Svanedamsveien/Fiskåtangen

Formålet med oppstart av planarbeid er å transformere nærings- og industriområdet ved Fiskåtangen til et utbyggingsområde med hovedvekt på bolig, og med noe næring i randsonene.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1.12.2021

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 1.1.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02716 ved klage til planen.

Send klage innen 1.1.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1552 Detaljregulering, Svanedamsveien-Fiskåtangen - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1 Plankart Svanedamsveien-Fiskåtangen - 27.09.2021.pdf

2 Bestemmelser Svanedamsveien-Fiskåtangen - 06.12.2021.pdf

3 Planbeskrivelse Svanedamsveien-Fiskåtangen - 27.09.2021.pdf

4 Saksfremlegg bystyret - 01.12.2021.PDF

5 Vedtak bystyret - 01.12.2021.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.5 - 18.6

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02716 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18. juni 2021

Planforslaget i kartet

1552 Detaljregulering, Svanedamsveien_Fiskåtangen - offentlig ettersyn.PDF

1 Plankart sist datert 25.03.2021.PDF

2 Reguleringsbestemmelser 27.04.2021.PDF

3 Planbeskrivelse , sist datert 27.04.2021.PDF

4 Saksfremlegg - BSU - 22.04.2021.PDF

5 Saksprotokoll - BSU - 22.04.2021.PDF

7 Vedlegg arkitektur og landskap 26.03.21 ny versjon.PDF

8 Vedlegg boligbehovsanalyse 24.02.2021.PDF

9 Vedlegg bærekraftsstrategi 02.04.2020.PDF

10 Vedlegg faseplan 24.03.2021.PDF

11 Vedlegg grunnundersøkelser og tiltaksplan 14.08.2020.PDF

12 Vedlegg infrastruktur 01.03.2021.PDF

13 Vedlegg luftforurensning 18.02.2021.PDF

14 Vedlegg medvirkning 30.10.2020.PDF

15 Vedlegg mobilitetsplan 22.02.2021.PDF

16 Vedlegg næringsanalyse 01.03.2021.PDF

17 Vedlegg oppstartvarsel og merknader 01.03.2021.PDF

18 Vedlegg overvannsnotat 01.03.2021.PDF

19 Vedlegg sol- og skyggeanalyse 01.03.2021.PDF

20 Vedlegg sosial infrastruktur 30.10.2020.PDF

21 Vedlegg støyanalyse 23.02.2021.PDF

22 Vedlegg ROS-analyse 01.11.20 revidert 01.03.2021.PDF

Åpent møte

Det ble arrangert åpent digitalt møte tirsdag 1. juni der planprosessen og planforslaget ble presentert

  1. Referat fra møtet
  2. Plan og byggs presentasjon 
  3. Forslagsstillers presentasjon

 

Detaljreguleringsplan for Svanedammen.mp4 from ARK-NET AS on Vimeo.

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vågsbygdveien 1
4621 Kristiansand

Postadresse:

Vågsbygdveien 1
4621 Kristiansand