Tertialrapport

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som viser i hvilken grad vedtatt budsjett er fulgt opp underveis i året.

Skjer det endringer i aktiviteter, skal det først og fremst vurderes når økonomiplanen behandles på høsten. Dette er fordi det langsiktige beslutningsgrunnlaget da er langt bedre.

To ganger i året

Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over budsjettsituasjonen så langt:

1. tertialrapport 30. april (viser regnskapet de fire første månedene i året)
2. tertialrapport – 31. august (viser regnskap de åtte første månedene i året)

I 1. og 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

1. tertialrapport danner områderapporter etter årets fire første måneder og 2. tertialrapport tar for seg de første åtte månedene.

Tertialrapporten viser i tillegg andre sentrale økonomiske forhold (utenomsektorielle) som gir grunnlag for den samlede vurderingen.

Den presenterer også på forutsetninger for å lykkes på arbeidsgiversiden, status på verbalvedtak og klimatiltak i klimabudsjettet.

1. tertialrapport

Tertialrapport som pdf

Politisk behandling

Sak til formannskapet 15. juni

Sak til bystyret 22. juni

Saksprotokoll bystyret 22. juni

Lenke

Budsjett og økonomiplan