Ungdommens bystyre

Ungdomsråd er rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder barn og unge, skal forelegges for rådet. I Kristiansand har vi valgt å kalle vårt ungdomsråd Ungdommens bystyre. Ungdommens bystyre har egne arbeidsutvalg som skal ha særlig fokus på helse og oppvekst, miljø, by og stedsutvikling og på kultur og idrett.

Ungdommens bystyre kan også ta opp saker på eget initiativ. Kristiansand har fått nytt ungdommens bystyre fra september 2021. I rådet sitter representanter fra alle ungdomskoler og videregående skoler i kommunen. I tillegg velges 4 av representantene fra forrige Ungdommens bystyre til å sitte et år til. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse.

 

Ungdommens bystyre har sitt eget motto: Må man ha slips og jakke for å bli  hørt? Dette minner oss om å lytte til alle, uansett hvem de er og hvordan de fremstår. Mottoet handler også om at unge ofte har andre måter å få sin mening fram på enn det voksne har.

 

Vi mener - Plattform 2022

Ungdommens bystyre har, gjennom en grundig prosess, kommet fram til noen saker de er spesielt opptatt av. Dette er Ungdommens bystyres plattform, og vil legge grunnlaget for arbeidet framover.

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et lavterskel helsetilbud, både på og utenfor skolen

Det betyr:

•   Styrke helsesykepleiertilbudet slik at alle har god tilgang når de trenger det. Helsesykepleieren er ofte det første og viktigste kontaktpunktet unge har når de har spørsmål om, og trenger hjelp med, egen helse.

•   En fastlege som har tid. Også unge har stort behov for en fastlege som er der når hen trenges.

•   Et løft for psykisk helse. Mange unge sliter psykisk, men finner ikke hjelpen de trenger. Enkelte har tilgang til skolepsykolog. Det burde gjelde for alle.

•   Kort ventetid for å få hjelp. Tiden går fort når man er ung, og ventetid kan derfor være ekstra belastende. Vi vet at mange unge gir opp fordi ventetiden for å få hjelp er lang.

•   Lav terskel og god informasjon. For unge er det spesielt viktig at helsetilbudene som finnes er godt kjent og føles enkle å komme i kontakt med. Når vi har et behov, har vi ofte ikke tid til å begynne å lete etter hva som finnes. Alle unge burde vite på forhånd hva som finnes og hvilke rettigheter vi har, slik at vi kan komme raskt nok til hjelpen.

•   Mulighet for tilbud der man kan være anonym.

•   En god seksualundervisning for alle. Kvaliteten på seksualundervisningen vi får er alt for avhengig av den som underviser. Noen gjør det bra, andre mindre bra. Alle unge har rett til en seksualundervisning av god kvalitet.

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på medvirkning i egen opplæring

Det betyr:

•   Vi unge er eksperter på oss selv. Vi kan mye om hvordan vi selv lærer best. Det er derfor viktig at vi får medvirke i egen læring.

•   Medvirkning fører til økt motivasjon, trivsel, innsats og mestring.

•   Etter læreplanen er ikke medvirkning kun en metode, men også noe alle skal lære seg. Det er en del av å lære seg å bli selvstendig og kunne ta egne valg.

•   Medvirkning for unge betyr en annen måte å jobbe på også for lærerne. De må kommunisere bra, og oftere, med elevene.

•   Å formidle egne ønsker og behov er ikke alltid lett for unge, derfor må medvirkningsopplæringen starte så tidlig som i barnehagen.

•   Medvirkning er en viktig del av individuell opplæring, noe alle har rett på i opplæringen.

•   Medvirkning er mer enn å få velge mellom alternativer læreren presenterer. Det betyr at vi blir spurt tidlig om våre ønsker om både innholdet og metodene i opplæringen.

•   Vi er ulike. Derfor kan ikke alle i en gruppe eller klasse jobbe likt med en oppgave. Det må være plass til flere ulike metoder i samme rom.

•   For at medvirkningen skal bli bra må det være god kommunikasjon mellom elev og lærer. Det betyr lærere som er tilstede, som lytter og som bryr seg når et barn ikke har det så bra.

•   Vår erfaring er at det er store forskjeller mellom skoler og lærere. Dette gjelder ikke minst medvirkning. Medvirkning for alle betyr at alle skoler, ikke bare noen, må være gode på medvirkning.

