Rådet for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser, skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Kristiansand har fått nytt råd for funksjonshemmede fra 2020. I rådet sitter både nye medlemmer, og medlemmer som har erfaring fra eldre-/seniorråd i de gamle kommunene. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse.

Medlemmer:

Reidar Dahlmann leder ( 90947037)  

Marianne Trydal Skeie nestleder

Trine Lise Systad       

Fred Ivar Haugen      

Anne Cecilie Skagestad 

Trond Thorsen           

Marianne Schill Reinsnes

Owe Kvalvaag           

Hilde Meidel Gjertsen 

Trond Simonsen 

Stefan Avila- Bystyrerepresentant              

 

Vararepresentanter:

1. Jørgen Johansen    

2. Charlotte Wesenberg

3. Jan-Erik Høitorp     

4. Marie Bjørnestad Havåg    

 

Enhet for demokratiordninger har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for rådet for funksjonshemmede.

 

Lenker:

Kommunens reglement

https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/   https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-kommunale-og-fylkeskommunale-rad-for-eldre-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-ungdom/id2655035/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer-handlingsplan-for-likestilling-av-personer-med-funksjonsnedsettelse/id2680813/