Enhet for demokratiordninger

Enhet for demokratiordninger har sekretær- og koordineringsansvar for:

Enheten har også ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planlegging, blant annet ved at de får delta i fysisk planlegging og blir hørt i plansaker.  

Det ligger også i enhetens mandat at den skal utvikle medvirkningsordninger og være kommunens fagenhet på medvirkning og demokrati.  

Enheten ble opprettet som resultat av sammenslåingsprosessen mellom Songdalen, Søgne og Kristiansand.  Fellesnemnda vedtok følgende ambisjoner og mål for den nye kommunen:

  • Oppfordre til medborgerskap og fremme økt frivillig innsats
  • Invitere til deltakelse og samskaping i områder og saker som krever særlig oppmerksomhet
  • Sikre åpenhet og involvering i beslutningsprosesser
  • Fremme helhetlig samfunnsutvikling og samarbeid knyttet til sentrale utviklingsområder