Omr. mellom Topdalsfjorden og Sømsveien - endring av plan

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Randesund sykehjem. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for offentlige bygninger innenfor området, men mangler bestemmelser om høyder, utnyttelsesgrad, byggegrenser mot sjø m.m. For å kunne gjennomføre planlagt utbygging må reguleringsplanen oppdateres.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 24.6. - 2.9.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-22/01479 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 2.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll - by og stedsutviklingsutvalget (PDF)

6. Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF)

7. Landskapsplan (PDF)

8. Mobilitetsplan (PDF)

9. Sol-skygge analyser (PDF)

10. Naturmangfold (PDF)

11. Støyrapport (PDF)

12. Illustrasjon sett fra fjord (PDF)

13. Illustrasjoner (PDF)

14. Snitt tegninger (PDF)

15. Referat fra møte med naboer (PDF)

16. Innspill fra oppstartsvarsel (PDF)

17. Overvannsnotat (PDF)

18. Vurdering av ulike løsninger (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 27.8.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
v/Planenheten
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan (PDF)

Kart - planavgrensning (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Sømsveien 20
4637 Kristiansand