Bevillinger

Innbyggertorg bevilling, behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Koronavirus - beslutninger og anbefalninger

Vilkår for å skjenke

Formannskapet har vedtatt å følge nasjonale regler. fra og medlørdag 26.juni kl 00.00. Det vil si at vi følger nasjonal gjenåpningsplan trinn 3, samt anbefaling om bruk av munnbind og at all gjester ved skjenke- og serveringssted registrerer seg.

 • Skjenkestopp kl 02.00, konsum av alkohol må opphøre senest kl. 02.30 og lokalene stenges.
 • Innslippsstopp kl 24.00
 • Krav til bordservering for alkohol.
 • Krav om sitteplasser til alle gjester
 • Servering for privat sammenkomst for inntil 100 personer
 • Krav til gjesteregistreringsordning, i tillegg anbefaler administrasjonen at alle gjester registrerer seg( for å lette smittesporingsarbeidet)
 • Avstandskravet på 1 meter skal skal fortsatt praktiseres strengt
 • Krav til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand
Følgende vilkår gjelder for å kunne skjenke alkohol;

Vi følger nasjonal gjenåpningsplan trinn 3, samt anbefaling om bruk av munnbind og at all gjester ved skjenke- og serveringssted registrerer seg.

Formannskapet har vedtatt endring i lokal smittevernsforskrift.

 • Skjenkestopp kl 02.00
  • slik at alkoholen også må være konsumert 30 min etter skjenkestopp
 • Innslippsstropp kl 24.00
 • Krav til bordservering
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Krav til gjesteregistrering
  • administrasjonen anbefaler at alle gjester registrerer seg (for å lette på smittesporingsarbeidet)
  • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger før servering.
  • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
  • Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares
 • Maksgrense – 100 per gruppe
  • «Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 100 personer», jf. covid-19 forskriften. Det innebærer at også serveringssteder skal bidra til at forbudet mot å være flere enn 100 til stede på privat sammenkomst overholdes. Serveringstedene har derfor ikke anledning til å fordele for eksempel en samlet gruppe/kohort på 200 personer på to bord.
 • Avstandskravet skal fortsatt praktiseres strengt.
  • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
  • Unntak gjelder for gjester i «samme husstand» - at noen er i samme familie er ikke tilstrekkelig, gjestene må bo under samme tak for å omfattes av unntaket. Det gjøres ikke unntak for gjester i samme «kohort».
  • For båser med lav rygg skal det settes opp pleksiglass dersom det er mindre enn 1 meter til neste bås (selv om man sitter rygg til rygg). Alternativt må båser hvor det er mindre enn en meter til neste bås stenges av».  
  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift etter nasjonal forskrift, herunder krav om at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand
 • Munnbind
  •   Anbefaling om bruk av munnbind innendørs der man ikke kan overholde en meter – både for gjester og ansatte.

Arrangement

Arrangement

 • Antallsbegrensning 100 personer på privat sammenkomst  

Innendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat

 • Inntil 400 personer (200 x 2) uten faste, tilviste plasser
 • Inntil 1000 personer (500 x 2) med faste, tilviste plasser
 • Det kan være flere arrangementer i samme bygning dersom det benyttes separate rom og det ikke er kontakt mellom de som deltar på de ulike arrangementene  

Innendørs arrangementer med test eller koronasertifikat

 • 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2) uten faste, tilviste plasser
 • 50 % kapasitet med opp til maks 2500 personer (500 x 5) med faste, tilviste plasser

Utendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat 

 • Inntil 800 personer (200 x 4) uten faste, tilviste plasser
 • Inntil 2000 personer (500 x 4) med faste, tilviste plasser  

Utendørs arrangementer med test eller koronasertifikat

 • 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4) uten faste, tilviste plasser
 • 50 % kapasitet med opp til maks 5000 personer (500 x 10) med faste, tilviste plasser

 Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i grupper (kohorter), skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Ved bruk av koronasertifikat kan arrangøren bare gi følgende personer adgang:

 • de som kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon på at de er beskyttet eller siste 24 timer har testet negativt for SARS-CoV-2. Disse skal ved inngangen fremvise koronasertifikat til personer som har som oppgave å kontrollere sertifikatene 
 • de som tester negativt for SARS-CoV-2 på stedet.

