Friskus

Livsstilsendring kan være vanskelig å få til alene. Mange foreldre bekymrer seg for barnets overvekt, men er usikre på hvordan de skal ta tak for å ivareta barnet best mulig. Livsstilsendring handler om å bygge gode helsevaner som forebygger sykdom. Barn skal ikke slankes, men med gode råd og veiledning kan endringer oppnås over tid ved at barnet strekker seg i lengde mens vekten ikke øker i samme takt som før. Små endringer over tid er den riktige veien å gå om endringene skal vare.
Veiledning og samtaler

Det tilbys inntil åtte samtaler med helsesøster/fysioterapeut. I samtalene fokuseres det på de utfordringer familien har knyttet til kost, aktivitet, struktur og motivasjon/endringsprosesser. Familiene bestemmer selv intervaller mellom samtalene og hvor mange samtaler de trenger.

Det utføres en grundig kartlegging i oppstartsfasen og på bakgrunn av dette utformes det mål for hver familie. Samtalene skal bidra til å nå de målene som er satt og være styrket i møte med utfordringer. Familien bestemmer selv hvilke mål som er viktig for dem og i hvilket tempo endringene skal skje.

Aktivitet i grupper

Tilbudet består av morsomme og engasjerende aktiviteter i barnegrupper på inntil 15 barn, en gang pr uke gjennom skoleåret. Gruppen ledes av to aktivitetsledere, og fysioterapeut i bydelen har veilederansvar. 

Aktivitetene skjer i samarbeid  med en lokal idrettsklubb. Barna får tilhørighet i klubben, og målet er å unngå stigmatiseringen som kan komme ved å delta i et tilbud for overvektige barn. Kontingent betales til klubben på vanlig måte, og barnet er forsikret.

I tillegg deltar familiene på kostholdskurs i regi av frisklivssentralen. Målet er å inspirere og motivere til å gjøre endringer i kostholdet. 

Det nytter å starte tidlig

16 prosent av alle åtteåringer har overvekt med eller uten fedme. Overvekt har blitt en vanlig utfordring, og vi vet at dette er vanskelig for mange. De fleste vil ikke vokse av seg overvekten. Forskning viser at dersom tiltak ikke settes igang vil man fortsette å være overvektig gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet. Dette er noe av bakgrunnen for FRISKUS-tilbudet.

Det er viktig å ta tak i utfordringer knyttet til overvekten så tidlig som mulig. Med tanke på barnets alder er det store muligheter å få til endringer som varer. Tidlig innsats reduserer faren for livsstilssykdommer senere i livet.

FRISKUS baserer seg på nasjonalfaglige retningslinjer for veiing og måling og for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.

Friskusbrosjyren

Tiltakskjede

På bakgrunn av "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge"  har kommunen utarbeidet en tiltakskjede som synliggjør tilbudet som tilbys barn, unge og deres familier hjemmehørende i Kristiansand kommune. I tråd med nasjonal faglige retningslinjer er tiltaksmatrisen bygd opp etter barnets Iso KMI.

Forskning

Barn og unges helse er viktig. Vi som jobber i FRISKUS er fysioterapeuter og helsesøstre med kompetanse innen livsstil og overvektproblematikk. Vi har knyttet til oss bred kompetanse fra UiA, som også er med på å evaluere effekten av tilbudet i et større forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Bergen. FRISKUS samarbeider i tillegg med Vest- Agder idrettskrets, Frisklivssentralen og lokale idrettsklubber.

Kontaktinformasjon

Koordinator:

Kerstin Kalsås koordinator for Friskus. Han kan nås på mobiltelefon: 982 87 932
e-post

Informasjon og påmelding:

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen i din bydel.
Finn din lokale helsestasjon her.

Nyttige lenker

Barn og unge bør sitte mindre stille

Kosthold for barn og unge

Kostverktøyet