Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter

KORT FORTALT

Flere typer virksomheter skal godkjennes av kommunen ved avdeling Miljørettet helsevern. Dette gjelder:

  • barnehager
  • skoler
  • virksomheter som driver med tatovering, hulltaking/piercing, permanent make-up, microneedling eller microblading

Barnehager og skoler

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos avdeling Miljørettet helsevern.

Har du barn i barnehage eller skole, finner du mer informasjon om miljø og helse i barnehager og skoler her.

Miljørettet helsevern skal godkjenne nye barnehager og skoler, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer og midlertidige lokaler. Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen. Miljørettet helsevern kan delta på prosjektmøter for å bli holdt orientert og sikre at forskriftens bestemmelser ivaretas tidlig i planprosessen.

Trinn 1- søknad om samtykke til planer
Trinn 1-søknaden er en søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehage/skole. Denne fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder. Søknaden sendes til Miljørettet helsevern så tidlig som praktisk mulig, senest samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken.

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø
Trinn 2-søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø. Den fylles ut av styrer/rektor og sendes til Miljørettet helsevern før oppstart.

Søknadskjemaer:
Barnehager:
Trinn 1-søknadsskjema
Trinn 2 -søknadsskjema
Skoler:
Trinn 1-søknadsskjema
Trinn 2- søknadsskjema

Veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)

Tatovering og hulltaking/piercing

Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. (covid-19)

Lokaler som skal brukes til tatoverings- eller hulltaking/piercingvirksomheter skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Alle tatoverings- og hulltakings-/piercingvirksomheter er pliktige til å søke om og ha godkjenning.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med for eksempel ørehulltaking, permanent make-up, microblading eller microneedling må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Søknad skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Søknadsskjema

Når Miljørettet helsevern har mottatt søknadsskjemaet, vil vi ta kontakt med virksomheten for å avtale en tid for befaring.

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter blir etterfulgt. Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som gjelder for driften.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kristiansand kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)

 

Send e-post

 

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

 

Vi minner om at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det betyr at andre kan få innsyn i henvendelsen din og kommunens svar.