Songdalsvegen 224 m.fl.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fem tomannsboliger med tilhørende infrastruktur og lekeplass i Hortemo. Den østre delen av planområdet blir regulert til landbruksformål. Her står det i dag gårdsbebyggelse.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 30.4. - 13.6.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01656 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 13.6.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1538 Detaljregulering, Songdalsvegen 224 mfl - offentlig ettersyn .pdf

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser .pdf

3. Planbeskrivelse .pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll.pdf

6. Støyrapport.pdf

7. Grunnundersøkelse.pdf

8. ROS-analyse.pdf

9. Overvannsrapport.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Songdalsvegen 224
4645 Nodeland