Temaplan frivillighet

Temaplan frivillighet for Kristiansand kommune 2022-2026 er nå ferdig behandlet politisk.

Formålet til planen er å sikre aktiv og attraktiv samhandling med frivillig sektor. Den skal skape en felles forståelse rundt status for samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor i Kristiansand, og legge til rette for forenklede rammer og retningslinjer for det videre samarbeidet

Temaplan frivillighet skal:

• gi en oversikt over frivilligheten i kommunen i lys av nasjonale, regionale og kommunale samfunnstrender og levekårsutfordringer.
• være et retningsgivende og tydelig styringsdokument for kommunenes politiske og administrative ledelse, i arbeidet med å skape god og attraktiv samhandling med frivilligheten.
• tydeliggjøre hvordan kommune og frivillige lag, foreninger og ideelle aktører ønsker å samhandle.

 

Temaplan frivillighet

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Annette Sørlie Stray
tlf 901 50 889