Bevillinger

Innbyggertorg bevilling, behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Salg, servering, og skjenkebevilling

Koronatiltak

Nye nasjonale regler og anbefalinger - gjelder fra torsdag 9. desember klokka 00.00

Lenke til smittevernregler: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/ 

Kort fortalt

 • Skjenkestopp kl. 24
 • Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand
 • Alkohol skal servers ved bordene
 • Sitteplasser til alle gjester, med unntak for kulturarrangement (se definisjon under arrangement)
 • Gjester og personell kan holde minst en meters avstand til andre enn personer i samme husstand og tilsvarende nære
 • Minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre
 • Maksimalt 20 personer per private sammenkomst, herunder julebord
 • Registrering av kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det, kommunens registreringsordning finner dere her https://www.kristiansand.kommune.no/besoksregistrering 
 • Ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon, og at disse rutinene blir overholdt
Koronatiltakene for serveringssteder, skjenkesteder, og arrangement

Serveringssted/skjenkested

 • Skjenkestopp kl.24 
 • Alkohol kan KUN serveres ved bord
 • Skjenkesteder skal ha sitteplasser til alle gjester, men unntak for kulturarrangement
  • Mrk. Alkohol kan kun nytes ved bordene, på sitteplass
 • Maksimalt 20 personer per private sammenkomst, herunder julebord
 • Ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon, og at disse rutinene blir overholdt
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
  • Dette betyr at det kun skal være bordsettinger hvor det er lagt til rette for minst 1 meter avstand. Dersom det for eksempel kommer en familie på 5 kan det selvfølgelig settes inn en ekstra stol ved et bord som er tilrettelagt for 4 personer, men da først etter at gjestene har ankommet.
  • Unntak fra avstandskravet for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Tilsvarende nære er andre som har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, typisk kjærester
   • Kommunen har en forventning om at serveringsstedene gjør en vurdering, og i det minste forhører seg med gjestene om de er en del av samme husstand/kjærester el. Alle har et ansvar for at smittevernreglene etterleves.  

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, ut over kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder  

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/munnbind-og-visir-i-befolkningen/  

Om bruk av visir, sier FHI:

 • Visir vil kunne hindre at dråper som slynges ut av munn og nese til personer som snakker, roper eller liknende, lander direkte på slimhinner i munn, nese og øyne til personer som står overfor en. Det er mangelfull dokumentasjon på om visir alene gir god beskyttelse mot luftveisvirus som SARS-CoV-2. Vi kan derfor per i dag ikke anbefale at bruk av visir alene kan erstatte bruk av munnbind for å hindre potensiell smitte.

Arrangementer/sammenkomster

Antallsbegrensninger:

 • 20 personer på innendørs privat sammenkomst, herunder julebord
 • 50 på innendørs minnestund etter begravelse eller bisettelse
 • 50 personer på innendørs arrangement (julebord er ikke definert som arrangement)
 • 600 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

Gjennomføring:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer innendørs skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det
 • Ved innendørs arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordene
 • Skjenkestopp kl.24.
 • På innendørs arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede

Definisjon arrangement (etter gammel forskrift):

    Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening  
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver  
 • seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet  
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon  
 • samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner  
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier

 

 

Søkander til salg-, servering-, og skjenkebevilling

Søknad til skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester, bryllup og konserter o.l.

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler; har medbrakt alkohol, serverer alkohol, tar betalt for alkohol, eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer i leide lokaler som krever bevilling.
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.
 • Du trenger ikke søke hvis du skal ha sluttet selskap i egne lokaler
  •  

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år  
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.  
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet holdes etter ordinær stengetid.

Søknadsfrist og skjema

 • Lukket arrangement - 1 måned før arrangementet.
 • Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet.
 • Festivaler – 3. måneder før arrangementet.

 

Søknadsskjema

 

For større arrangementer, konserter eller festivaler  

Skal dere arrangere større arrangementer, konserter eller festival i offentlig uterom, er det noen dokumenter som må legges ved søknaden til skjenkebevilling ved enkeltanledning. Dette kan ettersendes, men før arrangementet innvilges og gjennomføres.

 • Leieavtale for området
 • Godkjennelse fra politiet
 • Melding gitt brannvesenet
 • Eksempel på arbeidsavtale
 • Om det skal serveres mat, melding til Mattilsynet.
 • ROS-analyse for arrangementet som inneholder forslag til vakthold, sikring og sikkerhetsplan
 • Nabovarselliste
 • Oversikt over avfallshåndtering under arrangementet

Vi anbefaler også at dere tar kontakt med arrangementskontoret for bistand. post.arrangement@kristiansand.kommune.no

Nyttige lenker

Kristiansand kommunes Retningslinjer for bruk av offentlig uterom til arrangementer

Politiets side for arrangementer der du kan melde fra og søke.

 

Priser

 • Enkelt anledning: 480 kroner.
 • Større arrangement: minimumsgebyr 5400 kroner

 

Hva skjer når vi mottar søknaden?  

 • Vi gjennomgår søknaden når vi mottar den, og vi vil ta kontakt om noe er uklart eller mangler.  
 • Vi sender forespørsel til politiet for vandelsjekk. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet, organisering og sikkerhet, og hva slags arrangement dette er.  
 • For større arrangementer sender vi også vandelsjekk til Skatteetaten.
 • Vi sender svaret til din innboks på Altinn.

