E-helse og velferdsteknologi

Bruker av velferdsteknologiBrukere av helse- og omsorgstjenester skal oppleve økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.

Mål med satsingen på ehelse og velferdsteknologi er: 

 • Gi brukerne økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv
 • Gi pårørende økt trygghet og mestring over sine livssituasjoner
 • Gi ansatte større mulighet til å bruke fagkompetanse på en effektiv måte
 • Bedre utnyttelse av ressurser i de kommunale helsetjenestene.

Gjennom etableringen av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder, samarbeider kommunene på Agder nå i større grad rundt felles søknader, felles anskaffelser og felles løsninger.

Prosjekter, pågående

Felles anskaffelse trygghets- og varslingsteknologi

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer og kom da med anbefalinger til krav kommunene bør stille til leverandører ved anskaffelse.

Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

I tillegg har kommunene på Agder også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på sykehjem.

Kommunene i Agder har gått sammen om en felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi. Dette skaper en betydelig større innkjøpsmakt enn om hver kommune gjennomfører individuelle anskaffelser. Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) leder innkjøp og etablering av nye avtaler som er planlagt ferdig sensommeren 2017.

Konkret vil anskaffelsen inneholde:

 • Stasjonære og evt. mobile trygghetsalarmer
 • Aktuell velferdsteknologi (dørsensor, fallalarm etc.)
 • Responssenterløsning (system)
 • Opsjon på servicetjenester (montering, feilretting etc.)
 • Løsninger for omsorgsboliger og sykehjem


Mer informasjon

Prosjektleder: Kjell Pedersen-Rise
Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Kommunalt responssenter

Nasjonale anbefalinger

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Målet er trygg bruk av trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at flere kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

November 2016 kom Helsedirektoratet ut med Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier.

Samarbeid og forankring på Agder

På møte med Rådmannsgruppen, Regionplan Agder 2020 den 22. mai 2015 ble Helsedirektoratets henvendelse om flere oppdrag til Agder presentert. Rådmannsgruppen besluttet at de ønsket å bidra til regional forankring og tok prosjekteierrollen på vegne av Agder.

Rådmannsgruppen ba «forløperen» til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) om å gi innstilling til valg av vertskommune for de ulike oppdragene.

Rådmannsgruppen ga tilslutning til at Agder med Kristiansand kommune som vertskommune, skulle 1) etablere en kommunal responssentertjeneste og 2) gjennomføre en anskaffelsesprosess knyttet til trygghets- og varslingsteknologi for kommunene på Agder.

Utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste, kartlegging og anbefaling for etablering (2016, sept).

Sammendrag av utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste (2016, sept)

Mer informasjon

Prosjektleder: Gro Anita Grelland
Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Innføring velferdsteknologi Agder

RKG har våren 2017 koordinert flere felles søknader. Satsingens mål er at trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020.

«Innføring av velferdsteknologi Agder» består av to søknader.

Koordinert gjennom RKG søkte Kristiansand på vegne av 30 kommuner til Helsedirektoratet og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP) om prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

I tillegg søkte Arendal også på vegne av 30 kommuner, til fylkesmannens skjønnsmidler om prosjektet «Regionalt kommunesamarbeid om velferdsteknologi, gevinstrealisering og forvaltningsrutiner».

RKG har ønsket å organisere dette som ett prosjekt. Prosjektleder er Marit Svindland, og delprosjektleder er Marianne Holmesland. Vi kommer tilbake med informasjon om hele prosjektorganiseringen på sensommeren.

Agder sin deltagelse i NVP er altså gjennom prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Nyhetssak på Regionplan Agder sin nettside.

Prosjektleder: Marit Svindland
Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft er et delprosjekt under det nasjonale velferdsteknologi programmet, og Innføring av velferdsteknologi Agder. Prosjektperioden går fra 2017 – 2019. På vegne av 30 kommuner på Agder skal prosjektet prøve ut og ta i bruk sikre og effektive metoder for kompetanseheving innen velferdsteknologi.

