer blant annet møter og foredrag med aktuelle tema, "InspirasjonsKILDEN", i foajéen i Kilden Teater-og Konserthus. Agder fylkeskommune er sekratariat for nettverket. Kontaktperson er Inga Lauvdal.

Den regionale LIM-planen

Kristiansand kommune deltok i prosjektgruppen som laget den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen. Denne planen, i tillegg til kommunens egne styringsdokumenter, spesielt strategidokumentet "Det er mennesker det handler om!", ligger til grunn for kommunens likestillingsarbeid.

Samarbeidspartnere

Senter for likestilling ved UiA er en viktig samarbeidspartner i likestillingsarbeidet. Det samme gjelder Agder fylkeskommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, KS og flere.