 

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, matvogner og puber.

Slik går du frem for å starte nytt serveringssted

Her finner du en veiledning på Altinn.no for hvordan du går frem fra når du vil starte opp et serveringssted

Hvordan få serveringsbevilling:

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan søke om serveringsbevilling her:

Søknad om serveringsbevilling

Dersom serveringsstedet får ny daglig leder, må denne godkjennes av kommunen.

Søknad om godkjenning av ny daglig leder

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt til politi, og skatteetaten for vandelsjekk. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Åpningstider

Serveringssteder kan ha åpent hele døgnet. Du finner forskriften om åpningstider for serveringssteder mv. i Kristiansand kommune her.

Fettutskiller

Virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha en fettutskiller, og de må kvitte seg med frityrfett og andre typer fett på en forsvarlig måte. Les mer om fettutskiller her.

Branngodkjenning

Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Det må søkes om skjenkebevilling når du:

• Ønsker å skjenke alkohol; Har dere serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må det søkes om skjenkebevilling. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

• Eierskifte; Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

• Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Enkeltpersoner og næringsdrivende kan søke om skjenkebevilling. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

• Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling:
• Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
• Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
• Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Vedlegg som må være med til søknad om skjenkebevilling

 

Søk om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager.

Skjenketiden er fastsatt i forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin i Kristiansand kommune, som ble vedtatt av bystyret 12. mars 2008. Du finner forskriftene her:

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har alminnelig skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Inngjerding ved uteservering

Kristiansand kommune har utarbeidet et Bydesignprogram, og sidene som er relevant for uteservering kan leses her.

Dersom det serveres alkohol, må området være klart avgrenset. For mer informasjon ta kontakt med innbyggertorget - bevilling.

Salgs- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikk gis for en periode på inntil 4 år og opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det vil si at disse må fornyes innen 30.09.2020.

Søknadsskjema

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholdholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan man imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Søknadskjemaer:

Søknad om salgsbevilling for alkohol

For å få innvilget søknaden må du være 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven om alkohol. Denne kan du ta på kommunens Innbyggertorg.

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Salgstider

Bystyret har vedtatt forskrifter for salgstider for øl.

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Kristiansand

 • Hverdager kl 08:00 - 20:00
 • Lørdager kl 08:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 08:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 08:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 08:00 - 20:00
 • Pinseaften kl 08:00 - 18:00
 • Julaften kl 08:00 - 18:00
 • Nyttårsaften kl 08:00 - 18:00 
 • Valgdagen kl 08:00 - 20:00 (ikke på søndager)

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Endring i eksisterende bevilling

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Dere søker eller melder fra om endringer ved å fylle ut søknadskjema for gjeldene bevilling det er endring for.

Dere må søke eller melde fra om endringer hvis:

 • Stedet har fått ny styrer.
  • Hvis ny styrer har bestått kunnskapsprøven, må dere legge ved denne.
 • Stedet har fått ny stedfortreder.
  • Hvis ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøve, må dere legge denne.
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen.
  • Hvis ny daglig leder har bestått etablererprøven, må dere legge ved denne.
 • Stedet har fått nytt navn.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskap som direkte eller indirekte har eierandeler i selskapet som har bevilling.
 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet eller salgsstedet.
 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Da må dere søke om ny bevilling. 

 

 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller på uteserveringen.
  • Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  • Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Hvis dere har salgsbevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.

 

 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering.
  • Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  • Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved tegning som viser det nye arealet, og tillatelse fra grunneier som viser at arealet kan benyttes til uteservering, for eksempel leiekontrakt.  
 • Dere ønsker utvidet åpnings- og skjenketid ved et skjenkested.
  • Steder som bare har serveringsbevilling, behøver ikke å søke om utvidet åpningstid. De kan holde døgnåpent.  
 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel hvis dere driver restaurant og vil endre driften til nattklubb.
 • Virksomheten legges ned eller opphører.
  • Dette må dere gi oss beskjed om så snart datoen for nedleggelse eller opphør er klar.

Skjema for endringer

Eierskifte

Ved overdragelse av virksomheten (eierskifte) faller bevillingen bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelsen.  

Eierskifte skjenkebevilling: Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder (så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling senest innen 30 dager, etter overdragelsen)  

Eierskifte serveringsbevilling: Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen​ bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse    

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

 • Styrer og stedfortreder med kunnskapsprøve (Skjenkebevilling)
 • Daglig leder med etablererprøve (Serveringsbevilling)

 

 • Avtaler ang. overdragelsen/ eierskifte/ leiekontrakt
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til serveringsstedet, for eksempel arbeidsavtale
 • Standard arbeidsavtale for ansatte
 • Yrkesskadeforsikring for ansatte

 

 • Godkjennelse fra plan- og bygningsetaten ang. lokaler og reguleringsplanen (ved større endringer)
 • Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.
 • Kopi av registreringen hos Mattilsynet.

Søknadskjema

Kontroll av tobakk, salgs- og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontroll alkoholloven

1. januar 2018 fikk kommunen ansvar for å kontrollere at tobakksskadeloven overholdes.

Kontroll tobakksskadeloven

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salg av tobakk, serverigs-, salgs- og skjenkesteder.

Forslag til endrede retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune for bevillingsperioden fra 2016 – 2020. Høringsnotatet legges ut slik at berørte parter kan ytre sin mening om forslagene.

Høringsnotat

KONTAKT OSS