Mål for prosjektet:

 • Ansatte og ledere i Agders helse- og omsorgstjenester har god kjennskap til muligheter og utfordringer ved bruk av velferdsteknologi
 • Økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • Mer behovsstyrt og brukernær anvendelse av teknologi i tjenester og forvaltning
 • Bedre samarbeid, erfaringsdeling og felles opplæringstilbud mellom kommuner i Agder om økt bruk av teknologiske løsninger

Arbeidsgruppe:

Merethe Knatterud, delprosjektleder
Christina Hagtvedt Paulsen, prosjektmedarbeider

Ulike tiltak:

 • Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder»
 • Velferdsteknologiens ABC
 • Basisundervising
 • E-læringskurs
 • Tjenesteinnovasjon- og gevinstrealiseringskurs

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Merethe Knatterud
Prosjektmedarbeider: Christina H. Paulsen
Leder USHT Vest-Agder: Olga Rugsland Espegren 

Én innbygger - én journal

Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.

Direktoratet for e-helse er prosjekteier og har invitert fire referansekommuner med samarbeidskommuner til å bistå dem i arbeidet. Kristiansand kommune har takket ja til å være referansekommune, og ønsker å involvere hele Agder gjennom RKG-strukturen.

Skal rydde i journalutfordringer

Prosjektkoordinator Kristiansand/Agder: Irene Henriksen Aune
Kontaktperson fra Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Avstandsoppfølging, TELMA

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Risør, Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Karde (innleid prosjektleder).

Prosjektet vil videreutvikle ambisjonen om én felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF. I tillegg til KOLS, så vil det utvikles moduler for hjertesvikt og diabetes og for personer med en eller flere av disse sykdommer (komorbiditet) samt nye moduler for andre kroniske sykdommer.

Mer informasjon

Prosjektledelse:

Terje Grimstad   
Gro Anita Fosse  

Kontaktperson i Kristiansand kommune: Anne K Aunevik

Innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune gjennomfører Norges første innovasjonspartnerskap.

I samråd med Stavanger har Leverandørutviklingsprogrammet invitert et par «følgevirksomheter», hvor Kristiansand kommune var en av disse.

Kristiansand deltar dermed som følgevirksomhet i Norges første innovasjonspartnerskap.

Stavangers problemstilling handler om å overføre «Leve hele livet»- satsningen sin til korttidsopphold i sykehjem. Stavanger har gjennom behovskartlegginger og andre analyser kommet fram til at det er stort forbedringspotensialet i hvordan de leverer denne tjenesten. Ambisjonen er å optimalisere korttidsoppholdet slik at oppholdet blir målrettet og at flest mulig klarer seg lengst mulig i eget hjem i etterkant av slike opphold.

Les mer:

Difi

Stavanger

Leverandørutviklingsprogrammet 

Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Mobil profil

Mobil profil er deler av pasientjournalen på nettbrett.

Hensikten med prosjektet er at ansatte skal få lettere tilgang på pasientinformasjon og kunne dokumentere uavhengig av hvor de befinner seg.

Ved innføring av nettbrett i tjenestene øker vi sikkerheten for brukeren av våre helse og sosial tjenester. Ansatte har riktig og oppdatert informasjon om brukeren tilgjengelig på nettbrettet, noe som også fører til at samhandling mellom kommunen og ander offentlige aktører blir lettere.

I dag har hele hjemmetjenesten nettbrett, vi har fortløpende utrullingen av nettbrett med mobil omsorg til resten av helsetjenestene i kommunen.

Kontaktperson i Kristiansand kommune: Venke Åmlid Nyhus

Digitale innbyggertjenester

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet Øvre Romerike, KS og Direktoratet for e-helse. Kristiansand kommune er med i referansegruppen til prosjektet.

Prosjektets overordnede mål er å etablere digitale innbyggertjenester i første omgang knyttet til hjemmetjenester.

Prosjektet vil levere noen av de første nasjonale digitale innbyggertjenestene innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og vil bygge fundament og skape standardiserte modeller for nye tjenester.

Støtte pårørende som er involvert i omsorgsoppgaver og styrke samspillet mellom tjenesteyter og pårørende gjennom mulighet for sikker dialog og oversikt over gjennomførte og fremtidige besøk.

