Mjåvann II - endring av plan

Hensikten med endringen er å utvide formålsgrensen for tomt 14 for å tilrettelegge for et større industri– og næringsareal. Gjeldende bestemmelser for tomt 14 skal også gjelde for utvidelsen. Utvidelsen av tomt 14 er i et område som er regulert til jord- og skogbruk. Utvidelsen omfatter et areal som i hovedsak består av skogsareal bestående av blandingsskog og som grenser mot en bratt fjellskrent mot sydvest.

Oppstart

Cowi AS har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til daar@cowi.no innen 15.10.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: