Strømme, del av felt N9

Formålet med detaljreguleringen er å bidra til en utvikling av Rona bydelssenter i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel. Både gjeldende samfunnsdel 2017-2030 og utkast til ny samfunnsdel 2020 – 2030. Det naturlige reguleringsformål er sentrumsformål. Innenfor sentrumsformål vil det i arbeidet med detaljreguleringen bli vurdert dagligvarehandel, detaljhandel, tjenesteyting, næring, kontor og bolig innenfor planområdet.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 8.6.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 15.7.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02732 ved klage til planen.

Send klage innen 15.7.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

1532 Detaljregulering, Strømme - del av felt N9 - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

Vedlegg 1 Plankart 28.04.2022.pdf

Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser 28.04.2022.pdf

Vedlegg 3 Planbeskrivelse 29.04.2022.pdf

Vedlegg 4 Saksframlegg.pdf

Vedlegg 5 Bystyrets vedtak 08.06.2022.pdf

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5.2 - 19.3.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02732 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.3.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1532 Detaljregulering, Strømme - del av felt N9 - Offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 1 Plankart nivå 2, datert 06.01.2022, og plankart nivå 1, datert 03.11.2021.pdf

Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser 06.01.2022.pdf

Vedlegg 3 Planbeskrivelse datert 06.01.2022.pdf

Vedlegg 4 Illustrasjoner revidert.PDF

Vedlegg 5 Mobilitetsplan Høvågveien 10 rev. 02.11.2021.pdf

Vedlegg 6 Fagrapport - Senterfunksjon, rev 03.11.pdf

Vedlegg 7 Fagnotat - Områdeanalyse, rev. 03.11.pdf

Vedlegg 8 Boligbehovsanalyse, rev. 03.11.pdf

Vedlegg 9 Bærekraftsstrategi for Strømme, del av felt N9, rev 03.11.pdf

Vedlegg 10 Fagrapport - Geologisk vurdering.pdf

Vedlegg 11 Fagrapport - Luftkvalitet.pdf

Vedlegg 12 Fagrapport - Støyberegninger.pdf

Vedlegg 13 - Fagrapport, medvirkning og barn og unges interesser rev. 03.11.pdf

Vedlegg 14 ROS sjekkliste.pdf

Vedlegg 15 Trafikk - sporing og profiler.pdf

Vedlegg 16 Arkeologisk rapport Strømme del av N9.PDF

Vedlegg 17 Terrengsnitt.pdf

Vedlegg 18 Adkomst med repo.PDF

Vedlegg 19 Fagrapport naturmangfold inkl. vurdering iht.PDF

Vedlegg 20 Overvannsnotat med beregninger.PDF

Vedlegg 21 Overordna VA-plan.PDF

Vedlegg 22 saksframlegg.PDF

Vedlegg 23 Vedtak BYSTED, 27012022.PDF

Oppstart

WSP har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 1.3.2021 til Camilla.Trondsen.Solli@wsp.com

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP v/Camilla Trondsen Solli
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Oppstartsbrev offentlige instanser.pdf

Planprogram for Strømme, del av felt N9.pdf

Planavgrensning 1-1000 Farge A4.pdf

Referat oppstartsmøte.PDF

Planinitativ 26.10.2020.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Høvågveien 10
4638 Kristiansand