Støtte tjenestemottaker i økt mestring, trygghet og medvirkning knyttet til egen hverdag ved å gi oversikt over fremtidige besøk og tilrettelegge for dialog med tjenesten, der de kan kommunisere med tjenesten.

Legge til rette for at tjenesten kan organisere oppgaver mer rasjonelt og samarbeide bedre med tjenestemottaker og pårørende- sikre at meldinger fra pårørende/mottaker blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte, redusere telefonhenvendelser, oppgaver kan legges til mer gunstige tidspunkt, redusert antall bomturer med videre.

Kontaktperson i Kristiansand kommune: Venke Åmlid Nyhus

Omsorgsboliger - demens

42 omsorgsboliger for personer med demens bygges som bokollektiv. Modellen tar utgangspunkt i De Hogeweyk i Nederland, kjent som «demenslandsby».

Mer informasjon her

Prosjektleder: Ilse Van Lingen

M4ALMO

M4ALMO - Fremtidens alarmmottak

Prosjektet M4ALMO skal utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelser fra hjemmeboende.

Prosjektet vil gi et viktig bidrag til fremtidens eldreomsorg ved å muliggjøre en trygg alderdom i eget hjem og sikre en kunnskapsplattform for fremtidige regionale piloter på alarmmottak i nasjonal regi.

Prosjektet M4ALMO er et interregionalt prosjekt støttet av Regionale forskningsfond (RFF).

Partnere i prosjektet er kommunene i Listerregionen, i Østre Agder samt Kristiansand. Andre partnere er Skien, Larvik, Drammen og Bærum, bedriften Imatis, Sintef og UiA.

Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner (2016, juni)
Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder (2016, mai)
Mer informasjon her  

Prosjektleder: Rune Fensli
Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning

Prosjekter, avsluttede

Varslings -og lokaliseringsteknologi (Samspill)

Mer om Samspill 
Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune (2016, mars)
Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune (2015 des)
Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi (2014, okt)
Kols (United4Health)
Mulighetsrommet

Demens digital læring - DILP   

Rapporter og publikasjoner

Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av lokaliseringsteknologi GPS i Kristiansand kommune (2016, mars)
Erfaringsrapport Samspill - Pilotering av medisindispensere i Kristiansand kommune (2015 des)
Prosjektrapport Varsling -og lokaliseringsteknologi (2014, okt)
Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner (2016, juni)
Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder (2016, mai)
Utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste, kartlegging og anbefaling for etablering (2016, sept).
Sammendrag av utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste (2016, sept)

Fagnettverk og samarbeid 

European innovation partnership on AHA

Kristiansand kommuner er sammen med flere kommuner og aktører fra Agder med i European innovation partnership, Active and Healthy Ageing. Målet med det EU-baserte nettverket er å mobilisere ressurser, ekspertise og erfaringer for å lage nyskapende løsninger for en aktiv og sunn aldring.

Les mer

Agder Reference site innen velferdsteknologi

Agder er i 2016-2019 med i EIP som referanseregion innen e-helse og velferdsteknologi. Agder fikk 3 av 4 stjerner.

Les mer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor AS (SEK) er et kunnskaps- og utviklingssenter med base i Kristiansand og Brussel. SEK har som mål å bidra til at samfunns- og næringsliv i Agder utnytter internasjonale muligheter. SEK ønsker å se større regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk, og jobber for å muliggjøre og tilrettelegge for at aktører i Agder kan utvide grensene.

Sørlandets Europakontor ble opprettet i 2009 og eies av Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Kristiansand kommune og Agderforskning.

Les mer

Nasjonalt program for velferdsteknologi

Alle 30 kommunene i Agder er fra og med 2017 kommet med i Nasjonalt program for velferdsteknologi (NVP).

Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om at flere kommuner skal ta i bruk slike løsninger.

Programmet går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi: Fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I tillegg til Agder, så er det totalt 197 kommuner som nå deltar i innføringsfasen av NVP.

