Hamresanden hotell- og campingområde, felt A og B1

Hensikten med planen er å etablere to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22.6.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 10.9.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02488 ved klage til planen.

Send klage innen 10.9.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1529 Detaljregulering, Hamresanden hotell- og campingområde, felt A og B1 - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1 Plankart.pdf

2 Reguleringsbestemmelser.pdf

3 Planbeskrivelse.pdf

4 Saksframlegg.pdf

5 Bystyrets vedtak.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 25.9 - 7.11.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02488 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 7. nov 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1529 Detaljregulering, Hamresanden hotell- og campingområde, felt A og B1 - offentlig ettersyn.pdf

1. Forslagsstillers forslag til plankart, sist datert 15.09.2021.pdf

2. Alternativt forslag til plankart, sist datert 25.05.2021.pdf

3. Forslag til bestemmelser, sist datert 15.09.2021.pdf

4. Planbeskrivelse, sist datert 15.09.2021.pdf

5. Saksfremlegg, by- og stedsutviklingsutvalget 22.04.2021.pdf

6. Saksprotokoll, by- og stedsutviklingsutvalget 22.04.2021.pdf

7. Dokumentene som ble oppført som bakgrunnsstoff i saksfremlegg til politisk behandling.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Hamresandveien 30
4656 Hamresanden