Torridalsveien - Bernt Holms vei

Hensikten med planen er å bygge leilighetsbygg i 2-3 etasjer med 12 leiligheter. Leilighetsbygget er planlagt på en rivningstomt (gnr/bnr 38/16 og 18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset Bernt Holms vei – Torridalsveien. I øvrig planområdet blir eksisterende situasjon regulert. Torridalsveien 70 – «Åttekanten» – blir regulert til bevaring.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22.3.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 13.5.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01918 ved klage til planen.

Send klage innen 13.5.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9.4. - 21.5.2022.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01918 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 21.5.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Situasjonsplan og utomhusplan (PDF)

7. Perspektiver (PDF)

8. Sol-skygge-analyser (PDF)

9. Siktanalyser (PDF)

10. Plan parkeringskjeller (PDF)

11. Vurdering av områdestabilitet og uavhengig kontroll (PDF)

12. Støyrapport (PDF)

13. Rammeplan VA (PDF)

14. ROS-analyse (PDF)

15. Merknader ved oppstart (PDF)

16. Referat fra medvirkning med elevråd Lovisenlund og Oddemarka skoler (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Torridalsveien 62
4630 Kristiansand