Siden 2013 har enkelte kommuner i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram prøvd ut trygghets- og varslingsteknologi og arbeidet med omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Denne utprøvningen har bidratt til utvikling av verktøy og metoder som nye kommuner kan dra nytte av slik at implementeringsarbeidet blir lettere. I utprøvingsfasen har kommuner i Agder deltatt fra Listerregionen og Østre Agder. Disse kommunene vil nå delta som ressurskommuner i det videre innføringsarbeidet.

Kommunene i Agder har etablert «Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi» (RKG) som er forankret i Regionplan Agder. Målet med arbeidet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

Gjennom RKG har Agder gått sammen om felles søknader, felles anskaffelse og felles løsninger innenfor e-helse og velferdsteknologi.

Velferdsteknologi kan bidra til at:

Brukere får økt trygghet, selvstendighet, livskvalitet og mestring i eget liv
Pårørende får økt trygghet og mestring av livssituasjon
Ansatte får brukt fagkompetanse på en mer effektiv måte
Det blir bedre ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Deltakelse i det nasjonale programmet gir kommunene i Agder viktig drahjelp og tilgang til sentral kompetanse. Dette skal bidra til at kommunene i Agder lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del av kommunal helse- og omsorgstjeneste innen 2020. «Innføring velferdsteknologi Agder» er prosjektet kommunene i Agder deltar med inn i NVP.

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kristiansand kommune er med som partner i nasjonalt program for leverandørutvikling. Les mer

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG)

RKG er etablert for å bidra til å samordne, koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommunene i Agder er involvert. I tillegg skal RKG påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.

Les mer om RKG

Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

OSS er et samarbeidsutvalg med Sørlandetssykehus HF og de fem kommuneregioner på agder: Østre Agder, Setesdalsregionen, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnes regionen og Lister.

OSS Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi Agder

Som en del av OSS, er det etablert et OSS Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi Agder.

Fagutvalget skal være rådgivende med hensyn til strategiske valg for OSS innen ehelse og velferdsteknologi, samt bidra til fagutvikling og kompetansebygging innen ehelse og velferdsteknologi i Agder.

I OSS Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi Agder sitter representanter fra:

 • Lister, KNPS, Østre Agder, Lindesnes og Setesdal
 • SSHF
 • USHT Aust-Agder og Vest-Agder
 • Ansattrepresentant
 • Brukerrepresentant

 

Knutepunkt Sørlandet (KNPS)

Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 135.000 innbyggerne i regionen.

Fra 01.01.18 endres navnet på det interkommunale samarbeidet til Region Kristiansand. Nytt navn er en av flere vesentlige endringer i den nye strategien som ble behandlet i Knutepunkt Sørlandets styremøte 20.06.17.

Les mer om KNPS og den nye strategien

Fagnettverk e-helse og velferdsteknologi KNPS

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet samarbeider gjennom blant annet Fagnettverk e-helse og velferdsteknologi KNPS.

Mandat for fagnettverket:

 • Være pådriver for fagutvikling, erfaringsspredning og kompetansebygging innen ehelse og velferdsteknologi i KNPS
 • Samordning og koordinering av prosjekt og aktiviteter
 • Samarbeid om søknader til felles prosjekt
 • Representere kommuneregionen i OSS Fagutvalget for eHelse og velferdsteknologi og RKG AU.
Fagnettverk, historisk

KS nettverk for innovasjon gjennom anskaffelse 2014-2016

Kristiansand kommune deltar i KS nettverket for innovasjon gjennom anskaffelser. Fra Kristiansand kommune deltar disse personer:

 • Økonomi, Innkjøpssjef Ingrid Skaim
 • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Service og forvaltning v/ Per Vassbotn
 • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Omsorgssentre v/ Yngvar Rypestøl
 • Helse og sosial, rådgiver virksomhet Helsefremming og innovasjon v/ Kjetil Løyning

Nettsider

Datatilsynet

DIGIN

ehealth.no

eHelse.no

Helsedirektoratet 

Helsenorge.no

Husbanken

Nasjonalt senter for ehelseforskning Telemed.no

Senter for eHelse og omsorgsteknologi (UIA)

SINTEF

Sørlandets Europakontor