Arrangøren skal inngå avtale med en eller flere tilbydere om å tilby test for SARS-CoV-2 for inkludering i koronasertifikat for personer som ønsker å delta på arrangementet. Avtalen skal sikre at det er tilgjengelig testkapasitet for forventet antall deltakere.

Arrangører kan henvende seg til post.arrangement@kristiansand.kommune for spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangement. De veileder blant annet i nasjonale og lokale smittevernregler som berører arrangementer, men utsteder ikke tillatelser. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

Lenke til Covid-19 forskriften - §§ 13 til 14a

 

Arrangement er
 • idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, livssynssamlinger, seremonier, varemesser og midlertidige markeder
 • Privat sammenkomst er; «sammenkomst for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster». Med andre ord en sosial sammenkomst med eller uten alkohol, herunder julebord/firmafest.
 • Arrangement, for eksempel kurs eller konferanse, går over til å bli private sammenkomster med begrensning på 100 når grupper møtes sosialt før eller etter arrangement eller det serveres alkohol.
 • Flere firmafester/sommeravsluttninger kan avholdes i samme lokale så fremt det er maks 100 fra hver bedrift (sosiale lag). Med andre ord kan det, dersom lokalet tillater det, avholdes flere sommeravsluttninger i samme lokale under forutsetning av at avstandskrav overholdes. Avstanden mellom gruppene av deltakere på 100 personer må være mer enn 2 meter til enhver tid.

Hva er arrangement

Hvordan registrere kontaktopplysninger: 

Det er krav til gjesteregistrering og dette det man må ta stilling til:

 • Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til èn person i hver gruppe
 • Skjenkestedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.
 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.
 • Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
 • Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.
 • Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.
 • Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.
 • Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares. 
 • Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der det finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.
 • Hvis dere ønsker å ta i bruk en tjeneste for å føre besøksregistrering (for eksempel en elektronisk registrering), er det viktig at virksomheten inngår en dataavtale og personvernforordningen stiller krav til hva en slik avtale skal inneholde. De fleste seriøse databehandlere har egne databehandleravtaler, alternativt finnes det mal for databehandleravtale hos datatilsynet.

Mange har allerede godt fungerende gjesteregistreringssystemer. Om dere har behov for en annen løsning er alle restauranter, barer og andre aktører i utelivsbransjen velkommen til å bruke kommunens system for registrering av besøk. Dette vil gjøre det enklere for kommunen å følge opp smittesporing i kommunen.

Informasjon og skjema har nå blitt publisert på koronanettsiden vår: les mer

 

Registrering av kontaktinformasjon til gjestene erstatter ikke kravene om god håndhygiene og om at gjester og ansatte skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand ved besøk på serveringssteder».

Kun bordservering av alkohol på arrangementer

Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer som har skjenkebevilling. Kravet gjelder allerede for servering av alkohol på restaurant, kafe, bar, pub og andre utesteder.

Veiledere

Veileder for serverings- og skjenkesteder i Kristiansand under covid-19-epidemien

Veileder for arrangører i Kristiansand under covid -19

Veiledning til arrangører av store konserter trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan

Risikovurdering av smittevern

Infoskriv - Risikovurdering av smittevern

Mal for risikovurdering for serverings- og skjenkesteder

Eksempel på risikovurdering for serverings- og skjenkesteder

Lenker

Her finner du lenker til FHI og Helsedirektoratet når det gjelder hvilke krav og forskrifter som må følges i forbindelse med arrangementer, samlinger og akvititeter.

Lenke til FHI om arrangementer

Lenke til Helsedirektoratet om arrangementer

Lenke til Datatilsynet

Lenke til Datatilsynet om databehandleravtale

 

Bevillinger

Bevilling for en enkelt bestemt anledning

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester, bryllup og konserter o.l.

