Øygardsheia syd

Formålet med planarbeidet er å etablere kjørevei inn i eksisterende hyttefelt langs nåværende gangvei. Planen skal også avklare hva som skal tillates av utvidelser på eksisterende hytter innenfor planområdet.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19.1.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 18.2.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01692 ved klage til planen.

Send klage innen 18.2.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1542 Detaljregulering, Øygardsheia syd -melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart.pdf

2. Bestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll.pdf

Begrenset høring

Hørningsperioden er 31.5.21 - 21.6.21

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01692 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 21. juni 2021

1542 Detaljregulering, Øygardsheia syd - begrenset høring.pdf

1. Nytt forslag til plankart.pdf

2. Plankart ifm. offentlig ettersyn.pdf

3. Saksfremlegg ifm. offentlig ettersyn.pdf

4. Saksprotokoll ifm. offentlig ettersyn.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 4.12.20 - 22.1.21

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01692 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 22. jan 2021

Planforslaget i kartet

Detaljregulering, Øygardsheia syd - offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart.pdf

2. Bestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll By- og stedsutviklingsutvalget.pdf

6. Saksprotokoll Bystyret.pdf

7. Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Øygardsheia 49
4640 Søgne