Fremskrivning av eldregrupper

For planlegging av videre utvikling av bydeler og bygder, kan det være interessant og nyttig å studere eldre-potensialet, dvs. hvor mange innbyggere det vil være i de ulike områdene, gitt at ingen flytter. En del flytter av ulike årsaker, men vi vet utfra undersøkelser fra 2006, -18 og -20 at en betydelig andel av befolkningen føler seg knyttet til, og til dels sterkt knyttet til området de bor. Det blir da en oppgave å legge til rette for gode nærsentra og egnede boliger for de som trenger en boligforenkling. På den måten kan vi motvirke ensomhet og legge til rette for aktivisering, og den enkeltes egenomsorgsevne.

I vedlagte excel-fil finner du eldregruppene fremskrevet utfra SSB's dødssannsynligheter, og ingen flytting.

Du kan også se innhold, forord og sammendrag fra en større utredning vi har gjort på nødvendige tiltak for å imøtekomme behov som en sterk økning av, og et vedvarende høyt antall eldre medfører.