Kongsgård - Vige havneområde, SHA4, SHA5 OG SHA6

Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå. Planprosessen vil ivareta utredningsbehov for vanngjennomstrømning ved planområdet i Topdalsfjorden, registrering av biologisk mangfold ved planområdet i Topdalsfjorden, grunnundersøkelser og geoteknisk vurderinger av stabilitet i sprøbruddområder. I tillegg skal det avklares forhold opp mot fornminner i sjø, støy og støv ved håndtering av stein, grensesnitt mot E39-E18 Ytre Ringvei, forurensning i sjø (steinfylling), sedimentering av sjøbunnen og etappeplan for utfylling.

Oppstart

ViaNova AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 28.1.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Gyldensløves gate 1C
4611 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering Kongsgård - Vige Havneområde SHA4, SHA5, SHA6.pdf

Plangrense for varsling.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vige havnevei 22
4633 Kristiansand