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et sted hvor de kan møtes, og en måte å komme seg til og fra

Det betyr:

•   Vi ønsker et sted som er "vårt", nært der vi bor, slik at vi ikke er avhengig av foreldre for å benytte det, gratis eller rimelig både å bruke det og å komme seg fra og til, og som er åpent for alle, uansett religion eller politisk standpunkt.

•   Et sted å møtes handler om å kunne føle seg inkludert og trygg.

•   Mange unge mangler et slikt sted, og ender opp med å henge på butikken, eller et annet sted der vi egentlig ikke hører hjemme.

•   Å vite at du ikke hører hjemme, fører ofte til hærverk og dårlig selvfølelse.

•   Erfaring viser at om vi har et sted som er vårt, så tar vi vare på både stedet og de som kommer der.

•   Behovet er stort; ønske om et sted å være er det som går mest igjen når unge møter de som bestemmer. Det er det samme i alle deler av kommunen, i byen og på landet.

•   Ofte er det ikke så mye som skal til. Mange sier det holder med fire vegger og et tak, andre ønsker seg noe mer innhold.

•   Snakk med oss! Vi vet hva vi ønsker oss.

•   Voksne kan gjerne være tilstede, men på våre premisser.

•   Vi unge er ofte avhengige av kollektivtransport. Det bør derfor være rimelig for oss å benytte slik transport. Bussene må også gå der vi unge skal; det gjør de ikke alltid i dag.

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på aktiviteter som sprer idrettsglede og samhold

  Det betyr:

•   Idrett er en viktig del av mange unges liv, men en del føler ikke at de hører hjemme i idretten.

•   Idrettsglede og samhold fører til bedre fysisk og mental helse. Derfor er det viktig at alle unge har tilgang til et idrettstilbud som passer dem.

•   Det må være gratis eller rimelig å delta i idrettsaktiviteter for unge. Støtteordninger må informeres bredt om, slik at de er godt kjent av alle.

•   Idrettsaktiviteter for unge bør aldri bli ekskluderende. Alle skal føle seg velkomne og at de hører hjemme. Tilbudet må gis i nærheten av der de unge bor.

•   Mange som har vært aktive i idrett fra de var barn, faller fra når det blir viktig å være best. Det er behov for et bredere idrettstilbud for tenåringer, der man ikke alltid behøver å konkurrere eller "satse".

•   Det må alltid være mulig å starte med en helt ny idrett, uansett alder.

•   Trenere, og andre voksne som leder idrett for unge, må være engasjerte og inkluderende.

•   Skolen må bli flinkere på idrettsarrangementer som inkluderer alle.

•   Gode forhold og utstyr er motiverende også innen idretten. Haller og baner bør vedlikeholdes jevnlig, slik at de alltid er i god stand.

Alle barn og unge i Kristiansand har rett til å oppleve og delta i  kulturopplevelser tilpasset sin aldersgruppe. Tilbudet skal være rimelig eller gratis

    Det betyr:

•   Kultur skal ikke være kjedelig og gammeldags men tidsaktuelt og spennende, også for unge.

•   Tilbudet bør være variert og tilpasset vår aldersgruppe.

•   Kultur, både den vi får servert og den vi deltar i selv, bør være gratis eller rimelig for oss unge.

•   Den kulturelle skolesekken trenger en oppfriskning. Spør oss om hva vi vil ha.

•   Informasjonen om kulturtilbud for unge må være bred, og lett å finne. Vi kan ikke delta i noe vi ikke vet om.

•   Å få bruke sin kreative side er en viktig del av å vokse opp. Alle unge bør ha et tilbud om for eksempel kulturskole, i nærheten av der de bor.

•   Også unge med funksjonsnedsettelser har behov for å være kreative.

•   Kulturopplevelser bør være en del av hverdagen vår.

Ungdommens bystyre har en egen nettside. Den finner du ved å klikke på knappen under:

UBs nettside

Medlemmer av Ungdommens bystyre

1. Ungdommen bystyre har valgt Henriette Klemo-Hjemdal til leder.

2. Ungdommens bystyre har valgt Dominic Rabeszko til nestleder.

Hvem de andre representantene er, kan du lese om på nettsiden til Ungdommens bystyre.

Rådets innkallinger og protokoller finner du på Politisk agenda.

Reglement for ungdommens bystyre.

Enhet for demokratiordninger har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for ungdommens bystyre

Rådets sekretær: Ole Martin Kyllo

Veileder for ungdomsråd