Lærling i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er en av Agders største lærebedrifter. Vi har for tiden omlag 130 lærlingplasser og mulighet for å gå i lære innen mange fagfelt.

Gode læreplasser

1500 Lærling 11.jpg

Aksel Herdlevær er lærling i byggdrifterfaget i Kristiansand kommune. Foto: Svein Tybakken

Vi kan tilby gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger og lønn under utdanning. Kristiansand kommune er godkjent for å ha lærlinger i følgende fag: 

Aktivitørfaget 

Hva er en aktivitør?

Som aktivitør skal du tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede. Aktivitetene kan for eksempel være husflids- og håndverksaktiviteter, fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål. Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Personlige egenskaper 

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. I tillegg må du ha kunnskap om menneskets naturlige utvikling, førstehjelp og enkel sykdomslære. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Anleggsgartnerfaget

Hva er en anleggsgartner? 

1500 Lærling 3.jpg

En lærling som anleggsgartner i Kristiansand kommune (slik som Martine Lien på bildet her), jobber med nyanlegg og drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Av og til arbeider anleggsgartneren også sammen med en landskapsarkitekt. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren kan være å opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg. 

Personlige egenskaper 

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans, være kreativ og ha interesse for planter og andre vekster. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hva er en barne- og ungdomsarbeider? 

1500 Lærling Homme.jpg

En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet. Henrik Homme er en av våre lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger. Kristiansand kommune ønsker å tilby sine lærlinger praksis innen flere områder og har mulighet for praksis på barnehager, skole og SFO, spesial avdeling på skole og fritidsklubber. 

Personlige egenskaper 

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Byggdrifterfaget

Hva er en byggdrifter? 

1500 Lærling 1.jpg

Som byggdrifter skal du vedlikeholde og drifte bygg. Aksel Herdlevær er lærling i byggdrifterfaget i Kristiansand kommune. Det er en allsidig jobb og noen sentrale arbeidsområder er å foreta daglig ettersyn av bygninger og uteanlegg, utføre enkle reparasjoner og drive vedlikehold. Det kan også dreie seg om å drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner. Du skal også betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning og bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Til jobben som byggdrifter hører også oppgavene å gi primærhjelp ved heisstans, drifte basseng- og fonteneanlegg , foreta legionellakontroll og gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg.

Personlige egenskaper 

En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Elektrofaget 

Hva er en elektriker?

Elektrikeren arbeider med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i kommunale bygg. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg, eller automatiserte styringsanlegg. Det krever at du behersker alt fra legging av kabler, montering av elektriske komponenter til databasebaserte styringsanlegg. 

Typiske arbeidsoppgaver i Kristiansand kommune vil være service og vedlikehold, el- installasjoner, EKOM-installasjon og vedlikehold, internkontroll og drift og vedlikehold av SD (sentral driftsovervåkningsanlegg).

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Helsearbeiderfaget 

Hva er en helsefagarbeider? 

Helsefagarbeideren utfører pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse og mestringstjenesten. Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker. Kristiansand kommune ønsker å tilby sine lærlinger praksis innenfor flere områder og har mulighet for praksis på sykehjem, sone, dagsenter, bolig for psykisk utviklingshemmede og spesialavdeling på skole. 

Personlige egenskaper 

Personlig egenhet i yrkesutøvelsen er svært viktig. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt, og ta hensyn til andre mennesker. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar. Du bør kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre. 

Ønsker du mer informasjon om faget, finner du det her: vilbli.no

Idrettsanleggsfaget

Hva er en driftsoperatør i idrettsanlegg? 

I jobben som driftsoperatør skal du tilrettelegge for idrettslig aktivitet ved de anleggene du er tilknyttet i jobben. Driftsoperatøren i idrettsanlegg arbeider med drift, forvaltning og vedlikehold av anlegget. Alle daglige gjøremål organiseres av en eller flere driftsoperatører. I tillegg til planlegging av fremtidens prosjekter og prioriteringer for idrettsanlegget. Det er et krav at alle lover, forskrifter og andre reglementer følges til punkt og prikke. 

Personlige egenskaper 

Jobben som driftsoperatør er forbundet en del fysisk arbeid. Du bør derfor være i generelt god form. Som driftsoperatør er du i konstant kontakt med ulike mennesker og du må ha gode samarbeidsegenskaper. Du må også ha evne til å jobbe selvstendig og kunne organisere aktiviteter på praktisk og administrativt nivå. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

IKT-servicefaget

Hva er en IKT-servicearbeider? 

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning for å ivareta arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. IKT-servicemedarbeidere må derfor ha høy kompetanse innen data og IKT.

Vanlige arbeidsoppgaver for IKT-servicemedarbeideren er å hjelpe og bistå andre personer på arbeidsplassen med datafaglige spørsmål og problemstillinger. Du skal være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare som organisasjonen eller bedriften benytter seg av. Det er viktig å sørge for et godt, digitalt arbeidsmiljø. Det kan også innebære at du holder kurs eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer. Det er nødvendig for IKT-servicemedarbeidere til enhver tid å være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy. 

Personlige egenskaper 

Som IKT-servicemedarbeider vil du ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører. Du må derfor være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledningen ofte er engelskspråklig. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig. Du må holde deg oppdatert, og være flink til å anvende kunnskapen du har. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Institusjonskokk

Hva er en institusjonskokk? 

En institusjonskokk arbeider på store, industrielle kjøkken i store institusjoner. Her er alt lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du har ansvar for at maten innfrir kravene til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer. I helse- og mestringsområdet skal institusjonskokken være en spesiell ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg i samsvar med at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet. Du kan ofte arbeide tett sammen med kostøkonomer i planleggingen av menyer. 

Personlige egenskaper 

Institusjonskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positiv opplevelse, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Kjemiprosessfaget

Hva er en prosesstekniker? 

En prosesstekniker (fagoperatør i kjemisk prosessindustri) arbeider med den daglige driften av prosessanlegg. Det innebærer blant annet ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene. Du skal følge instrukser og prosedyrer for drift og drive med overvåking og feilsøking på anlegget. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger for den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. 
 
I arbeidet benyttes det mye mekanisk utstyr med store dimensjoner. Det benyttes også en rekke ulike kjemikalier og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære. 
 
Anleggene blir stadig mer avanserte og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver. 

Personlige egenskaper 

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Prosessteknikeren må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til å kommunisere er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Kontor-og administrasjonsfaget 

Hva er en kontor- og administrasjonsmedarbeider? 

Arbeidsoppgavene til kontor-  og administrasjonsmedarbeidere vil variere, avhengig av om du arbeider i små eller store bedrifter. De mest sentrale arbeidsoppgavene er service, kundebehandling og veiledning, skriftlig og muntlig informasjonsformidling, innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid, kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer og bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Personlige egenskaper 

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder. 

Ønsker du mer informasjon om faget, finner du det her: vilbli.no

Vei- og anleggsfaget

Hva gjør vei- og anleggsarbeider? 

1500 Lærling 2.jpg

Som lærling i vei- og anleggsarbeid (slik som Simon Stomnås Flottorp nylig har gjennomført i Kristiansand kommune), får du jobbe med bygging, drift og vedlikehold av veier. Faget innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Forskaling, armering og støping er også vanlige oppgaver som vei- og anleggsarbeideren må utføre. Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 
 
Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren er arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling, stikking og oppmåling, anleggs- og grunnarbeid og bygging, drift og vedlikehold av veier. 
 
Personlige egenskaper 

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer. Vei- og anleggsarbeideren har et særlig ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen. 

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det her: vilbli.no

Fordelen med å bli lærling

Lønn under utdanning

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn. 

I Kristiansand kommune er hovedregelen at lærlinger/lærekandidater lønnes med 50 prosent lønn av fagarbeider/assistentlønn i hele læreperioden. 

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. 

Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider. 

Flere lære-ordninger

Kristiansand kommune har flere mulige ordninger som gjør at du kan avslutte med et fagbrev. 

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass,VG3 opplæring i bedrift. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve. 

Krav til søker: 

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og
  • videregående trinn 2 (VG2). 

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker. 

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget. 

Krav til søker: 

  • Under 24 år 
  • Har krav på videregående opplæring 

Menn i helse

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra NAV og lønn fra kommunen. 

Les mer om Menn i helse her.

Yrkeskonkurranser  

Hensikten med yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning og internasjonale kontakter. 

World Skills Norway organiserer det norske yrkeslandslaget, som hvert andre år konkurrerer i verdens største yrkesfaglige konkurranse, World Skills Competition. Det norske yrkeslandslaget består av ungdom i alderen 19-22 år, og er best i Norge i sine fag. De er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser.  

Søk læreplass

Fristen for å søke læreplass ved hovedinntaket er 1. mars. Du søker da via Vigo som er fylkeskommunenes søknadsportal for å søke videregående opplæring. Lærlingekontoret i Kristiansand kommune vil benytte denne portalen til å velge ut søkere til læreplass. 

Søk her på VIGO  

Slik er ansettelsesprosessen 

Januar/Mars 

Søk læreplass via søke-portalen Vigo 

Mars/Juni  

Kvalifiserte søkere til læreplasser innkalles til intervju. 
Tilbud om læreplasser sendes ut med forbehold om bestått i alle fag. 
Avslag på læreplass sendes ut. 

Juni/Juli 

Når tilbudet om læreplass er akseptert utarbeides en rulleringsplan som sendes ut. Denne forteller hvor lærlingen skal ha sin læretid.
De som har takket ja til læreplass må søke om politiattest. I fag hvor politiattest kreves får man ikke starte i lære før politiattest er levert. Bekreftelse for søknad om politiattest sendes ut.
De som har takket ja til læreplass må sende inn kompetansebeviset innen 5 juli. Ved stryk i fag kan tilbud om læreplass bortfalle. 

August 

Oppstart læretid. Lærekontrakter signeres. 
Søknader som kommer inn mellom 1. mars og 1. oktober blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget du søker læreplass. Om det er egnede lærling-kandidater til ledige læreplasser, vil de aktuelle kalles inn til intervju.  

Videre vil rutinen være som ved ordinært inntak, men da med kortere tidsintervall. 

Søker du læreplass utenom hovedinntaket, sendes søknaden til: post.laerling@kristiansand.kommune.no 

Har du spørsmål? 

Om du lurer på noe rundt det å være lærling i Kristiansand kommune, er du velkommen til å sende en mail til: post.laerling@kristiansand.kommune.no