Holta 11 og 17

Formålet med planen er å detaljregulere eiendommene. Eiendom 2/214 (Holta 11) reguleres med dagens utnyttelse med muligheter for en mindre utvidelse og gnr/bnr 2/105 skal reguleres for bebyggelse.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 24.6. - 4.9.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-22/01034 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 4.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Dokumentene som ble oppført som bakgrunnsstoff i saksfremlegg til politisk behandling (ROS-analyse, illustrasjon etc) (PDF)

Oppstart

COWI AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til daar@cowi.no innen 21.1.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

Varsel om oppstart (PDF)

Planinitiativ med utvidet planavgrensning (PDF)

Oppstartsreferat (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Holta 11
4625 Flekkerøy