Kongsgård - Vige havneområde, SHA4, SHA5 OG SHA6

Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 8 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå. Planprosessen ivaretar utredningsbehov for vanngjennomstrømning ved planområdet i Topdalsfjorden, registrering av biologisk mangfold ved planområdet i Topdalsfjorden, grunnundersøkelser og geoteknisk vurderinger av stabilitet i sprøbruddområder. I tillegg skal det avklares forhold opp mot fornminner i sjø, støy og støv ved håndtering av stein, grensesnitt mot E39-E18 Ytre Ringvei, forurensning i sjø (steinfylling), sedimentering av sjøbunnen og etappeplan for utfylling.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre <dato>

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 23.12.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03212 ved klage til planen.

Send klage innen 23.12.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

4. Saksframlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 1.7. - 10.9.2023

Åpen kontordag 24.8.2023 mellom kl. 14:30 og 17:30 i Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braarvig (underetasjen). Ønsker du å delta, gi melding til ønsket tidspunkt til saksbehandler Jøran Syversen innen 15.8.2023.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03212 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 10.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse uten vedlegg (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Skisse fyllinger plan og snitt SHA4 og SHA5 (PDF)

7. Vurderinger vedrørende sjøfjær og vannmiljø (PDF)

8. Vurdering partikkelspredning ved mudring og utfylling (PDF)

9. Konsekvensutredning av marint naturmangfold og vannforurensing (vannmiljø) (PDF)

10. Datarapport, supplerende kartlegging av sjøfjær (PDF)

11. Datarapport sediment utfylling i sjø (PDF)

12. Vurdering av anleggsstøy, Kongsgård_Vige (PDF)

13. Fyllingsplan, områdestabilitetsvurdering, delområde SHA4 (PDF)

14. Fyllingsplan, områdestabilitetsvurdering, delomårde SHA5 (PDF)

15. Grunnlagsrapport søknad om utfylling i sjø (PDF)

16. Norsk-Maritimt-Museum, rapport Vige Kongsgårdsbukta (PDF)

17. Topdalsfjorden, nåsituasjon marine natur- og miljøforhold (PDF)

18. Strømsimulering for Topdalsfjorden (PDF)

19. Sammendrag maritimt liv og strømningsforhold i Topdalsfjorden (PDF)

20. ROS-analyse (PDF)

21. Vurdering, fra Akvaplan - Niva, SINTEF-rapport strømningsanalyse Topdalsfjorden, oppdrag fra Randesund bydelsråd (PDF)

22. Vurdering for Akvaplan - Niva, vannutskifting ved etablering av kaianlegg. Oppdrag fra Randesund bydelsråd (PDF)

Oppstart

ViaNova AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 28.1.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Gyldensløves gate 1C
4611 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering (PDF)

Plangrense for varsling (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vige havnevei 22
4633 Kristiansand