Temaplan frivillighet

Hvordan skal kommunen jobbe strategisk med å skape en levende og aktuell frivillig sektor? For å gi retning til dette arbeidet er Kristiansand kommune i gang med å utvikle en temaplan frivillighet 2021-2025.

Kort fortalt

  • Våren 2021 gjennomførte Kristiansand kommune en rekke digitale  innspillsmøter og intervjuer med lag og foreninger. 
  • Høsten 2021 jobbes det med å utvikle tiltak
  • Planen skal på høring november 2021
  • Temaplan frivillighet skal vedtas politisk i begynnelsen av 2022

Viktige føringer for arbeidet
Temaplan frivillighet skal tydeliggjøre den kommunale innsatsen og grensesnittet mellom kommune og de frivillige. Planen skal peke på satsningsområder og prioriteringer som Kristiansand kommune har for frivilligheten i neste planperiode. Den skal utformes som et brukervennlig og nyttig verktøy for frivilligheten og kommunale virksomheter.

  • Kristiansand kommunes visjon er “sterkere sammen”.  
    “Inkluderende og mangfoldig” er ett av kommunens satsningsområder. Dette omhandler innsatsen for at alle innbyggerne skal oppleve livskvalitet, mestring, tilhørighet, trygghet og inkludering. For å få til dette, ønsker kommunen blant annet å sikre “aktiv og attraktiv samhandling med frivillig sektor og ideelle organisasjoner” (Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030).