Om Demokratienheten

Demokratienheten har sekretær- og koordineringsansvar for:

Enheten har også ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planlegging, blant annet ved at de får delta i fysisk planlegging og blir hørt i plansaker.  

Det ligger også i enhetens mandat at den skal utvikle medvirkningsordninger og være kommunens fagenhet på medvirkning og demokrati.

Ansvaret for å arrangere formannskapets dialogmøter ligger hos Demokratienheten.

Enheten ble opprettet som resultat av sammenslåingsprosessen mellom Songdalen, Søgne og Kristiansand.  Fellesnemnda vedtok følgende ambisjoner og mål for den nye kommunen:

  • Oppfordre til medborgerskap og fremme økt frivillig innsats
  • Invitere til deltakelse og samskaping i områder og saker som krever særlig oppmerksomhet
  • Sikre åpenhet og involvering i beslutningsprosesser
  • Fremme helhetlig samfunnsutvikling og samarbeid knyttet til sentrale utviklingsområder