Harald Gilles vei 24

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ett døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 18.5.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 18.6.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/05679 ved klage til planen.

Send klage innen 18.6.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1588 Harald Gilles vei 24 - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart vedtatt 18.05.2022.pdf

2. Reguleringsbestemmelser vedtatt 18.05.2022.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll - By- og stedsutviklingsutvalget 28.04.2022.pdf

6. Saksprotokoll - Bystyret 18.05.2022.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 22.1 - 9.3.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/05679 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.3.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1588 Harald Gilles vei 24 - offentlig ettersyn .pdf

1. Plankart datert 12.11.2021.pdf

2. Reguleringsbestemmelser datert 12.11.2021.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. ROS analyse.pdf

5. Innspill til planarbeidet.pdf

6. Overvannsnotat.pdf

7. Brannvannsnotat.pdf

8. Saksfremlegg.pdf

9. Saksprotokoll.pdf

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til innspill@planfolket.no innen 26.3.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling om igangsetting av planarbeid.pdf

HG24 revidert planinitiativ 201120.pdf

Referat fra oppstartsmøte - Harald Gillesvei 24.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Harald Gilles vei 24
4633 Kristiansand