Vaglen båthavn

Hensikten med planen er å utvikle et nytt småbåtanlegg for inntil 200 båtplasser med tilhørende parkering i forlengelse av eksisterende Torvefjorden småbåthavn. Anleggene skal driftes som to separate anlegg. I tillegg reguleres den kommunale veien inkludert gang- og sykkelvei.

KORT FORTALT

Planforslaget har tidligere vært på offentlig høring i mars 2017, og det ble i desember 2019 varslet en utvidelse av planens avgrensing for å flytte på parkeringsarealet. Vi ønsker i denne høringen spesielt kommentarer knyttet til endringen og utredninger som er gjort etter 2017 høringen:

  • Plassering av veilinje
  • Plassering av parkering
  • Funn av maritime kulturminner
  • Vurdering av naturmangfold og forurensing i sjø
  • Vurdering av naturmangfold på land

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23.3.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 30.4.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01690 ved klage til planen.

Send klage innen 30.4.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1541 Detaljregulering, Vaglen båthavn - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1541 Detaljregulering Vaglen båthavn_planbeskrivelse_vedtatt.pdf

1541 Detaljregulering Vaglen båthavn_planbestemmelser_vedtatt.pdf

1541 Detaljregulering Vaglen båthavn_plankart_vedtatt.pdf

1541 Detaljregulering Vaglen båthavn_saksframlegg_vedtatt.pdf

1541 Detaljregulering Vaglen båthavn_protokoll bystyret_vedtatt.pdf

2. gangs offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 2.7 - 27.8.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01690 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27. aug 2021

Planforslaget i kartet

2. gangs offentlig ettersyn.pdf

Sakframlegg.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Tekniske planer foreløpig.pdf

Rapport Agder Naturmuseeum.pdf

Rapport Norsk maritim museeum.pdf

Rapport Terrateknikk.pdf

Oversikt tidligere merknader.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Eikeveien 196
4640 Søgne