Kleplandsveien næringsområde

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse (kontor/lager) med tilhørende anlegg. Det vurderes regulering til forretning/kontor/industri, samferdsel (veg, annen veggrunn, fortau, parkering) og LNFR (friluftsformål). Næringsbygget omfatter lager for næringsvirksomhet i 1. etg og kontorer, møterom, sanitær mm. i 2. etg. Nytt bygg legges parallelt med Kleplandsveien inn mot Solåsen. Bakenforliggende areal reguleres til grønnstruktur. Arealet i forkant av bygget blir i hovedsak atkomstveg, manøvrering og parkering. Langs deler av Kleplandsveien reguleres fortau. Arealbruk for boligtomt i sørvest må vurderes.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 10.6. - 19.8.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01688 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.8.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Kleplandsveien 473-33 - detaljregulering. Brev - offentlig ettersyn.pdf

01 Plankart datert 30.03.22.pdf

02 Bestemmelser datert 20.04.22.pdf

03 Planbeskrivelse datert 20.04.22.pdf

04 Illustrasjoner.pdf

05 Saksfremlegg.pdf

06 Saksprotokoll.pdf

 

Oppstart

ViaNova AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 3. juli 2021 til even.lorentsen@vianova.no

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 Kristiansand

Oppstartsvarsel Kleplandsveien næringsområde.pdf

Planavgrensning, oppstartsvarsel Kleplandsveien næringsområde.pdf

INFO OM PLANEN

Kleplansveien næringsområde

Besøksadresse:


<p>Form&aring;let med planarbeidet er &aring; legge til rette for n&aelig;ringsbebyggelse (kontor/lager) med tilh&oslash;rende anlegg.</p>