Tangen 52

Hensikten med planen er å utvikle et leilighetsbygg på tomten som tidligere har huset NAV-bygget. Leilighetsbygget kan etablere inntil 75 leiligheter og minimum 650 m2 med funksjonene kontor, forretning, bevertning, tjenesteyting ol. i 1. etasje mot gaten Tangen. Leilighetsbygget trappes opp til 8 etasje i det nordøstlige hjørnet og nedover i retningene sør og vest. Dette vil åpne tomten opp med offentlig sandlekeplass og fellesområde mot de tilgrensende boligblokkene, Blokkhusgata og den offentlig gangtraséen (T21), som går nord – syd på Tangen. Dagens parkeringsplass i nord transformeres til et offentlig byrom, som også gir mulighet for aktiviteter knyttet til de utadrettede funksjonene i 1. etasje.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 15.2.2023

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 18.3.2023 Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03685 ved klage til planen.

Send klage innen 18.3.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1609 Detaljregulering Tangen 52 - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Plankart_vedtatt.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Planbestemmelser_vedtatt.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Planbeskrivelse_vedtatt.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Landskapsplan.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Prinsippsnitt høyder.pdf

1609 Detaljregulering Tangen 52_Vedtak bystyret 150223.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 19.10. - 3.12.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03685 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 3.12.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Offentlig ettersyn.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Saksfremlegg.pdf

Vedtak.pdf

Landskapsplan.pdf

Prinsippsnitt.pdf

Snitt overgang uteareal og vei.pdf

Snitt for tekniske anlegg.pdf

Møbleringsplan 0.-1. etasje.pdf

Illustrasjonshefte høyder.PDF

Overvannsnotat.pdf

Sol og skyggeanalyser.pdf

ROS-analyse.pdf

Støyutredning.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Overordnet rammeplan Blokkhusgata.pdf

Referat dialogmøte Tangen VGS.pdf

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 7.3.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Oppstartsvarsel.pdf

2 Planinitiativ.pdf

3 Referat oppstartsmøte.pdf

4 Kart - oversikt.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tangen 52
4608 Kristiansand
<p>Form&aring;let med planarbeidet er &aring; regulere et leilighetsbygg med en ny struktur som &aring;pner opp arealet mot vest. Det skal legges til rette for boliger og andre funksjoner. Det leggesopp til gode utearealer av h&oslash;y kvalitet som forholder seg til overordnet gr&oslash;nnstruktur og kobler omr&aring;det p&aring; resten av Tangen p&aring; en kvalitetsmessig god m&aring;te.</p>