Hospitering helse og omsorg

KORT FORTALT

 • Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF har siden 2010 hatt en forpliktende samarbeidsavtale om en gjensidig hospitering
 • Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert program for medarbeidere og ledere ansatt ved Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune

Hensikten

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
 • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

For hvem

 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sosionomer
 • Psykologer
 • Institusjonskokker
 • Helsesykepleiere
 • Jordmødre
 • Faggrupper med 3 årig høgskole innen barnevern
 • Førskolelærere som arbeider innen rus/psykiatri

Når

SSHF mottar hospitanter fra Kristiansand kommune hvert år. To uker på våren og to uker på høsten. Hospiteringen er fordelt på ulike somatiske avdelinger, SSHF - Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) og Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH).

Hospiteringstiden er fem hele sammenhengende dager.

 • Uke 12 (somatikk og ARA) 
 • Uke 22( KPH) 
 • Uke 45 (somatikk og ARA) 
 • Uke 46 (KPH) 

Hvor

Fast ansatte i Kristiansand kommune har følgende hospiteringsmuligheter ved SSHF:

Hospitering ved SSHF  

Fast ansatte ved SSHF har følgende hospiteringsmuligheter i Kristiansand kommune:

Hospiteringsalternativ 1 - for sykepleiere og vernepleiere

Hospiteringsalternativ 2 - for ansatte som arbeider med rus, avhengighetsbehandling, psykisk helse og psykiatri

Hospiteringsalternativ 3 - for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Hospiteringsalternativ 4 - Legevakta i Kristiansand kommune - for sykepleiere

Hospiteringsalternativ 5 - Familiens hus - for helsesykepleiere og jordmødre

Hva kreves

Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsstedet oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås.

Nettbok for hospitanter ved SSHF   

Hvordan søke

For å få plass som hospitant på SSK må du søke. Alle søknader skal gå via egen leder og godkjennes. Leder sender søknaden til koordinator for hospitering.

Søknadsskjema 

Målsetting

Formålet med avtalen er å formalisere, organisere og implementere samarbeid om kompetanseutveksling i form av hospitering mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

Dette gjøres ved utveksling av medarbeidere i tidsavgrensede perioder, for å overføre fagkompetanse, systemforståelse og organisasjonsforståelse mellom partene.

Dette vil bidra til å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring.

Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp.

Ordningen er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og delavtale 6, «Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveklsing og for faglig nettverk og hospitering».

Du kan lese hospiteringsavtalen her

KONTAKT