Jegersberg lysløype

Kommunen utarbeider reguleringsplan for lysløypa på Jegersberg. Formålet med planarbeidet er å sikre arealbruk til lysløype og å legge grunnlag for offentlig eierskap eller sikring av varig rettighet til lysløype i regulert trasé. Dette er nødvendig for å ha rettigheter til å drifte og vedlikeholde lysløypa.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 26.5.2021

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 9.7.2021. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/04842 ved klage til planen.

Send klage innen 9.7.2021

Behandling av personopplysninger

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1573 Detaljregulering, Jegersberg lysløype - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Jegersberg lysløype_Plankart, sist datert 19.04.21.pdf

2. Jegersberg lysløype_Bestemmelser, sist datert 19.04.21.pdf

3. Jegersberg lysløype_Planbeskrivelse, sist datert 19.04.21.pdf

4. Jegersberg lysløype_Saksfremlegg.pdf

5. Jegersberg lysløype_Saksprotokoll Bystyret 26.05.21.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gillsveien 45
4633 Kristiansand