Rørlegger og næring

under utforming
Sanitærbestemmelser

Bystyret vedtok 28. november 2019 å innføre nye sanitærbestemmelser. 

Sanitærbestemmelsene gjelder fra 1. januar 2020 og består av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, samt lokale Tilleggsbestemmelser:

Administrative bestemmelser. (Bestemmelsene er kjøpt fri av Norsk Vann og KS.)

Tekniske bestemmelser. Disse må kjøpes hos Kommuneforlaget.

Tilleggsbestemmelser.

Søknads- og ferdigmeldingsskjema

Abonnent-avdelingen har tatt i bruk elektronisk søknadsbehandling for rørleggere og entreprenører. Det er løsningen til Powel som er valgt. Dersom du allerede er bruker av denne løsningen, kan du nå søke elektronisk også til Kristiansand kommune. Det er kun godkjente utførende foretak som har mulighet til å registrere seg. Dersom du ønsker å bli bruker, kan du registrere deg her: Foretaksregistrering

Det er også mulig å benytte følgende skjema, men du må da påregne noe lenger behandlingstid:

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg (rørlegger).

Ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg (rørlegger).

Skjemaene sendes til denne e-postadressen.

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Søknaden undertegnes av godkjent foretak og abonnent, og sendes direkte til vann- og avløpsenheten. Situasjonsplan, samt annen relevant informasjon, skal legges ved.

Eksempel på situasjonsplan.

Søknaden behandles av vann- og avløpsenheten som sender en skriftlig tilbakemelding til foretaket.

Skjemaene må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til byggesaksavdelingen.

Vann- og avløpenheten kan kontaktes ved spørsmål om tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.

Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Ferdigmeldingskjemaet, med nødvendig tegningsdokumentasjon (situasjonsplan og innmålte bunnledninger), sendes vann- og avløpsenheten.

Husk krav til koordinatinnmåling av nytt røranlegg (EUREF 89). Her kan du laste ned et skriv som presiserer hvilke regler som gjelder.

Her finner du en oversikt på SOSI-koder som benyttes ved koordinatinnmåling av stikkledninger: SOSI-typer

Eksempel på situasjonsplan. 

Ferdigmeldingen behandles av vann- og avløpsenheten, som sender tilbakemelding til foretak og abonnent. 

Godkjent ferdigmelding må legges ved øvrige byggesaksdokumenter som sendes til byggesaksavdelingen for søknad om ferdigattest. 

Nødvendig kotehøyde på laveste vannlås

I punkt 3.5 i Tekniske Bestemmelser i Standard abonnementsvilkår finner vi følgende avsnitt:

For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr, vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvannstand . Denne fastsettes av kommunen i forhold til kommunens offisielle nullnivå for kartverk og oppmåling. Kravet til 900 mm overhøyde gjelder uansett.

Max stormflo i 2100 i Kristiansandsområdet: kote 2,08

Nødvendig høyde på laveste vannlås: 2.08+0.90 = 2,98

Dette betyr at laveste vannlås ikke kan være lavere enn kote 3.0

 

Vannmåler

Les mer om vannmåler på siden: Vannforsyning.

Sprinkleranlegg/brannvann

Les mer om sprinkleranlegg/brannvann på siden: Vannforsyning.

Tilbakestrømssikring

Les mer om tilbakestrømssikring på siden: Vannforsyning.

Koordinatinnmåling av private stikkledninger

Det har vært uklarheter rundt Ingeniørvesenets krav til koordinatinnmålinger. Her kan du laste ned et skriv som presiserer hvilke regler som gjelder.

Påslipp og utslipp fra virksomheter

Les mer og finn søknadsskjemaer for tillatelse til påslipp- / utslipp av avløpsvann fra virksomheter under: Avløp og rensing

Overvann

Overvann skal primært håndteres på egen eiendom. Se Tilleggsbestemmelsene tema: Overvanns- og drensledninger.

Les mer om overvannshåndtering på siden: Avløp og rensing

Midlertidig vannuttak

Dersom det ønskes å ta ut midlertidig vann fra kommunalt nett må det innhentes tillatelse fra vann- og avløpsenheten. Dette gjelder vannuttak til fjellrensk, spyling og andre større vannuttak over en kort periode.

Søknad om midlertidig vannuttak.

Vannkvalitet

Les mer om vannkvalitet på siden: Vannforsyning.

Private renseanlegg

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre anlegg, fritids- og helårsboliger behandles av miljøvernenheten ved klima- og arealutvikling. Dette gjelder alle typer avløpsanlegg som ikke skal tilknyttes kommunalt avløpsanlegg.

Les mer om private utslipp på siden: Private renseanlegg.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post