Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - endring av plan

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Randesund sykehjem. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for offentlige bygninger innenfor området, men mangler bestemmelser om høyder, utnyttelsesgrad, byggegrenser mot sjø m.m. For å kunne gjennomføre planlagt utbygging må reguleringsplanen oppdateres.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 27.8.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
v/Planenheten
Postboks 4
4685 Nodeland

Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan.pdf

Kart - planavgrensning.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Sømsveien 20
4637 Kristiansand