Stemtjønn skytebane

Stemtjønn skytebane ved Hortemo har lange tradisjoner knyttet til de lokale jakt- og skytterlagene i tidligere Songdalen kommune. Det er flere ulike lag som knytter seg til bruken og banene. Bakgrunnen for å utarbeide en reguleringsplan er at foreningene/lagene ønsker å overta grunnen som anleggene ligger på. Initiativet til planarbeidet kommer fra aktørene i området. Det er kun eksisterende anlegg som vil bli regulert med ev. noe utvidelse av leirdueanlegget.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.5. - 20.6.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01655 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.6.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet'

1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane - offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart.pdf

2. Bestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Vedtak.pdf

6. Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

7. Biologisk mangfold.PDF

8. Miljøteknisk vurdering.PDF

9. Støyrapport.pdf

10. Sikkerhetsvurdering.pdf

11. Arkelogisk vurdering.PDF

12. Planprogram.PDF

Melding om fastsatt planprogram

By- og stedsutviklingsutvalget fastsatte planprogram for Stemtjønn skytebane i møte 21.1.2021

1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane - fastsettelse av planprogram.pdf

1. Saksprotokoll.pdf

2. Saksfremstilling uten vedlegg.pdf

3. Planprogram, sist datert 14.10.2020.pdf

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til planen innen 11.12.20 til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av detaljregulering for Stemtjønn skytebane og høring av planprogram.pdf

Kart med planavgrensning, datert 14.10.20.pdf

Planprogram, datert 14.10.20.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Stemtjønnvegen 82
4645 Nodeland