Søknadsfrist og skjema:
• Lukket arrangement - 14 dager før arrangementet.
• Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet
• Festivaler – 3. måneder før arrangementet.

Søknadsskjema

Priser
• Enkelt anledning: 480 kroner.
• Større arrangement: minimumsgebyr 5300 kroner

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner og puber.

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Her finner du en veiledning på Altinn.no for hvordan du går frem fra når du vil starte opp et serveringssted

Hvordan få serveringsbevilling?

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Dersom serveringsstedet får ny daglig leder, må denne godkjennes av kommunen.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan søke om serveringsbevilling her:

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om godkjenning av ny daglig leder

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Åpningstider

Serveringssteder kan ha åpent hele døgnet. Du finner forskriften om åpningstider for serveringssteder mv. i Kristiansand kommune her.

Fettutskiller

Virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha en fettutskiller, og de må kvitte seg med frityrfett og andre typer fett på en forsvarlig måte. Les mer om fettutskiller her.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Det skilles mellom «Alminnelig skjenkebevilling» og «Bevilling for en enkelt bestemt anledning». Enkeltpersoner og næringsdrivende kan søke om skjenkebevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling?
• Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
• Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
• Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Søk om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager.

Skjenketiden er fastsatt i forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin i Kristiansand kommune, som ble vedtatt av bystyret 12. mars 2008. Du finner forskriftene her:

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har alminnelig skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Inngjerding ved uteservering

Kristiansand kommune har utarbeidet et Bydesignprogram, og sidene som er relevant for uteservering kan leses her.

Dersom det serveres alkohol, må området være klart avgrenset. For mer informasjon ta kontakt med innbyggertorget - bevilling.

Salgs- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikk gis for en periode på inntil 4 år og opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det vil si at disse må fornyes innen 30.09.2020.

Søknadsskjema

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholdholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan man imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Søknadskjemaer:

Søknad om salgsbevilling for alkohol

For å få innvilget søknaden må du være 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven om alkohol. Denne kan du ta på kommunens Innbyggertorg.

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Salgstider

Bystyret har vedtatt forskrifter for salgstider for øl.

Salg av øl fra forretninger kan foregå til følgende tider:
• Klokka 08.00-20.00 mandag til fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
• Klokka 08.00-18.00 dager før søndager og helligdager.

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Eierskifte

Ved overdragelse av virksomheten (eierskifte) faller bevillingen bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelsen.  

Eierskifte skjenkebevilling: Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder (så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling senest innen 30 dager, etter overdragelsen)  

Eierskifte serveringsbevilling: Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen​ bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse    

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

 • Styrer og stedfortreder med kunnskapsprøve (Skjenkebevilling)
 • Daglig leder med etablererprøve (Serveringsbevilling)

 

 • Avtaler ang. overdragelsen/ eierskifte/ leiekontrakt
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til serveringsstedet, for eksempel arbeidsavtale
 • Standard arbeidsavtale for ansatte
 • Yrkesskadeforsikring for ansatte

 

 • Godkjennelse fra plan- og bygningsetaten ang. lokaler og reguleringsplanen (ved større endringer)
 • Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.
 • Kopi av registreringen hos Mattilsynet.
Kontroll av tobakk, salgs- og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontroll alkoholloven

1. januar 2018 fikk kommunen ansvar for å kontrollere at tobakksskadeloven overholdes.

Kontroll tobakksskadeloven

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salg av tobakk, serverigs-, salgs- og skjenkesteder.

Forslag til endrede retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune for bevillingsperioden fra 2016 – 2020. Høringsnotatet legges ut slik at berørte parter kan ytre sin mening om forslagene.

Høringsnotat

KONTAKT OSS

Besøksadresse:

 

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

 

Telefon: 38 07 50 00
E-post

 

Kontaktpersoner:

 

Lars Petter Aasheim - Fagansvarlig
Telefon: 93 25 88 40

 

Liv Karin Aaneland
Telefon: 90 61 72 18

 

Irene Seljenes
Telefon: 40 40 00 60