Bevillinger

Innbyggertorg bevilling, behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Koronavirus - beslutninger og anbefalninger

Vilkår for å skjenke

Fra og med 12. oktober er det skjenking til klokken 02:00. I tillegg gjelder følgende vilkår for å kunne skjenke alkohol:
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24:00 oppheves
 • Servering av alkohol og mat skal skje ved bordservering.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjestene.
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.
 • Det er tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter
 • Det er gitt pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. 
 • For innendørsarrangement er det ikke gjort lettelser, slik at det fortsatt kun vil være anledning til å ha inntil 200 personer til stede samtidig.
 • Inntil 600 personer kan være tilstedet samtidig på utendørsarrangement, fordelt på grupper på inntil 200 personer

 

 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
Hva betyr dette i praksis:
 • Endringene vil gjelde fra 12. oktober kl. 24 (altså natt til 13. oktober).
 • I Kristiansand vil skjenkested kunne ha åpent til kl. 02.00, alkoholen må være drukket ut til 02.30.
 • Skjenkesteder må registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Det betyr at virksomheten skal spørre gjestene om kontaktopplysninger kan registreres, men at de ikke kan nekte gjester inngang dersom de ikke samtykker til registrering.
Hvordan registrere kontaktopplysninger:
 • Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til èn person i hver gruppe
 • Skjenkestedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.
 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.
 • Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
 • Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.
 • Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.
 • Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.
 • Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares. 
 • Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der det finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.
 • Hvis dere ønsker å ta i bruk en tjeneste for å føre besøksregistrering (for eksempel en elektronisk registrering), er det viktig at virksomheten inngår en dataavtale og personvernforordningen stiller krav til hva en slik avtale skal inneholde. De fleste seriøse databehandlere har egne databehandleravtaler, alternativt finnes det mal for databehandleravtale hos datatilsynet.

 

Registrering av kontaktinformasjon til gjestene erstatter ikke kravene om god håndhygiene og om at gjester og ansatte skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand ved besøk på serveringssteder».

Kun bordservering av alkohol på arrangementer

Fra onsdag 19.08.2020 kl. 24.00 er det krav om bordservering av alkohol på arrangementer som har skjenkebevilling. Kravet gjelder allerede for servering av alkohol på restaurant, kafe, bar, pub og andre utesteder.

Veiledere

Veileder for serverings- og skjenkesteder i Kristiansand under covid-19-epidemien

Veileder for arrangører i Kristiansand under covid -19

Risikovurdering av smittevern

Infoskriv - Risikovurdering av smittevern

Mal for risikovurdering for serverings- og skjenkesteder

Eksempel på risikovurdering for serverings- og skjenkesteder

Lenker

Her finner du lenker til FHI og Helsedirektoratet når det gjelder hvilke krav og forskrifter som må følges i forbindelse med arrangementer, samlinger og akvititeter.

Lenke til FHI om arrangementer

Lenke til Helsedirektoratet om arrangementer

Lenke til Datatilsynet

Lenke til Datatilsynet om databehandleravtale

 

Bevillinger

Bevilling for en enkelt bestemt anledning

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester, bryllup og konserter o.l.

Søknadsfrist og skjema:
• Lukket arrangement - 14 dager før arrangementet.
• Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet
• Festivaler – 3. måneder før arrangementet.

Søknadsskjema

Priser
• Enkelt anledning: 480 kroner.
• Større arrangement: minimumsgebyr 5300 kroner

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner og puber.

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Dersom serveringsstedet får ny daglig leder, må denne godkjennes av kommunen.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan søke om serveringsbevilling her:

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om godkjenning av ny daglig leder

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Åpningstider

Serveringssteder kan ha åpent hele døgnet. Du finner forskriften om åpningstider for serveringssteder mv. i Kristiansand kommune her.

Fettutskiller

Virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha en fettutskiller, og de må kvitte seg med frityrfett og andre typer fett på en forsvarlig måte. Les mer om fettutskiller her.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Det skilles mellom «Alminnelig skjenkebevilling» og «Bevilling for en enkelt bestemt anledning». Enkeltpersoner og næringsdrivende kan søke om skjenkebevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling?
• Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
• Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
• Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Søk om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager.

Skjenketiden er fastsatt i forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin i Kristiansand kommune, som ble vedtatt av bystyret 12. mars 2008. Du finner forskriftene her:

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har alminnelig skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Inngjerding ved uteservering

Kristiansand kommune har utarbeidet et Bydesignprogram, og sidene som er relevant for uteservering kan leses her.

Dersom det serveres alkohol, må området være klart avgrenset. For mer informasjon ta kontakt med innbyggertorget - bevilling.

Salgs- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikk gis for en periode på inntil 4 år og opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det vil si at disse må fornyes innen 30.09.2020.

Søknadsskjema

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholdholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan man imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Søknadskjemaer:

Søknad om salgsbevilling for alkohol

For å få innvilget søknaden må du være 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven om alkohol. Denne kan du ta på kommunens Innbyggertorg.

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Salgstider

Bystyret har vedtatt forskrifter for salgstider for øl.

Salg av øl fra forretninger kan foregå til følgende tider:
• Klokka 08.00-20.00 mandag til fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
• Klokka 08.00-18.00 dager før søndager og helligdager.

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Kontroll av tobakk, salgs- og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontroll alkoholloven

1. januar 2018 fikk kommunen ansvar for å kontrollere at tobakksskadeloven overholdes.

Kontroll tobakksskadeloven

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salg av tobakk, serverigs-, salgs- og skjenkesteder.

Forslag til endrede retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune for bevillingsperioden fra 2016 – 2020. Høringsnotatet legges ut slik at berørte parter kan ytre sin mening om forslagene.

Høringsnotat

KONTAKT OSS

Besøksadresse:

 

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Telefon: 38 07 50 00
E-post

 

Kontaktpersoner:

Lars Petter Aasheim
Telefon: 38 10 63 50

 

Marianne Guttormsen
Telefon: 38 24 33 55

 

Liv Karin Aaneland
Telefon: 38 24 33 58