Støttekontakt

KORT FORTALT

 • Du kan søke om støttekontakt hvis du er sosialt isolert.
 • En støttekontakt skal hjelpe deg til å ha en aktiv og meningsfylt fritid.
 • Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.
 • Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
 • Du kan ha rett på ledsagerbevis
 • Ønsker du å bli støttekontakt kan du lese mer her

Foto: Svein Tybakken

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en brobygger til sosial aktivitet og deltakelse.

Støttekontakttjenesten kan bidra til at du får en meningsfylt fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, støtte og veiledning for å kunne mestre egen aktivitet og sosialt samvær.  

 • Forebygge ensomhet og isolasjon
 • Gi bistand, tilrettelegging og oppfølging i fritidsaktiviteter
 • Få en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre

Støttekontakt kan for eksempel gis som:

 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Individuell støttekontakt
 • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
Hvem kan få støttekontakt?

Du må være sosial isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut. Barn må være fylt 10 år for å bli innvilget støttekontakt.

For å få/bli støttekontakt i barnevernstjenesten må du ta direkte kontakt med barnevernet

Hva koster tjenesten?

Det er gratis å ha støttekontakt. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Hvordan søker jeg om støttekontakt?

For å få få støttekontakt, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland.

Link til digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker om tjenester på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktiv fritid har ansvaret for denne tjenesten

Aktiv fritid jobber både med barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Aktiv fritid lager et tilbud med utgangspunkt i den enkeltes muligheter, ønsker og behov. De har et spesielt fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge. 

Aktiv fritid kan du kontakte på e-post 

Jeg ønsker å bli støttekontakt 

les mer om dette her

Aktuelt lovverk

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav b

Forvaltningsloven 

KONTAKT