Kjøita 6

Hensikten med planen er å legge til rette for et kontorbygg på 13 etasjer, i første og andre etasje med publikumsrettede virksomheter. Utnyttelsen på 21 800 m2 BRA er samme som i gjeldende plan. Det meste av parkering legges under bakken, dette gir mulighet for å få til gode uteoppholdsarealer.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 10.12.2022 - 21.1.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-21/03181 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 21.1.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart, 04.10.2022 (PDF)

2. Planbestemmelser, 04.10.2022 (PDF)

3. Planbeskrivelse, 14.10.2022 (PDF)

4. Saksframlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6.1. Medvirkning for barn og unge, 3.3.2022 (PDF)

6.2. Oppsummering av merknader, 30.9.2022 (PDF)

6.3. Oversiktsskjema for nabomerknader, 8.6.2022 (PDF)

6.4. Tilleggsnotat parkeringsdekning, 25.10.2022 (PDF)

6.5. Illustrasjonsplan, 30.9.2022 (PDF)

6.6. Fasader og snitt, 30.9.2022 (PDF)

6.7. Perspektiver - fjernvirkning, 30.9.2022 (PDF)

6.8. Skyggebane diagram (PDF)

6.9. Sol- og skyggeanalyser (PDF)

6.10. Solstudie - månedsvisning (PDF)

6.11. Sol- og skyggeforhold - oppsummering, 30.9.2022 (PDF)

6.12. Mobilitetsplan, 30.9.2022 (PDF)

6.13. Flomnivå, datert 20.5.2022 (PDF)

6.14. Områdestabilitet, 19.5.2022 (PDF)

6.15. Geoteknisk premissnotat for fundamentering og støttekonstruksjon, 8.6.2022 (PDF)

6.16. Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan, 9.5.2022 (PDF)

6.17. Vindanalyse, 8.6.2022 (PDF)

6.18. Støyrapport, 27.5.2022 (PDF)

6.19. VA-vurdering, 31.5.2022 (PDF)

6.20. ROS-analyse, 31.5.2022 (PDF)

Nytt varsel om igangsetting

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kathrine@trollvegg.no innen 11.3.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Kathrine Hesthag
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Varslingsbrev_Kjøita 6 og 10 (PDF)

Skyggebane -diagram (PDF)

Sol- og skyggeanalyse (PDF)

Fullstendig sol- og skyggeanalyse (PDF)

Første varsel

Varslingsbrev_Kjøita 6 og 10 (PDF)

Plangrense Oppstart (PDF)

Oppstartsmøte referat (PDF)

Varden - Planinitiativ_28.9.2021 (PDF)

Konsept (PDF)

Sol_og_skyggediagram 22.9.2021 (PDF)

Sol/skyggeanalyser - 21. mars

Sol/skyggeanalyser - 17. mai

Sol/skyggeanalyser - 21. juni

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kjøita 6
4630 Kristiansand