Regelverk for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:
Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven.

Alkoholforskriften

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Serveringsloven

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Bokføringsforskriften

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Lokale tilpasninger i Kristiansand kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan (som er under revidering) omtaler Kristiansand kommunes rusmiddelpolitikk, herunder alkoholpolitikken. Denne politikken har tre hovedmål:
•Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte alkoholbruk
•Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade
•Redusere helseskade

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Forskrift om skjenketid for brennevin til sluttende selskaper, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Forskrift om skjenketid for brennevin til sluttende selskaper, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Salgstider for alkohol i butikk

Salgstider for alkohol i butikk